• Odwiedziło nas: 234400 osób
 • Do końca roku: 163 dni
 • Do wakacji: 335 dni
Sobota, 2018-07-21
Imieniny:
Danieli, Wawrzyńca

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA;

 

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14 LUTEGO 2017R.

 

(DZ. U. Z 2017R. POZ.356)

 

"Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu , odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania"

                                                                                                                             Janusz Korczak 


Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

Powyższy program opracowano na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów wspomagających i autorskich m.in. Przedszkolak w świecie dobrych obyczajów .

 

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚĆ FINALNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/podstawa programowa/

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 

 

 

 

 

WARUNKI

 

 

 

Dziecko kończące przedszkole i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECKA

 

 

UMIEJETNOŚĆ OPERACYJNA KSZTAŁCENIA

 

 

OSIĄGANIA

 

 

 

rozpoczynające naukę w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

 

podstawowej/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I.                   Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

 

 

1/Zgłasza potrzeby fizjologiczne,

A. Dba o higienę

- potrafi dbać o czystość osobistą;

 

samodzielnie wykonuje podstawowe

osobistą.

- potrafi umiejętnie wycierać nos;

 

czynności higieniczne;

 

- potrafi kontrolować swój wygląd, fryzurę, czystość twarzy i

 

 

 

 

rąk, schludność ubrania,

 

 

 

 

 

 

B.  Zna zasadę

- potrafi korzystać ze szczoteczki do zębów,

 

 

korzystania z

- potrafi korzystać z ręcznika do rąk;

 

 

przyborów

- potrafi umiejętnie korzystać z papieru toaletowego;

 

 

toaletowych.

- potrafi korzystać z chusteczek higienicznych;

 

 

 

- potrafi korzystać z lusterka;

 

 

 

 

 

 

 

C. Profilaktyka

-

zna podstawowe zasady profilaktyki zdrowotnej

Program Miejski-

 

zdrowotna,

 

/szczepienia, racjonalna dieta, wizyty kontrolne u lekarzy/,

Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

-

potrafi przełamywać lęk przed zabiegami leczniczymi;

 

 

 

 

szczepienia ochronne, fluoryzację i leczenie zębów,

 

 

 

-

przestrzega zaleceń lekarza,

 

 

 

-

rozumie konieczność zaspakajania podstawowych potrzeb

 

 

 

 

fizjologicznych /sen, jedzenie/

 

 

 

-

potrafi zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu,

 

 

 

- rozumie prawo do ochrony zdrowia,

 

 

D. Stosuje zalecenia

-

rozumie znaczenie przyjmowania leków w formie tabletek,

 

 

lecznicze,

 

zastrzyków, stosując się do zaleceń lekarzy,

 

 

 

-

potrafi  sygnalizować złe samopoczucie, skaleczenie, czy

 

 

 

 

inną dolegliwość zdrowotną,

 

 

 

rozumie celowość zaleceń np. w noszeniu okularów, butów

 

 

 

 

ortopedycznych, /…/

 

 

 

 

 

 


 

2/ Wykonuje czynności samoobsługowe; ubieranie i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików i wiązanie sznurowadeł;

 


 

A. Jest samodzielny w

- potrafi samodzielnie się rozebrać i ubrać,

 

zakresie rozbierania i

- potrafi założyć obuwie, kapcie /prawy, lewy/,

 

ubierania,

- potrafi złożyć swoje ubranie,

 

 

- potrafi złożyć ubranie w kostkę w trakcie przebierania się w

 

 

strój gimnastyczny,

 

 

- potrafi zapinać guziki;

 

 

- potrafi zasuwać zamek błyskawiczny,

 

 

- potrafi sznurować sznurowadła,

 

 

- potrafi dostosować ubrania do temperatury, pory roku,

 

 

warunków atmosferycznych,

 

B. Zna przeznaczenie i

- potrafi właściwie korzystać z toalety /spuszczanie wody po

 

zastosowanie

każdorazowym użyciu /;

 

toalety

- zna zasadę mycia rąk po wyjściu z toalety;

 

 

 

 

C.  Dba o swoje

- potrafi pilnować osobistych rzeczy /zabawki, książki,/,

 

rzeczy.

- potrafi prawidłowo rozmieścić poszczególne części

 

 

garderoby w szatni,

 

 

- potrafi odkładać osobiste przedmioty na miejsce /zabawki,

 

 

spinki do włosów/,

 

 

- zna zasadę szanowania cudzej własności,

 

 

- bierze czynny udział w akcjach na rzecz środowiska

 

 

przyrodniczego/np.; Sprzątania Świata, zbiórki baterii/,

 

 

- aktywnie uczestniczy w dbaniu o zasoby przyrody /np.;

 

 

oszczędność wody, energii/,

 

D.  Dba o porządek w

- potrafi po zabawie odłożyć zabawki na miejsce,

 

swoim otoczeni.

- potrafi szanować książki i zabawki,

 

 

- potrafi porządkować miejsce pracy,

 

 

- zna przeznaczenie kosza na śmieci,

 

 

- potrafi korzystać z wycieraczki do butów,

 

E. Zna skutki

- potrafi rozróżniać i nazywać charakterystyczne zapachy

 

niewłaściwego

(przyjemne i nie przyjemna),

 

postępowania z

- rozumie zagrożenia wynikające z niektórych zapachów.

 

lekarstwami i

- przestrzega zakazu zażywania lekarstw bez nadzoru osoby

 

środkami

dorosłej,

 

chemicznymi.

- zna prawidłowe stosowanie środków chemicznych z

 

 

najbliższego otoczenia,

 

 


 

 

 

- wie, jakie środki ostrożności należy zachować stosując środki

 

 

 

 

czystości (rękawice ochronne…)

 

 

 

 

 

3. Spożywa posiłki z użyciem sztućców,

A. Zna ogólnie

- potrafi nakryć do stołu,

Program

nakrywa do stołu i sprząta po posiłku

 

przyjęte zasady

- potrafi samodzielnie jeść i pić,

„Zdrowo jemy , zdrowo rośniemy”.

 

 

zachowania przy

- potrafi posługiwać się sztućcami /łyżką, nożem, widelcem, /

Autorski -Wiem co jem

 

 

stole.

- potrafi mówić umiarkowanym głosem podczas posiłków,

 

 

 

 

- potrafi prawidłowo korzystać z serwetki,

 

 

B. Zna zalecenia

- zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie

 

 

 

prozdrowotne w

organizmu w stanie zdrowia (określone w „Piramidzie

 

 

zakresie

Zdrowia”),

 

 

 

racjonalnego

- zna wpływ wartości niektórych środków pożywczych na

 

 

 

żywienia.

funkcjonowanie wybranych organów (np. wit. A na wzrok,

 

 

 

 

wit. D na kościec),

 

 

 

 

- zna zalecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków

 

 

 

 

spożywanych w ciągu dnia,

 

 

 

 

- potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia,

 

 

 

 

- potrafi „komponować zdrowe posiłki” i aktywnie

 

 

 

 

uczestniczyć w ich przygotowaniu,

 

 

C. Zna czynniki

- zna produkty i ich składniki powodujące szkodliwy wpływ na

 

 

 

zagrażające

zdrowie,

 

 

 

zdrowiu,

- rozumie konieczność ograniczania spożycia niektórych

 

 

 

związane z

produktów (np. słodyczy, chipsów, coca-coli, …), z powodu

 

 

 

żywieniem.

możliwości narażenia się na choroby, tj.: otyłość,

 

 

 

 

cukrzyca,…

 

 

 

 

- rozumie, że niektóre produkty mogą wywoływać alergie u

 

 

 

 

niektórych osób, pomimo, że powszechnie uznawane są za

 

 

 

 

korzystne dla zdrowia,

 

 

D.

Zachowuje

- potrafi rozpoznać wiarygodność reklam np. słodyczy przez

 

 

dystans wobec

pryzmat posiadanej wiedzy na temat ich wpływu na zdrowie,

 

 

reklam środków

- rozumie faktyczny cel emitowanych reklam produktów

 

 

spożywczych.

spożywczych.

 

 

 

 

 

4. Komunikuje potrzebę ruchu,

A. Mówi o swoich

- potrafi wyrażać swoje potrzeby, myśli, uczucia w sposób

 

odpoczynku;

 

potrzebach.

zrozumiały dla otoczenia,

 

 

 

 

 

 

 


5. Uczestniczy w zabawach ruchowych, w

A. Nabywa

- potrafi sprawnie i swobodnie poruszać się w przestrzeni

 

Program autorski

 

tym rytmicznych, muzycznych,

umiejętności

/sala, ogród,../

 

profilaktyki wad

 

naśladowczych, z przyborami lub bez

ruchowe

- potrafi podczas zabaw i ćwiczeń korzystać z przyrządów,

 

postawy, -    Jestem

 

nich, wykonuje różne formy ruchu;

 

- potrafi biegać w różnych kierunkach, omijać przeszkody,

 

zdrowy

 

 

 

bieżne, skoczne, z czworakowaniem,

 

zatrzymywać się na sygnał,

 

więc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rzutne;

 

potrafi prawidłowo wykonać określony ruch /chodu, skoku,

 

 Ćwiczę”

 

 

 

 

czworakowania, biegu,..../

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi miękko i płynnie wykonać serie podskoków,

 

Program

 

 

 

- potrafi sprawnie wykonywać rzuty, toczenie, celowania,

 

 

 

 

 

- potrafi rzucać oburącz, prawą i lewa ręką i do określonego

 

 

 

 

 

celu,

 

„Przedszkole w ruchu ‘

 

 

 

- potrafi prawidłowo chwytać podczas wpinania się na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyrządach, drabinkach,

 

 

 

 

 

- potrafi naśladować sposoby poruszania się różnych zwierząt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi uczestniczyć w zabawach ze śpiewem z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastosowaniem różnorodnej formy ruchu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zna zasady i reguły

- potrafi słuchać i rozumie treść poleceń,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zabaw /w sali i w

- potrafi orientować się w bliższym i dalszym otoczeniu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terenie /

- potrafi reagować na gest i ruch,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi umiejętnie ustawiać się w kole, rzędzie, rozsypce i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parami,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi współdziałać w grupie lub zespole podczas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

różnorodnej aktywności ruchowej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi umiejętnie pokonywać przeszkody w warunkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturalnych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi pokonać strach przed podejmowaniem prób i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przegraną,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi rywalizować rozumiejąc zasadę fair play,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/hartowanie ciała/,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Zna formy

- rozumie pozytywne znaczenie świeżego powietrza i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spędzania walnego

aktywnego wypoczynku,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czasu w przedszkolu i

- przestrzega zakazu zabawy w pobliżu dróg i tras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w domu służące

komunikacyjnych,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrowiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

- potrafi dokonać wyboru miejsca, osoby, zabawy, …

 

 

 

(dlaczego tak, dlaczego nie),

 

 

 

- dokonuje wyborów z pełną świadomością i przewiduje

 

 

 

skutki,

 

 

 

- analizuje i koryguje błędne wybory.

 

 

D. Rozumie potrzebę

- przestrzega zakazu poruszania się po drogach bez opieki

 

 

przestrzegania

dorosłych,

 

 

zasad

- przestrzega zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych (

 

 

bezpieczeństwa

przejazdów kolejowych, ulic)

 

 

związanego z

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się na

 

 

ruchem drogowym.

przystankach i w środkach lokomocji publicznej

 

 

 

- przestrzega, jako pasażer samochodu osobowego zasady

 

 

 

siedzenia w foteliku i zapinania pasów,

 

 

 

- zna potrzebę noszenia elementów odblaskowych w czasie

 

 

 

poruszania się po drogach.

 

 

E. Zna czynniki

- potrafi określić niewłaściwe zachowanie w przedszkolu i w

 

 

zagrażające

domu (np. bieganie w sytuacjach niedozwolonych, agresja

 

 

zdrowiu.

wobec innych),

 

 

 

- zna skutki niewłaściwego korzystania z urządzeń w ogrodzie

 

 

 

i sali zabaw,

 

 

 

- zna skutki kąpania się w miejscach zakazanych, bez opieki

 

 

 

ratownika,

 

 

 

- wie o szkodliwości spędzania czasu przy komputerze i

 

 

 

telewizorze.

 

6.Inicjuje zabawy konstrukcyjne,

A. Podejmuje

- potrafi łączyć i tworzyć z różnorodnych klocków konstrukcje

 

majsterkuje, buduje, wykorzystując

działalność

pionowe i poziome z zachowaniem zasad równowagi

 

zabawki, materiały użytkowe, w tym

konstrukcyjno –

- potrafi montować, składać i budować z gotowych elementów

 

materiał naturalny;

techniczną

według określonych zasad lub podanego wzoru

 

 

 

- potrafi tworzyć różnorodne kompozycje według wzoru i

 

 

 

własnego pomysłu z naturalnych materiałów (np. piasek,

 

 

 

śnieg itp.) i przyrodniczego (wełna, korek, papier, ziarna,

 

 

 

warzywa, owoce itp.)

 

 

 

- potrafi posługiwać się prostymi narzędziami i przyborami

 

 

 

(np. młotek, nożyczki, igła itp.)

 


 

B. Manipuluje

- potrafi konstruować i tworzyć całość przewidzianej budowli,

 

 

 

przedmiotami.

obrazka z elementów w sensowny sposób,

 

 

 

 

- manipuluje przedmiotami poprzez dopasowanie części, tak,

 

 

 

 

aby uzyskać całość,

 

 

C.

Interesuje się

- potrafi tworzyć konstrukcje z klocków,

 

 

 

architekturą.

- dostrzega różnorodność architektoniczną miasta,

 

 

 

 

- dostrzega piękno zieleni miejskiej (klombów, parków,

 

 

 

 

trawników,)

 

 

 

 

- dostrzega piękno, estetykę i różnorodność wystroju wnętrz,

 

 

D.

Zna i przestrzega

- zna zasady bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń

 

 

 

zasad

technicznych np., (komputera, odtwarzacza płyt

 

 

 

bezpiecznego

kompaktowych, video, miksera, telewizora. ekspresu…)

 

 

 

korzystania z

- w obecności osób dorosłych posługuje się różnymi

 

 

 

urządzeń

urządzeniami technicznymi ( komputer, odkurzacz,

 

 

 

technicznych.

telewizor,.)

 

 

 

 

- zna korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania energii

 

 

 

 

elektrycznej,

 

7. Wykonuje czynności takie jak;

A. Jest sprawny

- potrafi zręcznie wykonać czynności samoobsługowe;

 

sprzątanie, pakowanie, trzymanie

manualnie.

- potrafi sprawnie wykonać ćwiczenia ruchowe z

 

przedmiotów, jedną ręką i oburącz,

 

 

uwzględnieniem ruchów całego ciała, szczególnie ruchów

 

małych przedmiotów z wykorzystaniem

 

 

rąk i rozluźniania mięśni;

 

odpowiednio ukształtowanych chwytów

 

 

- potrafi budować konstrukcje z wykorzystaniem materiałów

 

dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas

 

 

użytkowych, takich jak; pudełka, opakowania, rolki

 

rysowania, kreślenia i pierwszych prób

 

 

papieru,……

 

pisania;

 

 

- potrafi tworzyć kompozycje przestrzenne z wykorzystaniem

 

 

 

 

materiałów naturalnych; kasztany, żołędzie, …

 

 

 

 

- potrafi kontrolować napięcie mięśniowe;

 

 

 

 

- potrafi lepić z plasteliny, modeliny, gliny,

 

 

 

 

- potrafi wycinać nożyczkami po linii prostej, falistej i łamanej,

 

 

 

 

- potrafi wydzierać z papieru proste kształty,

 

 

 

 

- potrafi prawidłowo trzymać i sprawnie posługiwać się

 

 

 

 

kredką, ołówkiem, pędzlem, nożyczkami;

 

8. Wykonuje podstawowe czynności

A. Przyjmuje

- potrafi przyjmować prawidłową postawię ciała podczas

Program autorski -Sprawne rączki mam

 

kształtujące nawyk utrzymania

 

prawidłową

ćwiczeń,: /stania, siedzenia, chodzenia, biegania, leżenia/,

 

prawidłowej postawy ciała;

 

postawę ciała,

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

- potrafi zachować równowagę ciała w warunkach naturalnych

„Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy”

 

 

 

i utrudnionych,

9. Wykazuje sprawność ciała i

A. Jest sprawny w

- jest sprawny w ćwiczeniach, zabawach i grach z elementami

 

koordynację w stopniu pozwalającym na

zakresie motoryki

równowagi, rzutu, chwytu, celowania, toczenia, omijania

 

rozpoczęcie systematycznej nauki

dużej,

przeszkód.

 

czynności złożonych, takich jak czytanie i

 

 

- potrafi pokazywać i rozwiązywać zagadki ruchowe,

 

pisanie;

 

 

- potrafi wykonywać ruch zgodnie z instrukcją słowną,

 

 

 

 

- potrafi samodzielnie inicjować zabawy ruchowe,

 

 

II.

EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA.

 

 

 

Dziecko przygotowane do nauki w szkole

 

 

 

 

 

 

1.  Rozpoznaje i nazywa podstawowe

A. Jest empatyczne w

- nazywa własne emocje,

Program „Wiem ,czuję ,rozumiem..

emocje, próbuje radzić sobie z ich

kontaktach z

- rozumie i akceptuje potrzeby i oczekiwania własne i innych,

przeżywaniem

rówieśnikami i

- rozpoznaje emocje innych osób,

 

 

osobami dorosłymi,

- potrafi okazać pomoc i współczucie innym,

 

 

 

 

- potrafi przedstawić swoje emocje za pomocą rysunku,

 

 

 

 

melodii, mimiki itp.;

 

 

 

 

- potrafi wyrażać radość z tego, co je cieszy; zjawisk przyrody,

 

 

 

 

kontakty z rówieśnikami, …..

 

 

B.

Jest asertywne

- potrafi wyrażać niezadowolenie, gdy coś sprawia mu

 

 

w kontaktach z

przykrość,

 

 

rówieśnikami i

- rozumie prawo do odmowy uczestnictwa w zabawach i

 

 

osobami dorosłymi.

innych czynnościach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

 

 

 

 

- wyraża własne zdanie bez sprawiania innym przykrości,

 

 

 

 

- ma prawo do zachowania tajemnicy,

 

 

C. Zna różnorodne

- zna zasady bezpiecznego przyjmowania lekarstw,

 

 

zagrożenia i ich skutki

- ma wiedze na temat szkodliwości dymu nikotynowego dla

 

 

wynikające z

zdrowia,

 

 

uzależnień,

- zna zagrożenia z nadużywania różnych używek

 

 

 

 

( lekomania, alkoholizm, nikotynizm, narkomania,

 

 

 

 

„dopalacze”),

 

 

 

 

- zna skutki uzależnienia od Internetu i gier komputerowych.

 

 


2. Szanuje emocje swoje i innych osób

A. Szanuje emocje

- zna i posługuje się zwrotami grzecznościowymi w różnych

Innowacja-Przedszkolak w Krainie Dobrych Obyczajów

 

 

swoje, rówieśników i

sytuacjach,

 

 

 

innych.

- z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych,

 

 

 

 

- rozumie konieczność reagowania na komunikaty, polecenia

 

 

 

 

wydawane przez osoby dorosłe (nauczyciela, pracownika

 

 

 

 

obsługi),

 

 

 

 

- zna zasady zachowania się w stosunku do osób starszych,

 

 

 

 

- rozumie prawo innych do odmiennego zdania, uwzględnia

 

 

 

 

sądy, opinie, poglądy innych,

 

 

 

 

- potrafi dochodzić do „kompromisu”,

 

 

 

 

- rozumie prawo innych do okazywania im szacunku,

 

3.

Przeżywa emocje w sposób

A. Nawiązuje kontakt z

- potrafi samodzielnie i otwarcie nawiązywać kontakty ze

 

 

umożliwiający mu adaptację w nowym

rówieśnikami i

swoim otoczeniem,

 

 

otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci,

osobami mu

- potrafi słuchać tego, co mówią inni,

 

 

nowej grupie starszych dzieci i

znanymi.

- rozumie i stosuje zasadę wypowiadania się po udzieleniu

 

 

dorosłych,

 

głosu podczas zajęć,

 

 

 

 

- rozumie, że należy oczekiwać na swoją kolej podczas

 

 

 

 

rozmów z innymi,

 

 

 

 

- jest komunikatywne w wyrażaniu swoich potrzeb, myśli,

 

 

 

 

sądów,

 

 

 

 

- rozumie znaczenie komunikatów niewerbalnych,

 

 

 

B.  Przestrzega reguł i

- zna i stosuje zasadę reagowania na polecenia nauczyciela,

Program „Mały

 

 

zasad

- zna i przestrzega prawa innych do wypowiedzi,

Optymista”

 

 

obowiązujących w

- zna i przestrzega zasady nie przeszkadzania innym podczas

 

 

 

społeczności

zajęć,

 

 

 

przedszkolnej

 

 

4.

Przedstawia swoje emocje i uczucia,

A. Potrafi radzić sobie

- potrafi wyrażać swoje emocje w sposób bezpieczny taki jak;

 

 

używając charakterystycznych dla

z własnymi

płacz, złość, zgniatanie kartki….,

Program „Wiem ,czuję ,rozumiem..

 

dziecka form wyrazu;

emocjami w

- przedstawia swoje uczucia poprzez rysunek, kolor

 

 

 

różnych

- potrafi prosić dorosłych o pomoc w trudnych sytuacjach,

 

 

 

sytuacjach,

 

 

 

 

B. Przeżywa

- odczuwa wewnętrzne zadowolenie z podjętego działania i

 

 

 

pozytywne efekty

wykonanej pracy.

 

 

 

swoich działań.

- potrafi dzielić z efektów swoich działań pozytywnymi

 

 

 

 

emocjami z innymi,

 


5. Rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma

A. Radzi sobie z

- potrafi poradzić sobie z sytuacją rozstania z rodzicami,

Program autorski-

świadomość, że rozstanie takie bywa

trudnymi emocjami

- wykorzystuje sposoby rozwiązywania problemów na zasadzie

Dzień dobry przedszkole

dłuższe lub krótsze,

 

„prób i błędów”,

 

 

 

- potrafi kojarzyć sposób rozwiązania na podstawie

 

 

 

„zbliżoności” do znanych problemów,

 

 

 

- samodzielnie wysuwa wnioski dotyczące rozwiązywania

 

 

 

problemu

 

6. Rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i

A. Przestrzega reguł

- zna i przestrzega prawa innych do nietykalności fizycznej,

 

nieprzyjemne, ma świadomość, że

dotyczących

- zna i przestrzega prawa innych do poszanowania ich

 

odczuwają i przeżywają je wszyscy

wzajemnych relacji

godności (np. nie przezywania nie dokuczania, nie

 

ludzie,

interpersonalnych

wyśmiewania,..)

Program „Wiem ,czuję ,rozumiem..

 

bez względu na

- zna i przestrzega prawa innych do ich własności,

 

 

emocje

 

 

 

 

 

 

7. Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych

A. Akceptuje i ufa

- rozumie konieczność bycia samodzielnym np. w zakresie

 

dla niego emocjonalnie; wdraża swoje

osobom dorosłym

samoobsługi ze względu na ograniczoną dyspozycyjność

 

własne strategie, wspierane przez osoby

znajdujących się w

pracowników wobec dużej ilości dzieci,

 

dorosłe lub rówieśników,

najbliższym otoczeniu

- potrafi poprosić i skorzystać z pomocy innych w trudnej

 

 

(nauczyciel,

sytuacji,

 

 

pracownicy

- potrafi nawiązać właściwy kontakt z dorosłymi,

 

 

przedszkola),

- poszukuje pomocy u osób doświadczonych (nauczyciel,

 

 

 

rodzic),

 

 

B. Jest asertywne w

- rozumie, że osobom obcym należy odmówić podania adresu,

Innowacja -W Krainie Dobrych Obyczajów

 

stosunku do osób

- zna możliwe konsekwencje podania obcym adresu

 

 

obcych.

zamieszkania.

 

 

C. Rozumie pojęcie

- rozumie konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z

 

 

„obcy”.

obcymi osobami,

 

 

 

- jest świadome zagrożeń ze strony osób, które nakłaniają do

 

 

 

zachowań nieakceptowanych, zakazanych przez rodziców/

 

 

 

np. branie poczęstunku od obcych, oddalanie się z obcymi…/

 

 

 

- rozumie, że miła osoba może być niebezpieczna,

 

 

 

- rozumie, że w niektórych sytuacjach trzeba powiedzieć

 

 

 

„nie”.

 

8. Zauważa, że nie wszystkie przeżywane

A. Jest samodzielne w

- potrafi dostosować swoje zachowania do zasad

Innowacja

emocje i uczucia mogą być podstawą do

zakresie

obowiązujących w grupie rówieśniczej,

 


podejmowania natychmiastowego

dokonywania

- potrafi poradzić sobie w sytuacji konfliktu z rówieśnikami,

 

działania, panuje nad nieprzyjemną

wyborów.

zgodnie z przyjętymi zasadami,

 

emocją, np. podczas czekania na własną

 

- potrafi samodzielnie wybrać temat, osoby, przedmioty do

 

kolej w zabawie lub innej sytuacji;

 

zabawy,

 

 

 

 

- potrafi określić odczuwany problem w relacjach z innymi i

 

 

 

 

dokonać wyboru rozwiązania,

 

 

 

 

- potrafi uzasadniać swoje wybory rozwiązania problemów.

 

 

 

B. Przewiduje skutki

- zna oczekiwania innych w stosunku do swoich zachowań,

 

 

 

swoich zachowań:

postaw i próbuje im sprostać, zarówno w przedszkolu, jak i

 

 

 

pozytywnych i

poza nim,

 

 

 

negatywnych

- zna „wachlarz” zachowań akceptowanych i zachowań

 

 

 

 

nietolerowanych w przedszkolu i poza przedszkolem,

 

 

 

 

- wie, że zachowania akceptowane będą „nagradzane”, inne

 

 

 

 

„pozbawiane nagrody”;

 

 

 

 

- zna skutki przestrzegania i nieprzestrzegania tzw. grupowych

 

 

 

 

„systemów motywacyjnych”,

 

9. Wczuwa się w emocje i uczucia osób z

A. Uczestniczy w

- rozumie konieczność niesienia pomocy tym, którzy

 

najbliższego otoczenia

akcjach

potrzebują wsparcia ze względu na trudne warunki bytowe,

Program „Wiem ,czuję ,rozumiem

 

 

charytatywnych na

- zna nazwę instytucji o charakterze pomocowym, działającej

 

 

 

rzecz dzieci, które

na terenie miasta,

 

 

 

wychowują się w

- potrafi przekazać na rzecz innych swoje zabawki, książki,

 

 

 

trudnych warunkach

podzielić się słodyczami

 

 

 

 

 

 

10.

Dostrzega, że zwierzęta posiadają

A. Prowadzi hodowlę

- zna warunki potrzebne do rozwoju zwierząt,

 

zdolność odczuwania, przejawia w

zwierząt w kąciku

- potrafi opiekować się zwierzętami hodowanymi w kąciku

 

stosunku do nich życzliwość i troskę,

przyrody lub w

przyrody,

 

 

 

domu.

- obserwuje i zauważa etapy rozwojowe wybranych zwierząt

 

 

 

 

/żaby, motyla/,

 

 

 

 

- wie jak należy opiekować się np: psem, kotem, chomikiem,

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Obserwuje i

- prowadzi obserwacje świata zwierząt,

 

 

 

odkrywa bogactwo

- poznaje w sposób bezpośredni i pośredni zmiany

 

 

 

świata zwierząt w

zachodzące w świecie zwierząt w różnych porach roku,

 

 

 

różnych porach roku.

Wiosna; - życie i zwyczaje ptaków /zakładanie gniazd,

 

 

 

 

wylęganie piskląt, opieka nad potomstwem/,

 


 

 

 

- wyjaśnienie pojęć: owady, ryby, ptaki, ssaki

 

 

 

 

/przedstawiciele, środowisko bytowania/, - zwierzęta

 

 

 

 

hodowane na wsi, - opieka zwierząt nad młodymi,

 

 

 

 

Lato; - rola barw ochronnych zwierząt, - życie zwierząt

 

 

 

 

egzotycznych,

 

 

 

 

Jesień; - sposoby przygotowania się zwierząt do zimy

 

 

 

 

/zapasy, zmiana szaty, legowisko/, - przeloty ptaków,

 

 

 

 

Zima; - rozróżnianie tropów zwierząt na śniegu,

 

 

 

 

- pomoc w przetrwaniu zimy.

 

 

 

 

 

 

11.

Dostrzega emocjonalną wartość

A.  Rozumie potrzebę

- rozumie znaczenie bogactw naturalnych, prowadzenie

 

Program autorski

otoczenia przyrodniczego, jako źródła

opiekowania się

racjonalnej gospodarki,

 

satysfakcji estetycznej

otaczającą

- potrafi dostrzegać skutki niewłaściwego gospodarowania

 

 

 

przyrodą

człowieka /zanieczyszczenia rzek, powietrza, wody, gleby,

inteligencji

 

 

 

zaśmiecanie/,

wielorakich

 

 

 

- zna sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom

„Kreatywny Przedszkolak”

 

 

 

działalności człowieka w środowisku przyrodniczym,

 

 

 

 

- zna pozytywne skutki działalności człowieka w środowisku

 

 

 

 

przyrodniczym /oczyszczalnie ścieków, segregacja śmieci,

 

 

 

 

stosowanie filtrów/,

 

 

 

 

- rozumie cel tworzenia rezerwatów, parków, pomników

 

 

 

 

przyrody,

 

 

 

 

- dba i potrafi szanować zieleń,

 

 

 

 

- bierze czynny udział w akcjach na rzecz środowiska

 

 

 

 

przyrodniczego/np.; Sprzątania Świata, zbiórki baterii/,

 

 

 

 

- aktywnie uczestniczy w dbaniu o zasoby przyrody /np.;

 

 

 

 

oszczędność wody, energii/,

 

 

 

 

- rozumie powiedzenie „Człowiek jest częścią przyrody”,

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Obserwuje i

- potrafi dostosować ubrania do temperatury, pory roku,

Program autorski

 

 

odkrywa bogactwo

warunków atmosferycznych,

z zakresu

 

 

świata roślin w

- prowadzi obserwacje świata roślin,

rozwijania

 

 

różnych porach

- dostrzega zmiany zachodzące w świecie roślin w różnych

inteligencji

 

 

roku.

porach roku:

 


 

 

 

Wiosna; - zwiastuny wiosny, - wzrost roślin, kwitnienie roślin,

 

 

 

 

Lato; - rośliny zielne, - dojrzewanie zbóż,

„Kreatywny Przedszkolak

 

 

 

Jesień; - zmiana kolorystyki liści, - dojrzewanie i zbiór

 

 

 

 

 

plonów, - bogactwo owoców, - różnorodność warzyw –

 

 

 

 

 

wyróżnianie części jadalnych warzyw,

 

 

 

 

 

- sposoby rozsiewania nasion,

 

 

 

 

 

Zima; - zmiany w krajobrazie, - ochrona roślin przed mrozem,

 

 

 

 

 

- rola pokrywy śnieżnej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Prowadzi hodowlę

- potrafi obserwować wzrost roślin od nasienia – cykl

 

 

 

 

roślin w kąciku

rozwojowy,

 

 

 

 

przyrody lub w

- potrafi opiekować się roślinami w kąciku przyrody,

 

 

 

 

ogrodzie.

- zna warunki potrzebne do hodowli roślin /światło, woda

 

 

 

 

 

powietrze, temperatura, gleba/,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Zna czynniki

- wie, że żywioły natury mogą być niebezpieczne,

 

 

 

 

zagrażające

- zna zasady właściwego zachowania się podczas różnych

 

 

 

 

zdrowiu,

stanów pogodowych (przebywanie podczas burzy, ochrona

 

 

 

 

związane ze

przed mrozem, słońcem, wiatrem, deszczem, gradem),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zjawiskami

 

 

 

 

 

atmosferycznymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. III.            SPOŁECZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole

 


1.

Przejawia poczucie własnej wartości,

A. Pełni różne role w

- potrafi pełnić rolę dyżurnego („różnych specjalności”),

 

 

jako osoby, wyraża szacunek wobec

społeczności

- potrafi być partnerem w zabawie,

 

 

innych osób i przestrzegając tych

rówieśniczej

- potrafi pełnić rolę opiekuna młodszych dzieci,

 

 

wartości, nawiązując relacje

 

- potrafi pełnić rolę „gospodarza” podczas uroczystości

 

 

rówieśnicze

 

przedszkolnych.

 

 

 

 

- rozumie konieczność okazywania pomocy kolegom, gdy jej

 

 

 

 

potrzebują,

 

2.

Odczuwa i wyjaśnia swoją

A. Rozumie, że

- nazwa członków rodziny,

 

 

przynależność do rodziny, narodu,

należy do rodziny.

- potrafi określić stopień pokrewieństwa,

 

 

grupy przedszkolnej, gr. Chłopców, gr.

 

- nazywa imieniem i nazwiskiem członków rodziny,

 

 

Dziewczynek oraz innych grup;

 

- ma świadomość własnej roli społecznej w rodzinie /prawa –

 

 

/teatralnej, sportowe…/

 

obowiązki/

 

 

 

 

- wie, że ma prawo do miłości i opieki,

 

 

 

 

- wie, że ma prawo do imienia i narodowości,

 

 

 

B. Zna zasady,

- potrafi okazywać szacunek /starszym/ członkom rodziny,

 

 

 

zwyczaje i tradycje

- potrafi dostrzegać potrzeby innych członków rodziny

 

 

 

rodzinne,

-potrafi przestrzegać wykonywania przydzielonych

 

 

 

 

obowiązków domowych,

 

 

 

 

- potrafi współdziałać w rozwiązywaniu codziennych

 

 

 

 

domowych problemów

 

 

 

 

- potrafi odczuwać i okazywać radość i dumę z osiągnięć

 

 

 

 

zawodowych rodziców i dziadków,

 

 

 

 

- zna historię i tradycje swojej rodziny na podstawie zdjęć,

 

 

 

 

rozmów rodzinnych, opracowań starszych,

 

 

 

 

- zna swoje miasto,

 

 

 

 

- zna i uczestniczy w świętach rodzinnych; Dzień Babci i

 

 

 

 

Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka,

 

 

 

 

- potrafi dzielić się z rodziną przeżyciami z przedszkola,

 

3.

Posługuje się imieniem, nazwiskiem,

A. Zna swoje dane

- potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem,

 

 

adresem

osobowe.

- potrafi podać nazwę miejscowości, ulicę, nr domu, w którym

 

 

 

 

mieszka,

 

4.

Używa zwrotów grzecznościowych

A. Stosuje zwroty

- stosuje zwroty grzecznościowe /proszę, przepraszam,

 

 

podczas powitania, pożegnania, sytuacji

grzecznościowe,

dziękuję, smacznego/,

 

 

wymagającej przeproszenia i przyjęcia

 

- prawidłowo używa zwrotów w czasie powitania i

 

 

konsekwencji swojego zachowania,

 

pożegnania; dzień dobry, do widzenia,

 


 

 

 

 

- potrafi mówić i przyjmować komplementy,

 

 

 

 

 

- współtworzy i respektuje zasady zabawy,

 

 

 

 

 

- współdziała w grupie,

 

5.

Ocenia swoje zachowanie w kontekście

A. Przestrzega reguł

 

- rozumie, że wszyscy mają prawo do wspólnej zabawy (nie

 

 

podjętych czynności i zadań oraz

dotyczących

 

dyskryminuje innych z jakiegokolwiek powodu),

 

 

przyjętych norm grupowych; przyjmuje,

wspólnej zabawy

 

- rozumie, że wszyscy mają jednakowe prawo do korzystania z

 

 

respektuje i tworzy zasady zabawy w

 

 

zabawek, sprzętu…,

 

 

grupie, współdziała z dziećmi w

 

 

- ma prawo do zabawy i czasu wolnego,

 

 

zabawie, pracach użytecznych, podczas

 

 

- potrafi dzielić się i udostępniać innym zabawki, sprzęt…,

 

 

odpoczynku,

 

 

- potrafi dochodzić do kompromisu w sytuacjach

 

 

 

 

 

konfliktowych,

 

 

 

 

 

- zna i stosuje zasady poszanowania zabawek,

 

 

 

 

 

- zna i przestrzega zasadę poszanowania wytworów

 

 

 

 

 

działalności innych dzieci,

 

 

 

 

 

- zna swoje prawo do pomocy ze strony osób dorosłych w

 

 

 

 

 

trudnych  sytuacjach  z  rówieśnikami,  podczas  wspólnej

 

 

 

 

 

zabawy,

 

 

 

 

 

- potrafi pytać, gdy chce pobawić się cudzą zabawką,

 

 

 

 

 

- ma prawo do własności,

 

 

 

 

 

 

 

6.

Nazywa i rozpoznaje wartości związane

A. Przestrzega

 

Przestrzega zakazu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z umiejętnościami i zachowaniami

ustalonych

 

- krzyczenia lub gwizdania do ucha kolegi,

 

 

społecznymi, np. szacunek do dzieci i

nakazów i

 

- wkładania do nosa, uszu, gardła ciał obcych,

 

 

dorosłych, szacunek do ojczyzny,

zakazów.

 

- dotykania gorących potraw,

 

 

życzliwość okazywana dzieciom i

 

 

- próbowania produktów lub potraw niewiadomego

 

 

dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń,

 

 

pochodzenia,

 

 

radość

 

 

- brania do rąk rzeczy znalezionych czy otrzymanych od osób

 

 

 

 

 

nieznanych,

 

 

 

 

 

- dotykania i manipulowania urządzeniami podłączonymi do

 

 

 

 

 

prądu, gazu oraz zabaw z zapałkami,

 

 

 

 

 

- dotykania nieznanych zwierząt i roślin.

 

 

 

 

 

Przestrzega nakazu:

 

 

 

 

 

 

- nie oddalania się od opiekunów,

 

 

 

 

 

- bezpiecznego poruszania się w miejscach wyznaczonych,

 

 

 

 

 

- respektuje „prawo do ciszy” swoich kolegów, członków

 

 

 

 

 

rodziny, sąsiadów.

 


 

 

 

- rozumie, że niektóre rośliny mogą być niebezpieczne /trujące,

 

 

 

 

kłujące/.

 

7.

Respektuje prawa i obowiązki swoje

A. Zna swoje prawa i

- rozumie pojęcie „prawa dziecka”,

Program autorski

 

oraz innych osób, zwracając uwagę na

innych ludzi,

- rozumie, że wszyscy ludzie maja takie same prawa,

 

 

ich indywidualne potrzeby

 

-

zna swoje prawa i obowiązki

 

 

 

 

- zna prawa innych ludzi,

„Kreatywny Przedszkolak”

 

 

 

- potrafi zaakceptować odmienność innych ludzi oraz zna tego

 

 

 

 

 

przyczyny,

 

 

 

B. Zna dokumenty, w

-

rozumie potrzebę tworzenia i zapisywania praw,

 

 

 

których zapisane się

-

zna dokumenty, w których zapisane są prawa dziecka

 

 

 

prawa człowieka,

 

/Konwencja Praw Dziecka/,

 

 

 

 

- wie, że każdy naród ma dokument, w którym ustanowione są

 

 

 

 

 

prawa dla wszystkich ludzi, /Konstytucja/,

 

 

 

 

- potrafi określić prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw

 

 

 

 

 

Dziecka,

 

8.

Obdarza uwagą inne dzieci i osoby

A. Nawiązuje

- potrafi nawiązywać relacje z dziećmi i dorosłymi,

 

 

dorosłe.

różnorodne relacje

- potrafi włączać się do rozmowy w odpowiednim momencie,

 

 

 

interpersonalne,

- potrafi opowiadać o sobie,

 

 

 

 

- potrafi utrzymać odpowiednią odległość w zależności od

 

 

 

 

 

stopnia znajomości, rodzaju relacji,

 

9.

Komunikuje się z dziećmi i osobami

A. Aktywnie

- nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli

Program

 

dorosłymi, wykorzystując komunikaty

uczestniczy w

 

w kontaktach i indywidualnych i zespołowych,

 

 

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje

różnych

- potrafi dyskutować, argumentować własne wypowiedzi na

„Kreatywny Przedszkolak”

 

oczekiwania społeczne wobec innego

rozmowach i

 

 

 

 

dziecka, grupy,

dyskusjach

 

uważnego słuchania partnera.

 

 

 

 

- potrafi wypowiadać się na temat zdarzeń życiowych

 

 

 

 

 

występujących w utworach, na ilustracji.

 

 

 

 

- potrafi wiązać dostrzegane zdarzenia z posiadanymi

 

 

 

 

 

doświadczeniami,

 

 

 

 

- potrafi opowiadać i porządkować fakty,

 

 

 

 

- potrafi kojarzyć, tworzyć analogie, znaczenia, pojęcia.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

IV.

POZNAWCZY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA.

 

 

 

 

 

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Wyraża swoje rozumienie świata,

A.  Odgrywa różne

- potrafi wypowiadać tekst zrozumiale i z właściwą intonacją,

Program autorski

 

zjawisk i rzeczy znajdujących się w

role w zabawach

- potrafi odtwarzać układy ruchowe w przedstawieniu,

„Kreatywny Przedszkolak

 

bliskim otoczeniu, za pomocą

parateatralnych,

- potrafi sprawnie wykorzystać różnorodne rekwizyty,

 

 

komunikatów niewerbalnych: symboli

posługuje się mową,

- potrafi poradzić sobie z tremą, jest śmiałe,

rozwój potencjału

 

zawartych w tańcu, intencjonalnym ruchu,

dzieci w wieku

 

mimiką, gestem i

- chętnie uczestniczy w zabawach o charakterze teatralnym,

 

geście, formach i impresjach

przedszkolnym”

 

- potrafi samodzielnie inicjować zabawy parateatralne podczas

 

ruchem; umie

 

plastycznych, technicznych, teatralnych,

 

 

„swobodnej działalności”,

 

 

posługiwać się

 

 

mimicznych, konstrukcjach i modelach z

 

 

- potrafi być zaangażowane w prezentację przygotowanego

 

 

tworzyw i materiału naturalnego

rekwizytami

 

 

przedstawienia (koncertu,…),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- potrafi skupić się na prezentacji i nie rozpraszać

 

 

 

 

 

 

występujących kolegów i zaproszonych gości.

 

 

2.  Wyraża swoje rozumienie świata,

A.

Gromadzi

- doskonali umiejętność słownego komunikowania się z

Program

 

zjawisk i rzeczy znajdujących się w

doświadczenia w

 otoczeniem

„Czytam ,liczę ,poznaję świat

 

bliskim otoczeniu za pomocą języka

mówieniu i

- potrafi poprzez mowę komunikować się i uczyć się

 

mówionego, Posługuje się językiem

komunikowaniu się z

dyskutowania, wymiany zdań, argumentowania swoich

 

 

polskim w mowie Zrozumiałej dla dzieci i

otoczeniem.

wypowiedzi, umiejętne słuchanie partnera,

 

 

osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie,

 

 

- nabywa swobody i śmiałości w wypowiadaniu się w różnych

 

 

rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i

 

 

sytuacjach, okolicznościach poprawnym pod względem

 

 

głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na

 

 

gramatycznym, słownikowym, artykulacyjnym i logicznym

 

 

początku i końcu w wybranych czystych

 

 

językiem,

 

 

fonetycznie słowach;

 

 

- potrafi cicho porozumiewać się w różnych sytuacjach,

 

 

 

 

B. Jest

- potrafi ćwiczyć mięśnie narządów mowy,

Program

 

 

 

komunikatywny.

- potrafi wykonać ćwiczenia artykulacyjne na spółgłoskach,

 

 

 

 

 

 

sylabach, wyrazach,

 

 

 

 

 

 

-potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej

„Przedszkole w ruchu „

 

 

 

 

 

wyrazów,

 

 

 

 

 

 

- potrafi rozróżniać głoski na początku i na końcu w prostych

 

 

 

 

 

 

słowach,

 

 

 

 

 

 

- potrafi rozróżniać samogłoski i spółgłoski,

 

 

 

 

 

 

- potrafi prawidłowo oddychać podczas wypowiedzi, recytacji,


 

 

 

- potrafi opisywać w sposób komunikatywny otoczenie,

 

 

 

 

- potrafi formować wypowiedzi zgodnie z zasadami gramatyki

 

 

 

 

i normy fonetycznej,

 

 

 

 

- potrafi wypowiadać się na tematy dowolne i określone,

 

 

 

 

-posiada bogaty zasób słów.

 

3.

Odróżnia elementy świata fikcji

A. Rozróżnia fikcje

- potrafi słuchać utworów literackich (bajki, baśnie,

Program-

od realnej rzeczywistości; byty

od rzeczywistości,

opowiadania, wiersze), w wykonaniu dorosłych (rodzic,

 

rzeczywiste od medialnych, byty

 

nauczyciel itp.), ilustrowanych obrazkami, pacynkami,

„Kreatywny Przedszkolak”

realistyczne od fikcyjnych;

 

sylwetami;

 

 

 

 

- potrafi odróżniać elementy świata fikcji od realnej

 

 

 

 

rzeczywistości,

 

 

 

 

- potrafi wypowiadać się na temat fikcyjnego bohatera i

 

 

 

 

wskazać na ilustracji elementy fikcyjne i realne,

 

 

 

 

- potrafi odgrywać fikcyjne role w zabawach dramowych,

 

4.

Rozpoznaje litery, którymi jest

A. Wykazuje

- interesuje się książką z obrazkami, czasopismem,

 

Zainteresowane na skutek zabawy i

gotowość

- poszukuje kontaktu z książką za pośrednictwem dorosłych,

 

Spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie

emocjonalno -

- interesuje się literami i napisami w sali, tekstami w

 

wyrazy zapisane w formie napisów

motywacyjną

książkach,

 

drukowanych dotyczące treści

 

- rozróżnia identyczne kształty, znaki graficzne i litery,

 

znajdujących zastosowanie w codziennej

 

- rozpoznaje obraz graficzny liter,

 

aktywności

 

- odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych

 

 

 

 

drukowanych liter,

 

 

 

 

- potrafi rozpoznać i nazwać 24 litery (bez dwuznaków,

 

 

 

 

zmiękczeń i liter oznaczających samogłoski nosowe),

 

5.

Odpowiada na pytania, opowiada o

A. Jest

- potrafi koncentrować uwagę na obserwowanych

 

Zdarzeniach z przedszkola, objaśnia

spostrzegawcze

przedmiotach, zjawiskach, osobach,

 

Kolejność zdarzeń w prostych

 

- potrafi skupić wzrok na oglądaniu /książki, przedstawienia,

 

historyjkach obrazkowych, układa

 

obrazka/,

 

historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki,

 

- rozpoznaje i nazywa przedmioty w najbliższym otoczeniu,

 

układa i rozwiązuje zagadki;

 

- potrafi wyszukiwać elementy przedmiotów, figur w

 

 

 

 

przestrzeni i na obrazkach,

 

 

 

 

- dostrzega, porównuje takie same lub podobne przedmioty w

 

 

 

 

otoczeniu, na obrazkach,

 

 

 

 

- wyszukuje różnice w dwóch pozornie takich samych

 

 

 

 

obrazkach;

 


 

 

 

- składa z części obrazki (2 – 16 elementów)

 

 

 

 

- układa puzzle,

 

 

 

 

- potrafi układać i rozwiązywać zagadki,

 

 

 

B. Potrafi zapamiętać

- potrafi dobierać pary takich samych obrazków / memory, /;

 

 

 

obserwowane

- potrafi układać ciągi rytmiczne według wzoru /przedmioty,

 

 

 

elementy

obrazki, figury/

 

 

 

otoczenia,

- potrafi dopasowywać takie same przedmioty figury cienie,

 

 

 

obrazków.

- potrafi dopasowywać obrazki wg kolejności wydarzeń /

 

 

 

 

proste historyjki obrazkowe/

 

 

 

 

- potrafi dobierać, odgadywać, brakujące elementy do

 

 

 

 

istniejącego wzoru;

 

 

 

 

- potrafi korzystać z różnorodnych gier i układanek;

 

6.

Wykonuje własne eksperymenty

A. Wykonuje własne

- potrafi identyfikować i odtwarzać różnorodne dźwięki,

Program

językowe, nadaje znaczenie

eksperymenty

- potrafi wymyślać różne formy językowe, słowotwórcze i

„Kreatywny Przedszkolak”

czynnościom, nazywa je, tworzy żarty

językowe

inne,

Program autorski

językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i

 

- potrafi tworzyć żarty językowe i sytuacyjne,

 -Gimnastyka małej buzi i języka-logopedyczny

 

nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

 

- potrafi tworzyć rytmy,

 

 

 

 

- potrafi nadawać znaczenie czynnościom, nazywa je,

 

7.  Wykonuje własne eksperymenty z

A. Poznaje i uczy się

- potrafi prawidłowo oddychać podczas śpiewu,

 

rytmem, głosem, dźwiękiem, ruchem,

śpiewania

- potrafi wykonywać ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne w

 

nadając im znaczenie; słucha, odtwarza i

piosenek

oparciu o znane piosenki oraz inne teksty, sylaby; głoski;

 

tworzy muzykę, śpiewa piosenki, rusza się

 

- potrafi powtarzać teksty rytmiczne,

 

przy muzyce zgodnie z rytmem, reaguje

 

- uczy się śpiewać piosenki / o zrozumiałej treści, ilustrowane

 

na sygnały (muzykowanie, audycja),

 

obrazkiem pacynką, ruchem, dostosowane do skali głosu

 

wykonuje lub rozpoznaje melodie i pieśni,

 

dziecka/

 

np. ważne dla wszystkich dzieci w

 

- potrafi tworzyć improwizacje wokalne na temat dowolny i do

 

przedszkolu (hymn przedszkola),

 

krótkich tekstów literackich;

 

charakterystyczne dla uroczystości

 

- potrafi śpiewać piosenki indywidualnie w małych zespołach,

 

narodowych (hymn narodowy), potrzebne

 

całą grupą podczas różnorodnych imprez i uroczystości,

 

do organizacji uroczystości, np. Dnia

 

- potrafi wykonać akompaniament na instrumentach

 

Babci i Dziadka, święta przedszkolaka

 

perkusyjnych,

 

(piosenki okazjonalne); i inne; w

 

- bierze udział w przeglądach artystycznych,

 

skupieniu słucha muzyki,

 

 

 

 

 

 

 

 


 

B.  Słucha muzyki.

- słucha utworów muzyki instrumentalnej granej na żywo

Program autorski

 

 

- słucha prezentacji wokalnych innych dzieci

„Kreatywny Przedszkolak”

 

 

- uczestniczy w koncertach muzycznych organizowanych w

 

 

 

przedszkolu

rozwój potencjału

 

 

- zna i słucha kompozycji wybitnych autorów muzyki,

dzieci w wieku

 

 

- słucha i rozpoznaje dźwięki z otoczenia i przyrody;

przedszkolnym

 

 

- rozpoznaje głosy kolegów;

 

 

 

- odróżnia głos męski i żeński;

 

 

 

- rozpoznaje źródło dźwięku (odległość, kierunek, z

 

 

 

jakiego dochodzi dźwięk)

 

 

 

- rozpoznaje znane piosenki po nuconej melodii lub

 

 

 

granej na instrumentach melodycznych;

 

 

 

- rozpoznaje piosenki po rytmie wyklaskiwanym lub

 

 

 

granym na instrumencie perkusyjnym;

 

 

 

- rozpoznaje głosy instrumentów grających w zespole

 

 

 

muzycznym

 

 

C. Uczestniczy w

- potrafi słuchać i różnicować wysokość dźwięków (niski –

 

 

zabawach

średni - wysoki)

 

 

rytmicznych i

- potrafi określić dynamikę słuchanej muzyk (cicho, średnio,

 

 

tanecznych

głośno),

 

 

 

- potrafi określić nastrój,

 

 

 

- zna budowę utworu muzycznego,

 

 

 

- potrafi swobodnie poruszać się przy muzyce, prezentując

 

 

 

płynność i estetykę ruchów;

 

 

 

- potrafi sprawnie ustawiać się i poruszać przy muzyce w kole

 

 

 

wiązanym, w kole, w parach, w szeregu, w rzędzie,

 

 

 

- potrafi wykonywać ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne

 

 

 

/pobudzanie – hamowanie/ ćwicząc pamięć, uwagę i szybką

 

 

 

reakcję na sygnały dźwiękowe,

 

 

 

- potrafi wykonać proste formy taneczne / podskoki, cwał, /

 

 

 

- zna i prezentuje tańce ludowe np. krakowiaka, trojaka,

 

 

 

koziorajki,

 


 

 

E.  Potrafi tworzyć

- rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne

 

 

 

muzykę.

- rozpoznaje dźwięki instrumentów muzycznych;

 

 

 

 

- zna budowę i sposób wydobywania dźwięku z instrumentów

 

 

 

 

perkusyjnych

 

 

 

 

- wykonuje proste instrumenty perkusyjne wykorzystują

 

 

 

 

przedmioty codziennego użytku i surowce wtórne lub

 

 

 

 

tworzywo przyrodnicze

 

 

 

 

- gra na instrumentach perkusyjnych; (bębenek, kołatka,

 

 

 

 

grzechotka, tamburyno, trójkąt)

 

 

 

 

- stosuje instrumenty i pomoce akustyczne do ilustrowania

 

 

 

 

zjawisk w przyrodzie.

 

 

 

 

- wykonuje improwizacje rytmiczne do wierszy, przysłów;

 

 

 

 

- gra w „orkiestrze perkusyjnej z dyrygentem”,

 

 

 

E. Improwizuje

- potrafi wyklaskać, wytupać rytm śpiewanej lub słuchanej

 

 

 

muzykę ruchem,

piosenki, melodii

 

 

 

 

- wykonuje improwizacje rytmiczne na instrumentach

 

 

 

 

perkusyjnych połączone z ruchem,

 

8.

Wykonuje własne eksperymenty

A. Koordynuje prace

- chętnie podejmuje działania plastyczne i konstrukcyjne

 

graficzne farbą, kredką, ołówkiem,

oka i ręki.

/rysowanie, malowanie, lepienie, stemplowanie, nawlekanie,

Program autorski -Sprawne rączki mam

 

mazakiem itp., tworzy proste i złożone

 

budowanie z klocków, wydzieranie, wycinanie, itd./.

 

znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w

 

- potrafi wypełniać kontury rysunków poprzez rysowanie

 

nich fragmenty wybranych liter, cyfr,

 

malowanie, wyklejanie skrawkami papieru, plasteliny...

 

kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej

 

- potrafi wykonać wykonywać rysunki postaci ludzkiej,

 

kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania

 

obserwowanych przedmiotów;

 

wykreślonych, narysowanych lub

 

- potrafi wykonywać rysunki poprzez łączenie kropek,

 

zapisanych kształtów, przetwarza obraz

 

kalkowanie, wykorzystanie szablonów;

 

ruchowy na graficzny i odwrotnie,

 

- potrafi odwzorowywać, odtwarzać przez rysowanie figury

 

samodzielnie planuje ruch przed

 

geometryczne i układy graficzne

 

zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i

 

- potrafi wykonywać ćwiczenia graficzne poprzez rysowanie

 

innych w przestrzeni sieci kwadratowej

 

linii nieregularnych i prostych.

 

lub liniatury, określa kierunki i miejsca na

 

- prawidłowo posługuje się narzędziami pisarskimi,

 

kartce papieru

 

- prawidłowo odwzorowuje proste znaki, układy, schematy

 

 

 

 

linearne,

 


 

 

- rysuje lub maluje ilustracje inspirowane utworami

 

 

 

muzycznymi, piosenkami; wyrażając w formie plastycznej

 

 

 

nastrój, treść;

 

 

 

- potrafi określać kierunki względem własnego ciała,

 

 

B. Poznaje i stosuje

- potrafi rysować kredkami (świecowymi, ołówkowymi),

 

 

różne techniki

pastelami, kredą węglem, ołówkiem,

 

 

plastyczne i

- potrafi malować farbami plakatowymi, akwarelowymi,

 

 

techniczne

-potrafi stosować techniki graficzne: rysowanie patykiem,

 

 

 

tuszem, frotage, wydrapywanie,

 

 

 

- potrafi posługiwać się nożyczkami,

 

 

 

- potrafi konstruować przestrzenne i półprzestrzenne formy z

 

 

 

papieru, materiału przyrodniczego, plasteliny, modeliny

 

 

 

gliny, masy solnej.

 

 

C. Zna i tworzy barwy

- potrafi rozpoznać i nazwać barwy podstawowe i

 

 

podstawowe i

pochodne,

 

 

pochodne.

- tworzy kompozycje kolorystyczne z wykorzystaniem

 

 

 

różnorodnych barw,

 

 

 

 

 

9.  Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich

A. Wykazuje

- dostrzega różnice i podobieństwa między obrazkami,

 

elementy, nazywa symbole i znaki

gotowość

znakami, symbolami

Program

znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia

psychomotoryczną

- rozpoznaje i klasyfikuje wg istotnych cech różnorodne znaki,

„Czytam ,liczę ,poznaję świat..

ich znaczenie;

 

- rozpoznaje i klasyfikuje wg istotnych cech symbole

 

 

 

graficzne, w tym litery, cyfry

 

 

 

- potrafi odczytywać głoski, sylaby, wyrazy z ust bez udziału

 

 

 

głosu,

 

 

 

 

 

 

B. Zna budowę zdania,

- potrafi tworzyć wyrazy rozpoczynające się taką samą głoską

Program

 

wyrazu (słowa) i

lub sylabą;

 

 

dokonuje analizy

- różnicuje sylaby takie same w szeregu różnych lub o

„Kreatywny Przedszkolak”

 

wyrazów

podobnym brzmieniu, np.: pa, ga, da

 

 

 

- różnicuje słowa podobnie brzmiące, np. bucik – budzik

 

 

 

(dzieci wskazują obrazki po usłyszeniu ich nazwy)

 

 

 

- potrafi wyodrębniać fonemy nagłosowe, wygłosowe,

 

 

 

- potrafi dzielić wyrazy na głoski,

 


 

 

C. Przyswaja

- potrafi zapamiętać numery telefonów; policji, straży

 

 

 

wprowadzone znaki i

pożarnej, pogotowia ratunkowego,

 

 

 

symbole umowne,

- wie, w jakich sytuacjach należy korzystać z tych numerów

 

 

 

oraz stosuje je zgodnie

- zna skutki niewłaściwego korzystania z numerów,

 

 

 

z przeznaczeniem.

 

 

10.

Wymienia nazwę swojego kraju i

A. Zna swój kraj

- zna mapę Polski, zna pojęcie: ojczyzna,

 

jego stolicy, rozpoznaje symbole

 

- rozumie, że jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, a ten

 

narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa

 

kraj to Rz. P. – dom wszystkich Polaków,

 

wybrane symbole związane z regionami

 

- zna legendy, podania, związane z obyczajami i tradycjami

 

Polski ukryte w podaniach, przysłowiach,

 

ludowymi,

 

legendach, bajkach, np. o smoku

 

- zna zabytki, wydarzenia historyczne i postacie ważne dla

 

wawelskim, orientuje się, że Polska jest

 

naszego kraju,

 

jednym z krajów Unii Europejskiej;

B. Posiada

- potrafi rozpoznać i rozumie znaczenie barw narodowych i

 

 

 

tożsamość narodową

godła państwowego,

 

 

 

 

- potrafi pokazać na mapie Europę, stolicę Polski – Warszawę,

 

 

 

 

najdłuższą rzekę – Wisłę,

 

 

 

 

- potrafi słuchać i śpiewać hymn państwowy z zachowaniem

 

 

 

 

prawidłowej postawy,

 

 

 

C.  Zna swoją

- potrafi rozpoznać charakterystyczne zabytki swojego miasta,

 

 

 

przynależność

(katedra, ratusz, latarnia morska),

 

 

 

kulturową

- potrafi rozpoznać kilka rodzajów strojów ludowych i

 

 

 

 

połączyć je z regionem Polski

 

 

 

 

- zna tradycje ludowe; dożynki, andrzejki, topienie marzanny,

 

 

 

 

witanie wiosny, tłusty czwartek....

 

 

 

 

- zna i uczestniczy w świętach ogólnopolskich; Dzień flagi,

 

 

 

 

Święto Niepodległości, żegnanie starego i witanie nowego

 

 

 

 

roku.......

 

 

 

 

- rozumie pojęcie „przysłowie”, – jako mądrość ludowa

 

 

 

 

/doświadczenia gromadzone przez wiele pokoleń/

 

 

 

D. Zna specyfikę

- uczestniczy w ekspozycjach Muzeum Ceramiki oraz

 

 

 

swojego regionu,

Międzynarodowego Centrum Ceramiki-Centrum Integracji Kulturalnej,

 

 

 

 

- zna typowe zawody charakteryzujące nasz region; ceramik,

 

 

 

 

zdobnik ,…

 

 

 

 

- zna miejsca związane z historią swojej miejscowości, miejsca

 

 

 

 

pamięci narodowej, muzea, zabytki,

 

 


 

 

 

- potrafi dostrzegać piękno i oryginalność swojego regionu

 

 

 

 

/ceramika bolesławiecka, ukształtowanie terenu, /

 

 

 

E. Ma poczucie

- zna hymn, flagę, stolicę i walutę Unii Europejskiej

 

 

 

przynależności do

- rozumie sens istnienia wspólnoty europejskiej

 

 

 

„wspólnoty

- rozumie prawo do wolności,

 

 

 

europejskiej”

- rozumie różnorodność tradycji i kultury narodów

 

 

 

 

zamieszkujących Europę,

 

11.

Wyraża ekspresję twórczą podczas

A.  Określa

- potrafi wyrazić własne rozumienie świata poprzez impresje

 

czynności konstrukcyjnych i zabawy,

położenie

plastyczną, muzyczna, techniczną, konstrukcyjną,

 

zagospodarowuje przestrzeń, nadając

przedmiotów

- potrafi określić kierunki względem własnego ciała oraz w

 

znaczenie umieszczonym w niej

 

stosunku do innych przedmiotów,

 

przedmiotom, określa ich położenie,

 

- potrafi rozróżniać stronę prawa i lewa,

 

liczbę, kształt, wielkość, ciężar,

 

- potrafi porównać przedmioty, określić ich położenie, liczbę,

 

porównuje przedmioty w swoim

 

kształt, wielkość, ciężar,

 

otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

 

- potrafi tworzyć proste i złożone znaki nadając im znaczenie,

 

 

 

 

- potrafi przetworzyć obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie,

 

 

 

 

- potrafi planować prace plastyczną i konstrukcyjna,

 

12.

Klasyfikuje przedmioty według:

A. Klasyfikuje

- zna ogólne nazwy obiektów,

 

wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,

przedmioty wg

- potrafi porównać przedmioty,

 

układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy,

różnych cech

- dostrzega różnice miedzy przedmiotami,

 

odtwarza układy przedmiotów i tworzy

 

- zna funkcje przedmiotów należących do rodziny,

 

własne, nadając im znaczenie, rozróżnia

 

- potrafi przyporządkować przedmiot do danej „kategorii

 

podstawowe figury geometryczne (koło,

 

przedmiotów”,

 

kwadrat, trójkąt, prostokąt);

 

- zna narzędzia i ich przeznaczenie / przedmioty codziennego

 

 

 

 

użytku/,

 

 

 

 

- grupuje przedmioty ze względu na przeznaczenie,

 

 

 

 

przynależność /miejsce/,

 

 

 

 

- tworzy klasyfikacje na poziomie: par, łańcuszków, kolekcji,

 

 

 

 

- klasyfikuje ze względu na posiadane cechy /kolor, wielkość,

 

 

 

 

kształt/,

 

 

 

 

- definiuje przedmioty wg ustalonego kodu,

 

 

 

 

- stosuje umiejętności klasyfikowania w zabawie,

 

 

 

 

- stosuje umiejętności klasyfikowania w sytuacjach

 

 

 

 

życiowych,

 


 

B. Rozróżnia i

- potrafi rozróżniać podstawowe figury geometryczne (koło,

 

 

 

nazywa figury

prostokąt, kwadrat, trójkąt),

 

 

 

geometryczne

- potrafi odwzorowywać kształty figur geometrycznych,

 

 

 

 

- potrafi wyróżnić i nazwać przedmioty w kształcie figur,

 

 

 

 

- potrafi układać kompozycje z figur geometrycznych,

 

13.Eksperymentuje, szacuje, przewiduje,

A.

Wie, na czym

- umie porównywać obiekty i szacować, czy są tej samej

 

dokonuje pomiaru długości przedmiotów,

polega pomiar

długości, który jest najdłuższy,

 

wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

długości i zna proste

- potrafi mierzyć krokami, stopami, dłońmi, palcami,

 

 

sposoby mierzenia

przedmiotami i stosuje te umiejętności w praktyce,

 

 

krokami, stopa za

- ma świadomość stałości długości /bez względu na położenie,

 

 

stopą.

układ/,

 

 

 

 

- zna narzędzia pomiaru długości,

 

 

 

 

- umie posługiwać się narzędziami pomiaru długości,

 

14. Określa kierunki i ustala położenie

A. Określa kierunki i

- posiada świadomość własnego ciała /nazywanie

 

przedmiotów w stosunku do własnej

ustala położenie

wyróżnionych części, dostrzega oś symetrii swojej sylwetki,

 

osoby, a także w stosunku do innych

obiektów w stosunku

różnicuje lewą i prawą stronę/,

 

przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i

do własnej osoby,

- potrafi ustalić położenie przedmiotów względem własnego

 

prawą;

 

 

ciała,

 

 

 

 

- potrafi poruszać się w otoczeniu zgodnie z poleceniem,

 

 

B. Określa kierunki i

- porównuje własne ciało ze schematem ciała drugiej osoby,

 

 

ustala położenie

- umie ustalić położenie przedmiotów względem drugiej

 

 

obiektów w

osoby,

 

 

odniesieniu do innych

 

 

 

obiektów,

 

 

 

C. Posiada orientację

- potrafi dzielić płaszczyznę na części; góra, dół, prawa, lewa

Program

 

przestrzenną

strona,

 

 

 

 

- zna, pojęcia odnoszące się do położenia przedmiotów na

Program

 

 

 

płaszczyźnie; na, pod, za, między, nad, wyżej, u góry, na

„Czytam ,liczę ,poznaję świat

 

 

 

dole, z prawej, z lewej strony,

 

 

D. Wykonuje

- potrafi układać przedmioty wg poleceń nauczyciela,

 

 

ćwiczenia graficzne

wykazując zrozumienie pojęć dotyczących położenia

 

 

zgodnie z określonym

przedmiotów na płaszczyźnie,

 

 

kierunkiem

- potrafi rysować obrazki zgodnie z poleceniem

 

 

 

 

uwzględniającym określenia; z lewej, z prawej strony kartki,

 

 

 

 

u góry, na dole, itp.,

 


 

 

- zna i stosuje zasadę rysowania szlaczków od lewej do prawej

 

 

 

strony kartki,

 

15. Przelicza elementy zbiorów w czasie

A. Liczy obiekty

- potrafi wyodrębnić przedmioty, które chce policzyć,

 

zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i

 

- potrafi liczyć obiekty po kolei /przestrzega zasady stałej

 

wykonywania innych czynności,

 

kolejności o od 0 do 10/,

Program

posługuje się liczebnikami głównymi i

 

- wie, ile jest policzonych obiektów /ostatni liczebnik określa

„Czytam ,liczę ,poznaję świat..

porządkowymi, rozpoznaje cyfry

 

liczbę policzonych obiektów/,

 

oznaczające liczby od 0 do 10,

 

- rozróżnia do liczenie od prawidłowego,

 

eksperymentuje z tworzeniem kolejnych

 

- umie liczyć z dowolnego miejsca do przodu i tyłu,

 

liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie

 

- dostrzega rytmiczną organizację dziesiątkowego systemu

 

w sytuacji użytkowej, liczy obiekty,

 

liczenia /liczy dziesiątkami/,

 

odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 

- interesuje się zmianami typu dodać i odjąć,

 

 

 

- potrafi ustalić wynik dodawania i odejmowania na podstawie

 

 

 

manipulowania przedmiotami,

 

 

 

- potrafi określić wynik dodawania, odejmowania licząc palce,

 

 

 

- ustala wynik przez doliczanie lub odliczania,

 

 

 

- potrafi liczyć w pamięci,

 

 

B.  Ustala

- potrafi liczyć elementy zbioru,

 

 

równoliczność

- potrafi wskazać zbiory równo i różnoliczne rozumie stałość

 

 

zbiorów.

liczby elementów, pomimo zmiany w położeniu, układzie,

 

 

 

- ustala równoliczność zbiorów przez ustawianie, łączenie w

 

 

 

pary,

 

 

C. Poznaje aspekt

- potrafi numerować przedmioty,

 

 

porządkowy liczby,

- potrafi wskazać wybrany obiekt w ponumerowanej serii i

 

 

 

ustalić, który on jest,

 

 

 

- posługuje się liczbą porządkową w grach i zabawach,

 

16. Posługuje się w zabawie i w trakcie

A. Zna następstwo

- skupia uwagę na rytmach, umie wychwycić powtarzające się

 

wykonywania innych czynności pojęciami

dni i nocy, pór roku,

sekwencje,

 

dotyczącymi następstwa czasu np.

dni tygodnia,

- potrafi kontynuować rozpoczęte rytmy,

 

wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w

miesięcy w roku.

- potrafi przekładać dostrzeżoną regularność z jednej

 

tym nazwami pór roku, nazwami dni

 

reprezentacji na inną,

 

tygodnia i miesięcy;

 

- dostrzega rytm i stałe następstwa dni i nocy,

 

 

 

- dostrzega rytm i stałe następstwa pór roku,

 

 

 

- dostrzega rytm i stałe następstwa dni tygodnia,

 

 

 

- dostrzega rytm i stałe następstwa miesięcy w roku,

 


 

 

 

- nazywa dni tygodnia,

 

 

 

 

- prawidłowo stosuje określenia; dziś, wczoraj, jutro, pojutrze,

 

 

 

 

- prawidłowo stosuje określenia następstwa czasu; teraz,

 

 

 

 

potem,

 

17. Rozpoznaje modele monet i

A. Rozpoznaje monety

- potrafi prawidłowo rozpoznać i nazwać monety i banknoty o

 

banknotów o niskich nominałach,

i banknoty

niskich nominałach,

 

porządkuje je, rozumie, do czego służą

 

 

- potrafi porządkować monety i banknoty,

 

pieniądze w gospodarstwie domowym;

 

 

- zna znaczenie i zastosowanie pieniądza w gospodarstwie

 

 

 

 

domowym,

 

 

 

 

- zna zasady oszczędzania pieniędzy,

 

18. Posługuje się pojęciami dotyczącymi

A. Obserwuje i

- dostrzega, nazywa i opisuje zjawiska atmosferyczne,

 

zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz,

odkrywa

- potrafi określić pogodę i zjawiska atmosferyczne dla danej

 

burza, opadanie liści z drzew, sezonowa

rzeczywistość

pory roku,

 

wędrówka ptaków, kwitnienie drzew,

przyrodniczą

- wie, że żywioły natury mogą być niebezpieczne, - zna zasady

 

zamarzanie wody, dotyczącymi życia

w różnych porach

właściwego zachowania się podczas różnych stanów

 

zwierząt, roślin, ludzi w środowisku

 

roku.

pogodowych (przebywanie podczas burzy, ochrona przed

 

przyrodniczym, korzystania z dóbr

 

 

mrozem, słońcem, wiatrem, deszczem, gradem),

 

przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

 

 

(powstawanie tęczy),

 

 

 

 

- zna symbolikę zjawisk atmosferycznych,

 

 

 

 

- potrafi prowadzić kalendarz pogody z wykorzystaniem

 

 

 

 

symboli graficznych,

 

 

 

 

- rozumie, że susza, nadmierne opady, długotrwałe mrozy,

 

 

 

 

wiatry mogą zmieniać naturalne środowisko i wpływać na

 

 

 

 

życie roślin, zwierząt i ludzi.

 

 

C.

Odkrywa

- bada właściwości i strukturę materiałów /trwałość,

 

 

rzeczywistość

kruchość, spalanie, magnetyczność, zachowanie w wodzie,

 

 

przyrodniczą poprzez

wilgotność /np.; pisaki, gliny, ziemi, kamienia, itp./

 

 

doświadczenia,

 

 

 

badania i obserwacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Poznaje życie

- zna florę lasu /piętrowa budowa/

 

 

roślin w wybranych

- umie nazwać elementy budowy drzewa,

 

 

środowiskach

- rozpoznaje drzewa i krzewy po liściach i owocach, liściaste

 

 

przyrodniczych.

(np. dąb, klon, kasztanowiec, brzoza), iglaste (sosna, świerk,

 

 

 

 

modrzew, jodła),

 

 


 

 

 

- zna budowę kwiatu, owocu, nazwać części rośliny z zna ich

 

 

 

 

rolę,

 

 

 

 

- rozpoznaje i nazywa roślinność łąki (np.; trawy, zioła,

 

 

 

 

kwiaty: koniczyna, mlecz, rumianek, stokrotka); parku (

 

 

 

 

drzewa, krzewy, kwiaty: zawilec, fiołek); pola (zboża,

 

 

 

 

rośliny okopowe), stawu, rzeki, morza /tatarak, wodorosty,

 

 

 

 

glony/,

 

 

 

 

- rozumie i dostrzega rolę roślin w życiu ludzi i zwierząt.

 

 

 

 

- dostrzega zależność pokarmową np.; grzyby – drzewa /huba,

 

 

 

 

jemioła/,

 

 

E. Poznaje życie

- zna mieszkańców parku, łąki, lasu,

Program

 

zwierząt w

- dostrzega przystosowania zwierząt do życia w określonym

z zakresu

 

wybranych

środowisku: w ziemi /kret/; wodzie /ryba, rak, /; powietrzu

rozwijania

 

środowiskach

/ptak, owad/; zwierzęta lądowo-wodne /kaczka, bóbr, żaba/,

inteligencji

 

przyrodniczych.

- dostrzega rolę zwierząt w życiu człowieka.

przyrodniczej

 

 

 

 

„Bolesławiec działa ekologicznie

 

 

 

 

”.

 

F. Dostrzega

- rozumie rolę owadów w zapylaniu roślin,

 

 

zależności między

- rozumie rolę zwierząt w ochronie roślin przed szkodnikami,

 

 

światem roślin i

spulchnianiu i użyźnianiu ziemi,

 

 

zwierząt.

- zna łańcuchy pokarmowe w naturalnych środowiskach,

 

19. Podejmuje samodzielną aktywność

A. Samodzielnie

- chętnie spędza czas w przedszkolnym „kąciku książki”,

 

poznawczą np. oglądanie książek,

podejmuje działania

pochłonięte oglądaniem książek, czasopism,

Program

zagospodarowywanie przestrzeni

związane z

- potrafi słuchać bajek, wierszy i opowiadań w wykonaniu

„Czytam ,liczę ,poznaję świat..

własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,

oglądaniem i

profesjonalistów(nagrania płytowe CD);

 

korzystanie z nowoczesnej technologii

poznawaniem książek,

- potrafi tworzyć własne „opowiadania” słownie, plastycznie

 

itd.;

czasopism.

lub za pomocą pacynek,

 

 

B.

Poznaje i

- potrafi prawidłowo wykorzystywać nazewnictwo urządzeń

 

 

korzysta z różnych

technicznych w życiu codziennym,

 

 

formy techniki

- zna przeznaczenie i rolę wybranych urządzeń elektrycznych,

 

 

wykorzystywanych w

- zna współczesne środki łączności takie jak: telewizja, radio,

 

 

życiu codziennym

Internet,

 

 

 

 

- zna działanie i sposób wykorzystania urządzeń

 

 

 

 

mechanicznych i elektrycznych znajdujących się w

 

 

 

 

najbliższym otoczeniu (dom, przedszkole),

 


 

 

 

 

- rozumie istotę siły prądu elektrycznego,

 

 

C.

Zna etapy

 

- zna przeznaczenie termometru, zna wpływ wynalazków (np.

 

 

rozwoju doskonalenia

 

oświetlenia, urządzeń mechanicznych itp.), na rozwój

 

 

niektórych

 

cywilizacji

 

 

wynalazków.

-

zna sposoby ogrzewania mieszkań,

 

 

D.

Zna i

 

- zna zasady bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń

 

 

przestrzega zasad

 

technicznych i elektrycznych np., (komputera, odtwarzacza

 

 

bezpiecznego

 

płyt kompaktowych, video, miksera, telewizora, ekspresu…)

 

 

korzystania z narzędzi,

- w obecności osób dorosłych posługuje się różnymi

 

 

urządzeń

 

urządzeniami technicznymi ( komputer, odkurzacz,

 

 

technicznych.

 

telewizor,.)

 

 

 

 

-

zna korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania energii

 

 

 

 

 

elektrycznej,

 

20. Wskazuje zawody wykonywane przez

A.  Zna zawody

-

zna zawody swoich rodziców i wie gdzie pracują,

Program

rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,

 

 

- potrafi nazwać i wyjaśnić, czym zajmuje się osoba

 

wyjaśnia, czym zajmuje się osoba

 

 

 

wykonywująca dany zawód,

 

wykonująca dany zawód;

 

 

- potrafi odnosić się właściwie do pracy wykonywanej przez

 

 

 

 

 

członków rodziny,

 

21. Rozumie bardzo proste polecenia w

A. Poznaje język obcy

- rozumie proste polecenia w języku  niemieckim,

 

języku obcym nowożytnym i reaguje na

 

/język  niemiecki /

- potrafi używać wyrazów i zwrotów określających zabawy,

 

nie; uczestniczy w zabawach, np.

 

 

 

proste czynności,

Program autorski-Moje pierwsze Niemieckie słówka

muzycznych, ruchowych, plastycznych,

 

 

- potrafi powtarzać proste rymowanki, wierszyki, śpiewa

 

konstrukcyjnych, teatralnych; używa

 

 

 

piosenki,

 

wyrazów i zwrotów mających znaczenie

 

 

- rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub

 

dla danej zabawy lub innych

 

 

 

czytanych, wspierany przy użyciu; obrazków, rekwizytów,

 

podejmowanych czynności; powtarza

 

 

 

ruchem, mimiką gestami,

 

rymowanki i proste wierszyki, śpiewa

 

 

- potrafi prezentować swoje umiejętności na forum grupy,

 

piosenki w grupie; rozumie ogólny sens

 

 

 

przedszkola i rodzicami,

 

krótkich historyjek opowiadanych lub

 

 

 

 

 

czytanych, gdy są wspierane np.

 

 

 

 

 

obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką,

 

 

 

 

 

gestami;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODZICE  SPRZYMIERZEŃCAMI   PRZEDSZKOLA

 

 1. Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w przedszkolu.
 2. Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 3. Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz wspólna odpowiedzialność za rozwój dziecka i postępy w nauce ( informacje o sukcesach, niepowodzeniach, trudnościach).
 4. Nasilenie współpracy z rodzicami dzieci wymagających indywidualnej pracy korekcyjno –kompensacyjnej .
 5. Wzajemne poznanie i współpraca  wychowawcy i rodziców oraz wychowanków – rozumienie atmosfery domowej dziecka.
 6.  Pedagogizacja rodziców.
 7. Współpraca wychowawców i rodziców przy organizacji  imprez i uroczystości przedszkolnych.
 8. Pomoc w organizowaniu i pełnieniu opieki w czasie wycieczek
 9. Zachęcanie rodziców do wykonywania drobnych czynności na rzecz grup przedszkolnych.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl