• Odwiedziło nas: 234401 osób
 • Do końca roku: 163 dni
 • Do wakacji: 335 dni
Sobota, 2018-07-21
Imieniny:
Danieli, Wawrzyńca

STATUT PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

STATUT

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2

w Bolesławcu

 

 

 

 

 

Bolesławiec   2017 r.

( tekst ujednolicony)

 

 

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.                     z 2014 r. , po. 498).
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.                       z 2016 poz. 922).
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870).
 12. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
 13. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U.                  z 2017 r. poz. 682.).
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

 

  

 

   

DZIAŁ I

Rozdział 1

 

Informacje ogólne o przedszkolu

 

      § 1.1. Miejskie Publiczne Przedszkole  nr 2 w Bolesławcu, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:

1)        prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)        przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)        zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)        realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego;

 

 

 2. Lokalizacja  przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest budynek w Bolesławcu przy ulicy Mikołaja Brody 17,  w którym funkcjonują oddziały przedszkolne, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny

2) Przedszkole zostało utworzone 14 lutego  1955 r. w Bolesławcu.

 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec

 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

5. Przedszkole używa nazwy:

1)pełnej -  Miejskie Publiczne Przedszkole  nr 2 im.Marii Konopnickiej  w Bolesławcu

2) skróconej – MPP -2

 

     6. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 -9  lat;

2)     obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

 

     7. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez:

1)        Gminę Miejską Bolesławiec ;

2)        Rodziców, w formie opłata za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.

 

        8.  Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

 1. 9.      Obsługa administracyjna, finansowo- księgowa, kadrowa, informatyczna oraz obsługa w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki
  i wychowania oraz ochrony przeciwpożarowej przedszkola jest wykonywana przez Miejski Zespół Ekonomiczo – Administracyjny  w Bolesławcu

 

 1. 10.  Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z Gminą Miejską Bolesławiec, reprezentowaną przez dyrektora przedszkola na pobyt dziecka
  w placówce na dany rok szkolny.

 

 1. 11.  Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

 1. 12.   Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie
  z bieżącą uchwałą Rady Miasta Bolesławiec.

 

DZIAŁ II

Rozdział 1

 

Cele i zadania przedszkola

 

 § 3. 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

             2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

§ 4. 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

   

§ 5. Zadania przedszkola.

Do zadań Przedszkola należy:

 

 1. 1.    Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 

 1. 2.    Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 

 1. 3.    Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 

 1. 4.     Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

 

 1. 5.    Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

 

 1. 6.    Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 

 1. 7.    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

 1. 8.    Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 

 1. 9.    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 

 1. 10.    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

 1. 11.    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 

 1. 12.    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

 

 1. 13.    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 

 1. 14.    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 

 1. 15.    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 

 1. 16.    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnej.

 

 1. 17.    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. 18.    Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:

 

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

 1. 19.    Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.

 

 1. 20.    Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

 1. 21.    Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.

 

 1. 22.    Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom
  i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. 23.    Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 1. 24.    Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu.

 

 1. 25.    Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
  z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

 

§ 6.1. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 7. 1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,
a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

Rozdział 2

 

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

 § 8. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

 

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 

1)        szczegółowe cele edukacyjne;

2)        tematykę materiału edukacyjnego;

3)        wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 

         4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:

 

1)        opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)        zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)        zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

 1. 5.    Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.

 

 1. 6.    Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

 

 1. 7.    Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

 

 1. 8.    Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 

 1. 9.    Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 9.1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

 

§ 10.1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

            § 11. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 

1)        realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 31niniejszego statutu;

2)        opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

3)         przestrzeganie liczebności grup;

4)        odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

5)        oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

6)        prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

7)        kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

8)        umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

9)        oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

10)    zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

11)    ogrodzenie terenu przedszkola;

12)    zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

13)    zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;

14)    wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

15)    wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

16)    dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

17)    zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach 
i wycieczkach poza teren przedszkola;

18)    przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

      § 12. 1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1)      rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków;

2)        realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny;

3)      działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między 

         rówieśnikami;

4)      promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

5)      prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

 

       § 13. 1. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną-psychologiczną:

  

1) nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez:

 

a)      organizowanie spotkań Dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich rodzicami;

b)      rozmowy indywidualne nauczycieli z dziećmi i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c)      organizację wycieczek integracyjnych,

d)     współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

e)      respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

f)       organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

 

2) nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

 

3)   nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym szczególnie uzdolnionymi, zgodnie z zasadami określonymi   w   Dziale II  Rozdziale 4 statutu przedszkola.

 

Rozdział 3

 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno pedagogicznej

 

        § 14.  Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 1. 1.      W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 

 1. 2.      Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

 1. 3.      Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

1)        rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2)        rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;

3)        rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu;

4)        stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;

5)        rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

6)        wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

7)        opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla    dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8)        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków
i rodziców;

9)        wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                   i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. 4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1)        niepełnosprawności dziecka;

2)        niedostosowania społecznego;

3)        zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)        z zaburzeń zachowania i emocji;

5)        szczególnych uzdolnień;

6)        specyficznych trudności w uczeniu się;

7)        z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)        choroby przewlekłej;

9)        sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)    niepowodzeń edukacyjnych;

11)    zaniedbań środowiskowych;

12)    trudności adaptacyjnych;

 

 1. 5.    O udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej mogą wnioskować:

1)        rodzice dziecka/prawni opiekunowie;

2)        dyrektor przedszkola;

3)        nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

4)        pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka przedszkolna;

5)        poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

6)        asystent edukacji romskiej;

7)        pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;

8)        pracownik socjalny;

9)        asystent rodziny;

10)    kurator sądowy;

11)    organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i  dzieci.

 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)        nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem;

2)        specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a)      pedagog,

b)      psycholog,                                             

c)      logopeda,

d)     oligofrenopedagog,

e)      terapeuta pedagogiczny;

 

3)        pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.

 

§ 15.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

 

 

    1.     W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów w formie:

1)        zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)        zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)        zajęć specjalistycznych:

a)      korekcyjno-kompensacyjnych,

b)      logopedycznych,

c)      rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne;

4)        zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5)        porad i konsultacji.

 1. 2.      Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:

 

1)        porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga/ psychologa w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga;

 

2)        warsztaty i szkolenia dla rodziców – zgodnie z harmonogramem podanym na każdy okres, umieszczonym w tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca grupy;

 

3)        porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga/psychologa – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem/psychologiem

     

        § 16. Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

 

        1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:

 

1)        posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w przedszkola ;

 

2)        posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 

3)        posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego - na podstawie tego orzeczenia;

 

4)        nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z dzieckiem ;

 

2. Nauczyciele pracujący z grupą wychowawczą prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych wychowanków z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją
i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

 

          3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną odpowiednio wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy                      w bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola.

 

 

           4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

            5. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.

 1. 6.    Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

 

 1. 7.     Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno -pedagogicznej swojemu dziecku.

         8.  Wychowawcy grupy są koordynatorami wszelkich działań związanych
z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

 

          9. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania dziecka. 

 

 1. 10.  W przypadku, gdy pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy
  i wskazanie rozwiązania problemu.

 

 1. 11.   Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

 1. 12.   Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 

 1. 13.   O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor przedszkola. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola  na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

 1. 14.   W przedszkolu zatrudniony może być pedagog, psycholog, logopeda lub  inni specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

 1. 15.   Porady i warsztatach dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

 1. 16.   Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  w  Bolesławcu.

           § 17. 1. Zainteresowania dzieci oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

          2. Organizowane w przedszkolu konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

          § 18. Indywidualizacja pracy z dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)        dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

2)        dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  intelektualnych i fizycznych dziecka;

3)    przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka;

4)   umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia                      i środków dydaktycznych;

 


Rozdział 4

 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 

         § 19. W przedszkolu wychowaniem przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

1)   w oddziale ogólnodostępnym;                

 

          § 20. 1. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby 
i możliwości psychofizyczne wychowanków warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

 

    2. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

          § 21. 1.  Wychowankowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 9  roku życia.

 

           § 22. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

 

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;

3)   realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

4)   zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej i możliwości organizacyjnych przedszkola;

5)   zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;

6)   integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

7)   dla dzieci niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

 

         § 23. 1. Dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub                        z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem                  z nauki języka obcego.

 

        § 24. 1. Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie    z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na dziecko.

 

      2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w arkuszu organizacyjnym.

 

      3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa  60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

       § 25. 1. W przedszkolu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

 

1)         zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

a)  korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

b)  korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki);

c)  korekcyjno – kompensacyjne;

d)  nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;

         e)  zajęcia specjalistyczne:, terapia psychologiczna;

f)    inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.

 

2)      zajęcia resocjalizacyjne dla dzieci niedostosowanych społecznie;

3)        zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 

         § 26. 1.  W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym/ pomoc nauczyciela.

 

 1. 2.       Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone  
w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 

        3. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

 

        § 27.1. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu przedszkola.

 

        § 28. 1. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 
o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.

 

          2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu.

 

          3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w semestrze. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

 

          4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

 

1)   na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)   na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3)   pomoc nauczyciela.

 

 1. 5.     Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w przedszkolu są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                                 o obowiązku ochrony danych osobowych dziecka, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

 

 1. 6.   Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę
  i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. 7.   Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia                   o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

 

 1. 8.   Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:

 

1)        zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wraz z określeniem   metod i formy pracy
z dzieckiem;

 

2)        rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                    z dzieckiem, z tym, że  w przypadku:

 

a)        dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)        dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)        dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań 
o charakterze socjoterapeutycznym,

 

3)        formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;

 

4)        działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 

5)        zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

 

6)        zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań;

 

7)        wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 dzieci , jeżeli występuje taka potrzeba.

 

 1. 9.   Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.  Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie.
 2. 10.    Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.                                
 3. 11.    W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  
 4. 12.     Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
  w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

 1. 13.   Nauczyciele pracujący z dzieckiem dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu
  w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

Rozdział 5

 

Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

          § 29.  Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

          1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 

1)   prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u dzieci trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2)   określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

3)   rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)   świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;

5)   udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu;

6)   udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

7)   dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

8)   indywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

9)        prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym i innych specjalistycznych);

10)    współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w grupie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

11)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi wychowanka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

12)    udzielanie doraźnej pomocy dzieciom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów dziecka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13)    komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy;

 

 1. 2.      Zadania i obowiązki logopedy

 

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

 

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

 

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców                       i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń;

 

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

 

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 

a)        rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, ,

b)        udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5)        prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. 3.      Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

 

2)   rozpoznawanie przyczyn utrudniających dziecku aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola; 

 

3)   prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 

4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieciom, we współpracy z rodzicami uczniów;

 

5)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu dziecka w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

 

b)    udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.;

 

6)    udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego;

 

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

 

8)   prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 6

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

 

           § 30.1. Dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole  obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 1. 2.    Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania    w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 2. 3.        Dyrektor przedszkola po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 3. 4.        Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
  w przedszkolu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
 4. 5.        Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone                                            w indywidualnym   i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 5. 6.        Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 6. 7.        W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
 7. 8.        Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 8. 9.        Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz                                         z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
 9. 10.    Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.
 10. 11.    Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni.
 11. 12.    Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1)        dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka;

2)        udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET;

3)        prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola;

4)        podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5)        systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.

 1. 13.      Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków                  z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami, dyrektor przedszkola organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu przedszkola, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych/szkolnych.  Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
 2. 14.      Dyrektor przedszkola ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  w przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie  złożą wniosek
  o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie ucznia do przedszkola.
 3. 15.     Dyrektor przedszkola zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola. Dyrektor przedszkola w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący przedszkole/szkołę.

 

 

Rozdział 7

 

Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim

 

 § 31. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu                    w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

3. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.

 

4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak
i psychicznym.

 

5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.

 

6. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi  dotyczące wychowanków.

 

7. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.

 

8. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

9. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.

10. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/pranego opiekuna.

11. Na każde 15 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków transportu miejskiego na każde 10 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.

12. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

13. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.

14. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.

15. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

17. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

 

DZIAŁ III

Rozdział 1

 

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

          § 32. 1. Organami przedszkola  są:

1)   Dyrektor Przedszkola;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców.

 

           § 33. Każdy z wymienionych organów w § 32 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o Prawie oświatowym. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola

 

 

           § 34.1. Dyrektor przedszkola:

 

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną  i rodziców  radę ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkoli.

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

11) Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej,  skreślić wychowanka  z listy  w przypadkach:

a.  uchylania się od uiszczania należnej opłaty lub nieterminowego jej płacenia.

b.  stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim uniemożliwiającym przebywanie dziecka w przedszkolu potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

c.  nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej dłużej niż 1 miesiąc, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie), nie poinformują Dyrektora przedszkola o przyczynach nieobecności.

12) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

13) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada pedagogiczną, radą rodziców, rodzicami, związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków.

 

          § 35.1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

§ 36. 1.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor,
a w przedszkolach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

         § 37. Rada Pedagogiczna

 1. 1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
  w przedszkolu.
 2. 2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2  w Bolesławcu.
 3. 3.     Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
 4. 4.    Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 5. 5.    W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola.
 6. 6.    Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)        uchwala regulamin swojej działalności;

2)        podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

3)        zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

4)        podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców

5)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)        uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

7)        ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. 7.      Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1)        opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

2)        opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3)        opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)        opiniuje projekt finansowy przedszkola;

        9. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)        przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2)        może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

3)        opiniuje prace dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy na wniosek organu prowadzącego lub organu nadzorującego.

4)        uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

5)        ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami
do organu prowadzącego;

6)        uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7)        ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy przedszkola
i nadanie imienia przedszkolu;

8)        wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

9)        wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

10)    zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;

 

10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej
i elektronicznej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie
z Instrukcją Archiwizacyjną.

         14. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

1)        określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

2)        stwierdzenie prawomocności obrad;

3)        odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

4)        listę obecności nauczycieli;

5)        uchwalony porządek obrad;

6)        przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7)        przebieg głosowania i jej wyniki;

8)        podpis przewodniczącego i protokolanta.

 1. 15.     Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.
 2. 16.     Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
 3. 17.     Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie przedszkola na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
 4. 18.     Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
 5. 19.     Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

        § 40. Rada Rodziców.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

 

 1. 1.    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału przedszkolnego.
 2. 2.    Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.
 3. 3.    Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.
 4. 4.    Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1)        pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;

2)        gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3)        zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, wśród nich:

a)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkola i w grupie uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka
i jego postępów lub trudności,

b)   znajomość statutu przedszkola, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

c)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,

d)   określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 1. 7.   Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 

 1. 8.   Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

2)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

   9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania przedszkolem których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

  10. Rada Rodziców może:

1)        wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)        występować do dyrektora przedszkola, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkolnych;

3)        delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

4)        delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

      11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora przedszkola.

 1. 12.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)        wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)        szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

3)        zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

      13. Tryb wyboru członków rady:

1)        wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

2)        wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)      wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,

b)      w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun wychowanka,

c)      do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

d)     komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,

e)      wychowawca grupy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,

f)       karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca grupy,

g)      niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,

h)      członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,

i)        organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor przedszkola

j)        skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

 1. 14.    W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

          § 41. Zasady współpracy organów przedszkola

 

 1. 1.     Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ
  w granicach swoich kompetencji.
 2. 2.    Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
 3. 3.    Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. 4.    Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. 5.    Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. 6.    Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. 7.    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
  i wniosków.
 8. 8.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
  i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.
 9. 9.    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 42 niniejszego statutu.

 

         § 42. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 

 1. 1.      W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)        prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2)        przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)        dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)        o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 

 1. 2.        W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. 3.        Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. 4.        Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. 5.        Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 2

 

Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu

  § 43.1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 44.1. Przedszkole jest 5- oddziałowe.

§ 45.1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dzienne: od5.30 do 16.00.

§ 46.1. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.

§ 47.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 48.1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 49.1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 50.1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00.

§ 51. 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

§ 52.1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

        § 53. 1. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii  dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 

 1. 2.          W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli

     pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie między oddziałowej.

 

 1. 3.      Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

         § 55. Grupy międzyoddziałowe.

 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

        

         2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 5.30 – 7.00 i 15.00 – 16.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.

 

3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

 

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

 

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się
w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek

        

          § 56.1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

          § 57.1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

           § 58. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu nadzoru pedagogicznego i opinii zakładowych związków zawodowych.

 

2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 29 maja danego roku.

 

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1)        liczbę oddziałów przedszkolnych;

2)        liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)        tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej;

4)        czas pracy poszczególnych oddziałów;

5)        liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska;

6)        liczbę pracowników administracji i obsługi,

7)        ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

           § 59. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciele opracowują plan dnia w danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.

           

         § 60.1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  DLA  DZIECI  MŁODSZYCH  PRZEBYWAJĄCYCH  W PRZEDSZKOLU

530 - 815                       Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję            wzrokową i słuchową , grafomotorykę ). Zabawa ruchowa. 

815 - 830            Przygotowanie do śniadania

830 - 900           Śniadanie

900 – 1115         Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.

1115-1130          Przygotowanie do obiadu

 

1130-1200         Obiad

1200-1400         Leżakowanie

1400-1415         Przygotowanie do podwieczorku

1415-1430         Podwieczorek

1430-1600            Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

                         Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                       Zamknięcie przedszkola

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

530-815 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne

815 - 830            Przygotowanie do śniadania

830 - 900           Śniadanie

900-1115           Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na  świeżym

 

                       powietrzu (np.; w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

1115-1130          Przygotowanie do obiadu

1130-1200         Obiad

1200-1345         Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu

 

                      przedszkolnym. Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej

1345-1400         Przygotowanie do podwieczorku

1400-1415         Podwieczorek

1415-1600         Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Ćwiczenia

 

                       indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                       Zamknięcie przedszkola

 

  § 61. Dokumentacja pedagogiczna.

 

           1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych
w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Pedagodzy specjalni i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej
 i zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.

 

Rozdział 3

 

Odpłatność za przedszkole

           § 62. Odpłatność za przedszkole.

          

           1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane za zgodą organu prowadzącego.

 

 1. 2.        Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.  
  W godzinach poza realizacją podstawy programowej przedszkole organizuje:

 

1)        gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka;

2)        gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3)        zajęcia muzyczne lub plastyczne, oraz teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;

4)        gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka;

5)        zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6)        opiekę nad dzieckiem w czasie zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku.

 

 1. 3.    Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych dodatkowych godzin opieki prowadzą nauczyciele na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnym.
 2. 4.    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Bolesławiec  oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 3. 5.    Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz świadczenia udzielane
  w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący przedszkole w formie uchwały.
 4. 6.    Oplata za świadczenie usług poza podstawą programową, nie podlega zwrotowi.
 5. 7.        Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż jeden dzień. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
 6. 8.        Rodzice dzieci 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego wnoszą tylko opłaty za wyżywienie  w zależności od pobytu dziecka.
 7. 9.        Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 –   tego każdego miesiąca na konto placówki.
 8. 10.    W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
 9. 11.    W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

 

 1. 12.    W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku lub  przekazać na cele przedszkola.
 2. 13.    Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „wsadu do kotła” oraz koszty osobowe i koszty wytworzenia posiłku.

 

DZIAŁ IV

Rozdział I

 

Organizacja przedszkola

 

§ 63. 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1)   5 sal do zajęć dla poszczególnych grup;

2)   salę rekreacyjną do gimnastyki korekcyjnej;

3)   kuchnię;

4)   szatnię dla dzieci;

5)   pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

6)   pokój zajęć logopedycznych;

7)   plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

 

          § 64. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

          2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

     

         § 65. 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 

 1. 2.    Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 

 1. 3.    Do zakresu zadań wicedyrektora należy:

1)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

2)        prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;

3)        prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;

4)        kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;

5)        opracowywanie analizy wyników badań efektywność nauczania i wychowania,

6)        przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego dla nauczycieli;

7)        udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;

8)        wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

9)        przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

10)    opracowywanie projektu planu pracy na każdy rok szkolny;

11)    bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;

12)    opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;

13)    opracowywanie planu imprez przedszkolnych;

14)    pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach;

15)    zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;

16)    nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą dyrektora i pozytywnym zaopiniowaniu przez radę rodziców;

17)    opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego;

18)    kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;

19)    kontrolowanie realizacji indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;

20)    egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.;

21)    dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

22)    kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

23)    przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www przedszkola oraz systematyczne kontrolowanie jej zawartości;

24)    zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;

25)    prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;

26)    wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

 

§ 66. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

DZIAŁ V

Rozdział 1

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

           § 67.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

            § 68.1.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)        odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)        otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3)        prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4)        indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

5)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 - latków;

6)        współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

7)        rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,] ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

8)        wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9)        aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych do których nauczyciel należy;

10)    dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej;

11)    tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

12)    kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

13)    dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

14)    bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;

15)    wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

16)    rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

17)    organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

18)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

19)    aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

20)    przestrzeganie dyscypliny pracy;

21)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

22)    kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

23)    dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

24)    przestrzeganie tajemnicy służbowej;

25)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26)    opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

27)    wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

 

1)        dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)        tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)        ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)        pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5)        organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6)        utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7)        wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

8)        wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę Sali;

9)        okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

10)    unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11)    stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12)    współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem
w sprawach żywienia dzieci;

13)    wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14)    dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie
i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15)    udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

16)    przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

 

      § 69. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1)        skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

 

2)        do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)        do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)        nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5)        do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)        nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

7)        kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8)        dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)        zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10)    usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11)    udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12)    nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

         § 70. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

   2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)   przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)   wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)   udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)   dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)   zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)   zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)   stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)   sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

            § 71. 1. Zadania intendenta należy:

a)         prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,

b)        zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,

c)         racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

d)        utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.

e)         wykonywanie badań profilaktycznych,

f)         przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph i p/poż,

g)         udział w szkoleniach bhp i p/poż,

h)        uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

i)          zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j)          wykonywanie poleceń dyrektora.

k)        planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,

l)          wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,

m)      przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

n)        prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów
i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

 • o)        prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,

p)        nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem
i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

 

 § 72. Zadania kucharki:

1)        uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

2)        przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

3)        pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą
i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

4)        dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

5)        utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

6)        pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

7)        znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

8)        natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

9)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/ poż;

10)    udział w szkoleniach bhp i p/poż;

11)    wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy
w przedszkolu.

            

§ 73. 1. Zadania pomocy kuchennej: 

1)   obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

2)   rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

3)   przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

4)   pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

5)   mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

6)   sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

7)   wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

8)   zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

9)   znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

10)    współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

11)    przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp
i p/poż;

12)    udział w szkoleniach bhp i p/poż;

13)    wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy
w przedszkolu.

        

           § 74. 1. Zadania pomocy nauczyciela:

1)   Sprzątanie:

 Codziennie

a)    zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów,

b)   zakładanie fartucha ochronnego podczas podawania posiłków.

2)   Opieka nad dziećmi:

a)    pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi
i wyjściem na dwór,

b)   opieka w czasie spacerów i wycieczek,

c)    pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

d)   udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e)    udział w dekorowaniu sali,

f)    sprzątanie po „małych przygodach”,

g)   pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

3)   Przestrzeganie BHP:

a)    odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

b)   zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

4)   Gospodarka materiałowa:

a)    kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

b)   umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

c)    zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

d)   dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,

e)    odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

5)   Sprawy ogólne:

a)    nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

b)   dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

c)    mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,

d)   sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

e)    zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

6)        Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 1 raz w tygodniu:

  a)  zmiana ręczników (pranie i prasowanie),

 1 raz w miesiącu:

a)      generalna porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,

b)      pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,

c)      mycie zabawek, sprzętów, mebli.

 Codziennie pomoc w organizacji posiłków:

a)      przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką),

b)      rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni – oddziały 10-godzinne,

c)      estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

d)     przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

e)      podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu) – oddziały 5-godzinne,

f)       pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

g)      odpowiedzialność za sztućce – oddziały 10-godzinne.

 

            § 75. 1. Zadania konserwatora:

1)        systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

 

2)        kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;

 

3)        systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

 

4)        wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

5)        dbanie o powierzony sprzęt;

6)        utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

7)        udział w szkoleniach bhp i p/poż;

8)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

9)        wykonywanie poleceń dyrektora.

 

DZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

 

             § 78. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:

1)        właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)        szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

3)         ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)        poszanowaniu jego godności osobistej;

5)         poszanowaniu własności;

6)         opieki i ochrony;

7)         partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)         akceptacji jego osoby.

9)        indywidualnego nauczania

10)    korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11)    swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

 

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1)        szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2)         nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3)        szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4)        dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;

5)         przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6)        sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7)        przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8)        słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

            § 79. Nagrody i kary.

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)        ustną pochwałą nauczyciela;

2)        pochwałą do rodziców;

3)        nagrodą rzeczową;

4)        listem gratulacyjnym;

5)        pochwałą dyrektora;

 

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1)        reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2)        odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3)        odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

4)        powtarzanie poprawnego zachowania;

5)        czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 

 1. 3.        W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 

      § 80. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

      1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 

1)   nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 

2)   zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 

3)   utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 

4)   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

   2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

     3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

    4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę
w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

    5.  Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

    6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

    7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

    8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

    9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

           § 81. Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

 

1)        wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)        znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)        uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4)        wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)        otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6)        wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
i regionu;

7)        udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

8)        wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

9)        udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 

 1. 2.     Rodzice mają obowiązek:

1)        regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)        współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)        przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4)        odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5)        informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)        zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7)        znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8)        przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9)        interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10)    kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11)    zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12)    uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13)    bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;

14)    śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15)    informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16)    dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

17)    zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18)    kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

 

            § 82. Formy współpracy z rodzicami.

 

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1)   rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2)   ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3)   podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

 

a)         prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą
w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

b)        prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

c)         rozmowy indywidualne,

d)        zebrania grupowe i ogólne,

e)         gazetkę dla rodziców;

 

4)   uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

 

a)         zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b)        kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c)         utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach
i trudnościach dziecka.

 

 1. 2.    Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ Dni otwarte” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 

1)        obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2)        oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

3)        analizy stosowanych metod wychowawczych;

4)        obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5)        obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

 

§ 83. Informacje porządkowe dla rodziców.

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 - 8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

 

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

 

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

 

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.

 

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

 

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

 

10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

 

 § 84. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

 

 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba na piśmie do odebrania dziecka
z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

 

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00.

 

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

 

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

 

 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać.
W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

 

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

 

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji
o niemożności skontaktowania się z rodzicami (I Komisariat Policji, ul, Zygmunta Augusta  , tel. 997).

 

11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

            § 85. Wyposażenie wychowanka.

 

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poszwę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego wychowawczynie wywieszają spis materiałów 
 i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie
i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

DZIAŁ VII

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

 

§ 86. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.

 1. 1.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele. 

 

 1. 2.   Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.

 

 1. 3.   Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.

 

 1. 4.   Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.
 2. 5.   W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.
 3. 6.   W przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
 4. 7.   W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 5. 8.   W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych
  i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.
 6. 9.   Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci. ewakuacyjne umożliwiają
 7. 10.   Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1)         podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)        podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie                                       i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

11. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu..

12.  Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).

13.  Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

14. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola

15.  W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia Dyrektora przedszkola , inspektora bhp .

16. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 17. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 

DZIAŁ VII

Przepisy końcowe

 

§ 87. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 88. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu 
o jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

§ 89. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 

§ 90. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

§ 91.  Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu po wprowadzeniu trzech zmian do statutu.

 

 

                                                                                                            ……………………………………………

 

Statut Przedszkola znowelizowany w dniu 07.11.2017 r.

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  9/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl