• Odwiedziło nas: 218116 osób
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 149 dni
Środa, 2018-01-24
Imieniny:
Felicji, Roberta

Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  

Informuję, że rekrutacja do Miejskiego Przedszkola  Publicznego Nr 2

 


w Bolesławcu na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się od 19.04.2017 r. do 05.05.2017 r. 

 

 

Opublikowanie oferty nastąpi w kwietniu 2017 r. na stronie

 

 

mpp2boleslawiec.szkolnastrona.pl

  

 

Wtedy także na stronie przedszkola zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące kryteriów rekrutacji oraz harmonogramu naboru.

  

 

Od 19 kwietnia 2017 r. do 05 maja 2017 r. możliwa będzie  rejestracja  kandydatów przystępujących do naboru do wybranego

 

przedszkola na stronie

 

 

 

www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl

  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

   

 

Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli publicznych
w Bolesławcu na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w bolesławieckich przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Bolesławiec – podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu miasta Bolesławiec.

 

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Bolesławcem mogą być przyjęte do miejskich przedszkoli publicznych, jeżeli po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami (Rekrutacja – sierpień 2017).

 

 

 

 W miejskich przedszkolach publicznych realizowana jest obowiązkowa bezpłatna podstawa programowa w godz. od 8.00 do godz. 13.00. Pobyt dzieci 3, 4, 5-letnich  wykraczający poza określony czas podlega opłacie zgodnie z ustawą o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 zmiany: poz. 1954, 1985) oraz Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXII/335/2017 r. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w miejskich przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec, tj. 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego wyłączając dzieci sześcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci 6-letnie i starsze uczęszczające do miejskich przedszkoli publicznych realizujące roczne przygotowanie przedszkolne objęte są dofinansowaniem w ramach subwencji oświatowej (ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1985)

 

 

I. Wybór przedszkoli

 

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. Nabór  elektroniczny nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - Zasady rekrutacji znajdują się w pkt .II .
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznego przedszkola i złożyli w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie biorą udziału w rekrutacji (dane dziecka wprowadza przedszkole do którego uczęszcza dziecko).
 4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art.154 ust.1pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz w związku z art. 204 ust.1 pkt 1 i art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci na pełny pobyt (9 godzin) w wieku od 3 do 6 lat.

 

Wyjątek stanowi Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 im. Jana Brzechwy przy
ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu z dwoma oddziałami żłobkowymi, do których przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3. Wysokość opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym określa Uchwała Nr XLVIII/397/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy
w Bolesławcu    

 

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=149650

 

  

8. Przydział dzieci do właściwych grup  nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

9. W przypadku dzieci o skróconym pobycie rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

 

- zadeklarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie składania wniosku,

 

- pokrycia kosztów wyżywienia za posiłki przypadające w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

 

 

10. Do elektronicznej rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Bolesławiec, które:

 

- nie korzystają z usług żadnego przedszkola,

 

- chcą zmienić dotychczasowe przedszkole lub zmienić warunki przyjęcia dziecka
do przedszkola.

 

 

 

Uwaga

  

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub zmienić warunki na jakich dziecko zostało przyjęte do przedszkola, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji
na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic musi pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dokonują wyboru przedszkola zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (maksymalnie 3 przedszkola).
 2.  Przedszkole, które rodzice/opiekunowie prawni wybrali na pierwszym miejscu, nazywane jest Przedszkolem 1-ego wyboru.
 3.  Kwalifikowanie dzieci odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.
 4.  Liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
 5.  Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy

 - zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które spełnia dziecko.

 

- dostarczono do Przedszkola 1-ego wyboru wydrukowany i podpisany przez
rodzica/opiekuna prawnego wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.      

 

            Niezłożenie w terminie zgodnym z harmonogramem naboru wniosku do przedszkola
            I-go wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji
.

 

            - sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w systemie.

 

 

II. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup integracyjnych.

 

 

Nabór w/w dzieci odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 8 lat.

 

 

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci starający się o przyjęcie do placówki zobowiązani są do złożenia  w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Górne Młyny 5 w Bolesławcu w terminie zgodnym z harmonogramem naboru, następujących dokumentów:

 

 

- wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola (wniosek do pobrania w przedszkolu),

 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 

- dokumentacji medycznej,

 

- opinii.

 

O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora, po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami i obserwacji dziecka. Rodzice dziecka powinni odwiedzić przedszkole razem z dzieckiem jeszcze przed dokonaniem kwalifikacji w terminie indywidualnie umówionym z dyrektorem przedszkola. Umożliwi to dokonanie wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka  i trafnej kwalifikacji do grupy wiekowej.

 

 

III. Składanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola

 

Warunkiem koniecznym do umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych do przedszkola jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego, w wyznaczonym terminie, oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola.

 

Uwaga:

 

Niezłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

IV. Tryb odwoławczy

 

W przypadku zakwestionowania przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wyników rekrutacji, dopuszcza się możliwość wniesienia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego publicznego przedszkola. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

V. Warunki i kryteria przyjęć:

 

 

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest jego zamieszkanie na terenie miasta Bolesławiec.

 

W przypadku większej liczby dzieci spełniających w/w warunek niż liczba wolnych miejsc,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

 

2) niepełnosprawność kandydata;

 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

W/w kryteria mają jednakową wartość.

  

W przypadku, kiedy dzieci uzyskały taką samą liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym są brane pod uwagę tzw. „kryteria gminne” określone przez Radę Miasta Bolesławiec - Uchwała Nr XXXIV/358/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca  2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

 

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=178368

 

 

 

1) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

 

2) Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług miejskich przedszkoli publicznych.

 

3) Dziecko, którego tylko jeden rodzic/opiekun prawny jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym.

 

 

VI. Sposób dokumentowania spełniania kryteriów ustawowych:

 

Ad. 1) dla „wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności (wychowujących troje lub więcej dzieci) rodziny dziecka o następującej treści:

 

„Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że moje dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, składającej się z trojga lub więcej dzieci”. Załącznik nr 1.

 

 

Ad. 2) dla „niepełnosprawność kandydata” – oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.

 

Ad. 3) i ad. 4) dla „niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata”- oryginał orzeczenia orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 2046)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

Ad. 5) dla „niepełnosprawność rodzeństwa kandydata” - oryginał orzeczenia  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.

 

Ad. 6) dla „samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem o następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że wychowuję samotnie dziecko………… (imię i nazwisko dziecka) ………….. i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem”.

Załącznik nr 2.

 

 (Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.)

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[1] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

Ad. 7) dla „objęcie kandydata pieczą zastępczą” – oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument może być Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) składany także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec:

 

 

Ad. 1), Ad. 3) dla „dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym

 wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko” ,”dziecko, którego tylko jeden rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym” - oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzający zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów lub zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP, następującej treści: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,
że prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….., adres………………, NIP………………………….”. Załącznik nr 3.

 

 

Ad. 2) dla „dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług miejskich  przedszkoli
publicznych”,
wpis PESEL rodzeństwa na Wniosku Zgłoszenia Dziecka (Nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2016/2017 edukację przedszkolną).

 

 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz kryteriów określonych przez Radę Miasta Bolesławiec, nie będą one uwzględniane
w procesie rekrutacji.

 

VII. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub w trakcie roku szkolnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, prowadzone według zasad postępowania ogólnego.

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1985)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

[1] Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka . Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 
                                          Wrocław, dnia 5 kwietnia 2017 r.
 Poz. 1699

 

 

 

                                        UCHWAŁA NR XXXIV/358/2017

  RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

 

                                                z dnia 31 marca 2017 r.

 

 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjneg do przedszkoli  publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

 

 
Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. z 2017 r. poz. 60) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany: poz.1579, poz.1948),

  

 

             Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
 
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

 

 

Lp. Nazwa kryterium
Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium
Liczba
punktów
1.
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie
prawni są zatrudnieni w
pełnym wymiarze czasu
pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą
lub studiują w
systemie dziennym oraz dziecko
rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego
dziecko
Oryginał zaświadczenia z zakładu
pracy potwierdzający zatrudnienie
rodziców/opiekunów prawnych lub
zaświadczenie z uczelni lub
oświadczenie rodzica/ opiekuna
prawnego o prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej z podaniem
numeru NIP, o treści będącej
załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2
2.
Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające
z usług miejskich przedszkoli publicznych
Wpis PESEL rodzeństwa na Wniosku
Zgłoszenia Dziecka (Nie dotyczy
dzieci, których rodzeństwo kończy
w roku szkolnym 2016//2017
edukację przedszkolną).
2
3.
Dziecko, którego tylko jeden rodzic/opiekun
prawny zatrudniony jest w pełnym wymiarze
czasu pracy, prowadzi własną działalność
gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym
Oryginał zaświadczenia z zakładu
pracy potwierdzający z atrudnienie
rodzica/opiekuna prawnego lub
zaświadczenie z uczelni lub
oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o prowadzeniu własnej
 działalnosci gospodarczej z podaniem
numeru NIP, o treści będącej załącznikiem
nr 1 do uchwały.
 
1

 

 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:

 

                                                                                                         E.Kowalski
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 90/2017
 
     PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
  z dnia 31 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli

i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę

Miejską Bolesławiec

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany: poz. 1579), art. 131 ust. l

i 2, art. 133 ust. 1, 2 i 6, art. 137 ust. 1 - 3, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59)oraz art. 204

ust. 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 

                                                 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności

 w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny

2017/2018 do miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę

 Miejską Bolesławiec.

 

§2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Bolesławiec.
 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Społecznego,

dyrektorom  przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez

Gminę Miejską Bolesławiec.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi  w  życie z dniem  podpisania i podlega

 Opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                 II Z-ca Prezydenta Miasta

                                                              Kornel Filipowicz

 

 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 90/2017

Prezydenta Miasta Bolesławiec

 z dnia 31 marca 2017 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do

 miejskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec.

 

 

L.p.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 kwietnia 2017 r. do 05 maja 2017 r.

do godz. 13.00

od 31 maja 2017 r.
do 06 czerwca 2017 r.

do godz. 13.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017roku poz. 59)1

od 08 maja 2017 r.
do 09 maja 2017 r.

do godz. 15.00

od 07 czerwca 2017 r.
do 08 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2017 r.
do godz. 15.00

08 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

od 10 maja 2017 r.
do 15 maja 2017 r.
do godz. 15.00

od 09 czerwca 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 maja 2017 r.
od godz. 12.00

13 czerwca 2017 r.
od godz. 12.00

 

1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta Bolesławiec potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

KZK/KZK

 

 

OGŁOSZENIE!

 

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MIEJSC W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2017/2018     

 

NIE ODBĘDZIE SIĘ REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

Opracowanie: szkolnastrona.pl