• Odwiedziło nas: 206079 osób
  • Do końca roku: 100 dni
  • Do wakacji: 273 dni
Piątek, 2017-09-22
Imieniny:
Maury, Milany

Program wychowawczy

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Program wychowawczy

Program podzielony jest na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:

-  Ja jestem cząstką świata,

-  Ja i moja:

   rodzina,

   przedszkole,

   prawa,

   miasto.

Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwo­ju, rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świa­ta wartości dziecka.

 

Do głównych założeń programu należą:

 

-       wychowanie dzieci w naszej placówce odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, przez zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw. Szczególnie ważne jest dawanie przykładu przez wszystkich dorosłych, z którymi dziecko ma kontakt,

-       wszyscy nauczyciele i cały personel zwraca uwagę na kontakty między dziećmi, starając się, stwarzać wychowankom klimat współpracy i przyjaźni,

-      uczenia optymizmu dorośli muszą zacząć od siebie, dlatego nauczycielki i pracownicy przedszkola stale się doskonalą, uczą zasad komunikacji, właściwego chwalenia i krytykowania dzieci,

-      stwarzanie sytuacji, w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,

-    obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,

-      dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emo­cjonalne do nich,

-       kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycz­nego spojrzenia dziecka na świat     oraz budowaniu obrazu samego sie­bie jako składnika osobowości człowieka,

-    integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w     porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,

-    lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,

-     poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,

-   umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w pla­cówce,

-   przeżywanie przez dzieci i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,

-  poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dziec­kiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.

Wprowadzenie tego programu do zajęć z rodzicami pomoże w integrowa­niu rodziny, w rozwoju osobowości zarówno dzieci jak i rodziców. Wpro­wadzone wątki poezji dla dzieci i rodziców propagują treści humanistycz­ne, uwrażliwiając na zło i rozwijając potrzebę dobra.

Cele programu

Głównym celem programu jest uczenie dziecka pozytywnego stosunku do otaczającego go świata oraz przezwyciężania lęku przed nowymi i niezna­nymi bodźcami, dzięki czemu dziecko będzie się wszechstronnie rozwijać, zgodnie z jego możliwościami.

 

Cele szczegółowe to:

-    Wyrabianie w dzieciach postawy optymizmu i poczucia pewności siebie.

-    Wyrabianie cech charakteru optymistycznego wychowanka.

-    Nauczenie dzieci jak wyrażać swoje uczucia i jak nad nimi panować.

-   Budowanie pozytywnego obrazu własnego „Ja”.

-   Okazywanie uczuć pozytywnych (miłość, szacunek) w stosunku do swojej rodziny.

-   Rozróżnianie, nazywanie emocji własnych i innych.

-   Poznawanie siebie, innych, wzmacnianie wiary we własne siły i moż­liwości.

-     Uodpornienie na różne codzienne przykrości i niepowodzenia.

-     Podejmowanie próby samooceny oraz oceny zachowań innych ludzi. Poszerzenie związków z otaczającym światem. Rozwijanie u dziecka ocen wartościujących: dobra i zła.

-     Rozbudzanie uczuć poznawczych, estetycznych i społeczno-moralnych.

-     Umożliwienie wyrażania siebie za pomocą różnorodnych środków ekspresji (dramy,  pantomimy, technik plastycznych).

 

Przykładowy plan działania   

 

1) Zgromadzenie literatury niezbędnej do realizacji programu „Dziecko istotą społeczną".

2) Opracowanie ankiety dla nauczycieli.

3) Zaplanowanie i zorganizowanie spacerów i wycieczek.

4) Zaplanowanie spotkań integracyjnych dla rodziców.

5) Pedagogizacja rodziców (pogadanka) na temat: „Rozwój emocjonalno-społeczny i prawa dziecka w wieku przedszkolnym" - raz w roku.

6) Opracowanie scenariuszy zajęć do wybranych tematów.

 

7) Realizacja programu wspólnie z koleżankami pracującymi w innych grupach.

 Sposoby realizacji i efekty w stosunku do dziecka

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających wykorzystaniu w działaniach zdobytej przez dziecko wiedzy i prze­żyć emocjonalnych.

-  Rozwijanie postawy otwartej, samodzielnej, przystosowanej do spo­łecznych uwarunkowań otoczenia.

-  Kontynuacja działań „Dziecko istotą społeczną" w różnych momen­tach życia przedszkolnego, we współpracy z innymi nauczycielami.

Zastosowane metody to: aktywna praca z działaniem dzieci, drama i pan­tomima oraz metody słowno-oglądowe.

 

 

W stosunku do rodziców

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców - dwa razy w roku.

-  Udział rodziców w wycieczkach i wyjściach poza teren przedszkola.

-  Udział rodziców w spotkaniach integracyjnych.

-  Przeprowadzenie pogadanki dla rodziców najstarszych grup na temat:

„Rozwój emocjonalno-społeczny i prawa dziecka w wieku przedszkol­nym".

Pedagogizacja rodziców poprzez udostępnienie i omówienie wybra­nych lektur psychologiczno-pedagogicznych.

W stosunku do nauczycieli

-  Zorganizowanie szkoleniowej rady pedagogicznej poszerzającej wie­dzę z tej tematyki.

-  Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla innych nauczycieli.

-  Udostępnienie koleżankom wybranych scenariuszy zajęć.

-  Przeprowadzenie warsztatów „Nasze emocje w działaniach".

-  Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli na temat: „Moje emocje i zachowania"

Spodziewane efekty

Najważniejszym z nich jest zrozumienie przez dziecko, że może zaspokoić własne potrzeby tylko w zgodzie z przyjętymi w danej społeczności nor­mami i dzięki stosowaniu ich w codziennych sytuacjach.

Dzięki realizacji zaproponowanych programów dziecko:

-          dostrzega potrzeby i uczucia drugiego człowieka,

-          umie powściągać negatywne emocje w kontaktach z innymi ludźmi,

-          ma rozbudzone poczucie własnej niepowtarzalności i godności,

-          rozumie swoje zachowania i uczucia, i dobrze czuje się w grupie przed­szkolnej,

-          jest wrażliwe na piękno, dobro, prawdę i miłość,

-          poznaje własną tożsamość,

-          ma rozbudzony pozytywny stosunek do siebie i do świata,

 potrafi radzić sobie w sytuacjach nowych, trudnych, w stale zmienia­jącym świecie.

 

 Narzędzie ewaluacji

 

Ewaluacja to badanie wartości i zalet jakiegoś obiektu, systematyczny pro­ces gromadzenia i analizowania informacji na temat istoty, charakteru i war­tości interesujących badacza zjawisk lub obiektów.

 

W procesie pozyskiwania informacji zastosujemy następujące techniki badań ewaluacji:

-           obserwacja dziecka,

-          prowadzenie rozmów z dziećmi,

-          analizowanie wytworów dziecięcych.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl