• Odwiedziło nas: 234399 osób
 • Do końca roku: 163 dni
 • Do wakacji: 335 dni
Sobota, 2018-07-21
Imieniny:
Danieli, Wawrzyńca

Program Wychowawczy - Sukces zaczyna sie w przedszkolu.

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Program Wychowawczy - Sukces zaczyna sie w przedszkolu.

Program Wychowawczy - Sukces zaczyna sie w przedszkolu.

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Sukces zaczyna się w przedszkolu

 

OPTYMISTYCZNEGO

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 2 W BOLESŁAWCU

 

 

„...najpierw człowiek,

-        otwarty na innych,

                - twórczy,

- optymistyczny,

- wyposażony w umiejętności

   niezbędne w życiu,

     - osiągający sukces...”

Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie - wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

 

Janusz Korczak

 

 

 

 

 

 

                                             SPIS TREŚCI:

 

 1. Wstęp
 2. Założenia OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA
 3. Cele programu wychowawczego
 4. Cechy optymistycznego wychowanka
 5. Działania w ramach programu optymistycznego
 6. Ewaluacja realizacji programu wychowawczego

 

 

 

       CO POMOŻE W WYCHOWANIU OPTYMISTÓW?

 

 1. Zabawy wyrabiające charakter
 2. Optymistyczne bajki
 3. Optymistyczna literatura (podręczniki, poradniki)
 4. Optymistyczne książki dla rodziców
 5. Optymistyczne książki dla dzieci
 6. Bajki terapeutyczne
 7. Unikanie barier komunikacyjnych w rozmowach z dziećmi

 

 

 

Załączniki:

 

Nr 1. Hymn małego optymisty

Nr 2. Optymistyczny wiersz

Nr 3. Ankieta do rodziców odnośnie zaobserwowanych talentów dzieci

Nr 4. Ankieta do nauczycieli na temat realizacji programu OPTYMISTYCZNE

         PRZEDSZKOLE

Nr 5. Ankieta do rodziców odnośnie opinii na temat programu i jego realizacji

Nr 6. Ankieta do rodziców na temat zadań kierowanych do rodziców

         wychowanków

 

 

 

 

WSTĘP

 

Miejskie Przedszkole Publiczne  nr 2 w Bolesławcu przystąpiło w 2006 r. do ogólnopolskiego programu autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot "Optymistyczne Przedszkole". 2007 na IV zjeździe w Kołobrzegu przedszkole otrzymało Certyfikat Optymistycznego Przedszkola .Jego założeniem jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty, w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W oparciu o ten program powstał

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA -Sukces zaczyna się w przedszkolu.

 

W przedszkolu istnieje już Program Wychowawczy  , zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców realizowany w codziennej pracy z wychowankami. Jego celem jest między innymi rozwijanie podstawowych norm moralnych (sprawiedliwości, uczciwości, życzliwości, tolerancji, itp), kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. Program  ten zawiera „Kodeks grzecznego przedszkolaka”, którego założenia są respektowane przez dzieci.

                                                   

Zarówno Program  Działań Wychowawczych jak i Program Wychowawczy Optymistycznego Przedszkola- Sukces zaczyna się w przedszkolu

powinny się wzajemnie uzupełniać. Nauczyciele mogą czerpać pomysły do pracy z obu dokumentów jednocześnie. W obu zakłada się nagradzanie dzieci za wysiłek, za przestrzeganie ustalonych zasad. Z pewnością „Program Wychowawczy Optymistycznego Przedszkola” wnosi wiele nowych propozycji,
co  w konsekwencji ma się przyczynić do wyrabiania w wychowankach postawy optymizmu  i zaradności. Kładzie się tu nacisk na umiejętność wyrażania swoich uczuć i emocji, indywidualny rozwój każdego dziecka.

 

            Alan Loy Mc Ginnis powiedział: „Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”. Niech więc te słowa będą przesłanką do pracy z dziećmi. „Program Wychowawczy Optymistycznego Przedszkola”, z pewnością pomoże w wychowywaniu przyszłych optymistów. Przystępując do jego realizacji należy jednak pamiętać, iż dziecko uczy się poprzez obserwację. Dorośli muszą więc stanowić wzór, który wskaże, jak postępować, jak reagować na sytuacje trudne.  To z pewnością  pomoże  wychowankom przedszkola być w przyszłości optymistami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ZAŁOŻENIA OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Przystępując do programu OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE cały personel akceptuje priorytety związane z wyrabianiem w wychowankach postawy optymizmu i zaradności.

 

 1. Wychowanie dzieci w naszej placówce odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, przez zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw. Szczególnie ważne jest dawanie przykładu przez wszystkich dorosłych, z którymi dziecko ma kontakt.

 

 1. Wszyscy nauczyciele i personel będzie zwracał uwagę na kontakty między dziećmi, starając się, aby tworzyć wychowankom klimat współpracy i przyjaźni.

 

 1. Dzieci w OPTYMISTYCZNYM PRZEDSZKOLU muszą mieć poczucie bezpieczeństwa.

 

 1. Trzeba nauczyć dzieci wyrażania swoich uczuć i emocji

 

 1. Uczenie optymizmu dorośli muszą zacząć od siebie. Dlatego nauczycielki i pracownicy

      przedszkola będą się stale doskonalić, uczyć zasad komunikacji, właściwego chwalenia                  

      i   krytykowania dzieci.

 

 

 1. 3.     CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

W OPTYMISTYCZNYM PRZEDSZKOLU

 

 

 1. Wyrobienie w dzieciach postawy optymizmu i poczucia pewności siebie.

 

 1. Wyrabianie cech charakteru optymistycznego wychowanka.

 

 1. Nauczenie dzieci jak wyrażać swoje uczucia i jak nad nimi panować.

 

 1. Ogólny rozwój wychowanków.

 

 

4. CECHY OPTYMISTYCZNEGO WYCHOWANKA

 

 

 

 1. Dobroć, empatia.

 

 1. Niezależność, samodzielność, pewność siebie.

 

 1. Otwartość, ciekawość, zainteresowania.

 

 1. Prawość, uczciwość, prawdomówność.

 

 1. Poczucie humoru, pogoda ducha.

 

 1. Konsekwencja i odpowiedzialność.

 

 1. Opanowanie i spokój.

 

 1. Twórczość, kreatywność.

 

 1. Odwaga.

 

 1. Współpraca.

 

5. DZIAŁANIA  W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

 

 

 1. 1.     Współpraca z rodzicami.

 

Zadania

Działania

1.

Poznanie rodziców z przedszkolem;

Organizowanie "Dni otwartych" w przedszkolu; wzbogacenie wiedzy rodziców na temat funkcjonowania optymistycznej placówki;

2.

Rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka;

Prowadzenie rozmów z rodzicami po zapisaniu dziecka do przedszkola w atmosferze życzliwości i wzajemnego zaufania;

3.

Organizowanie szkoleń dla rodziców;

Prowadzenie w placówce "Optymistycznego Klubu Rodziców" (cykliczne spotkania  z rodzicami);

4.

Wydawanie "Optymistycznej  gazetki" dla rodziców;

Zamieszczanie w gazetce informacji na temat wychowywania optymisty;

5.

Informowanie rodziców

o postępach  i rozwoju dzieci;

Rzetelna  wymiana informacji  o wychowanku podczas konsultacji nauczycieli poszczególnych grup, oraz  w trakcie kontaktów indywidualnych 

z rodzicami;

6.

Ustalenie z rodzicami, w jaki sposób dom wspiera działania przedszkola;

Wykonywanie w domu ćwiczeń rozwijających różne rodzaje inteligencji (tzw. pasjans inteligencji) - rozwijanie  zainteresowań i talentów dzieci; przestrzeganie zasad obowiązujących podczas wychowywania optymisty;

7.

Zachęcanie rodziców do współpracy i wspomagania

przedszkola;

Zachęcanie rodziców do  czytania dzieciom w domu i na terenie przedszkola optymistycznych bajek; wspieranie działań podejmowanych przez nauczycieli w związku

z realizacją programu "Optymistyczne Przedszkole"

 

 

 

 1. 2.     Adaptacja dziecka w przedszkolu.

 

 

Zadania

Działania

8.

Odwiedziny dzieci z rodzicami  w przedszkolu;

Organizowanie "Dni otwartych", podczas rekrutacji dzieci do przedszkola;

9.

Stworzenie przyjaznych warunków do łatwiejszego przystosowania się dzieci do reguł obowiązujących
 w przedszkolu;

Realizowanie założeń programu adaptacyjnego zatwierdzonego wcześniej przez Radę Pedagogiczną;

 

 

 

 

 1. 3.     Rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci

 

Zadania

Działania

10.

Diagnozowanie rodzajów inteligencji poprzez obserwacje dzieci i rozmowy  z rodzicami;

Stworzenie map inteligencji wielorakich poszczególnych grup na podstawie obserwacji nauczyciela oraz ankiety skierowanej do rodziców pt. "Obserwacje talentów dzieci" (zał. nr  3 );

11.

Urządzenie kącików zainteresowań dzieci;

Zorganizowanie w salach kącików dostosowanych do różnych rodzajów inteligencji;

12.

Dawanie dzieciom możliwości swobodnego wyboru aktywności;

Pozwalanie dzieciom na zabawy   w tych kącikach, które odpowiadają zainteresowaniom poszczególnych dzieci (samodzielny wybór działań -
nie narzucanie z góry);

 

 1. 4.     Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji.

 

 

Zadania

Działania

13.

Powitanie dzieci, rozmowa                           o nastrojach;

Prowadzenie indywidualnych  i grupowych rozmów o nastrojach dzieci w poszczególnych dniach;  stwarzanie miłej, życzliwej  atmosfery podczas rozmów;

14.

Zajęcia związane

z wyrażaniem emocji;

Uwzględnianie w planach miesięcznych tematów związanych z emocjami i realizowanie ich w trakcie zajęć, podczas swobodnych zabaw dzieci,

w sytuacjach konfliktowych; rozwiązywanie problemów na bieżąco; wykorzystanie bajek terapeutycznych;

15.

Zachęcanie dzieci do właściwego wyjaśniania swoich niepowodzeń               i sukcesów;

Rozmowy indywidualne  i grupowe na temat trudności,  z jakimi stykają się dzieci oraz odnoszonych sukcesów; szukanie rozwiązań na pokonywanie trudności; wykorzystanie bajek optymistycznych;

 

 1. 5.     Wyrabianie charakteru dzieci.

 

 

Zadania

Działania

16.

Ustawa o zachowaniu - Sejm;

Zorganizowanie w placówce debaty na temat zachowania się dzieci w przedszkolu - przestrzeganie założeń ustawy przez dzieci

i pracowników przedszkola;

17.

Wyrabianie charakteru i cech optymistycznego wychowanka;

Nauka optymistycznego hymnu (zał. nr 1) i wiersza (zał. nr 2)  ułożonych przez nauczycielki przedszkola;

Stosowanie  zabaw wyrabiających charakter  zaproponowanych przez autorki programu "Optymistyczne Przedszkole"; tworzenie listy zabaw opracowywanych i stosowanych   przez nauczycieli;

Pisanie  optymistycznych bajek przez nauczycieli przedszkola - wykorzystywanie ich  w pracy              z wychowankami;

Czytanie dzieciom bajek terapeutycznych;

 1. 6.     Wszechstronny rozwój dzieci.

 

Zadania

Działania

18.

Rozwój fizyczny dzieci: aktywność ruchowa, ćwiczenia manualne, samodzielność;

Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci; diagnozowanie  

w porozumieniu z rodzicami talentów dzieci; Stwarzanie warunków, aby dziecko mogło osiągnąć sukces  

w dziedzinie,  w której czuje się najpewniej; Przygotowanie dla każdego dziecka "Paszportu do kariery" oraz odznak, które będą zdobywały do paszportu  za swoje osiągnięcia; stosowanie systemu nagród za osiągnięcia, sukcesy dzieci  (wybór rodzaju  nagrody pozostaje po stronie nauczycieli poszczególnych grup);

19.

Rozwój duchowy dzieci: poznawanie siebie, empatia, rozróżnianie dobra i zła;

20.

Rozwój społeczny dzieci: współpraca, negocjacje, komunikacja, ograniczenie agresji;

21.

Rozwój intelektualny dzieci: mowa, pisanie, czytanie, liczenie, nabywanie wiedzy ogólnej;

22.

Rozwój artystyczny dzieci: malowanie, rysowanie, muzyka, teatr, kreatywność, ogólne obycie

z kulturą;

 

 

 

6. EWALUACJA REALIZACJI  PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

 

 1. Obserwowanie i rejestrowanie postępów i rozwoju dzieci.

 

 1. Ocena przebiegu zajęć.

 

 1. Ocena postępu dzieci przez rodziców. (zał. nr  5; zał. nr 6)

 

 1. Samoocena (refleksja) nauczycieli (zał. nr 4).

 

 1. Analiza wniosków z obserwacji i  z hospitacji diagnozujących prowadzonych

przez dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO  POMOŻE  W  WYCHOWANIU  OPTYMISTÓW?

 

 

  7. ZABAWY  WYRABIAJĄCE  CHARAKTER

 

 1. Dobroć, empatia:  „Uczucia”, „Szkatułka uczuć”, „Antena emocji”, „Zwierzątka”, „Nastroje”;

 

 1. Niezależność, samodzielność, pewność siebie: „Nagrody”, „Wspaniałe dzieciaki!”, „Dyplomy”, „Wizytówki”, „Samodzielność”, „Już potrafię!”, „Decyzje”, „To ktoś wyjątkowy”;

 

 1. Otwartość, ciekawość, zainteresowania: „Encyklopedia wiedzy”, „Dwadzieścia pytań”, „Opowiadanie bajek”, „Biblioteka w przedszkolu”, „Wizyta w księgarni”, „Zadawanie pytań”;

 

 1. Prawość, uczciwość, prawdomówność: "Prawda, fantazja, fałsz", "Wykrywacz kłamstwa", "Powiedz całą prawdę", "Pochwała prawdy";

 

 1. Poczucie humoru, pogoda ducha: "Rymowanki", "Tyłem do przodu", "Śmieszne zwroty", "Nonsensy", "Śmiech", "Śmieszne opowiadania", "Zabawne obrazki", "Śmieszki";

 

 1. Konsekwencja i odpowiedzialność: "Meta", "Co jeszcze możesz zrobić?", "Efekt domino", "Czy znasz swoje obowiązki?", "Zadania w przedszkolu", "Nasz teatrzyk", "Mały opiekun";

 

 1. Opanowanie i spokój: "Mąż zaufania", "Mistrz słuchania", "Czapka spokoju", "Wypuść parę!";

 

 1. Twórczość, kreatywność: "Burza małych mózgów", "Druga połowa", "Historia wynalazków", "Co by było, gdyby?", "Co można z tym zrobić?", "Myśliciele";

 

 1. Odwaga: "Poważna rozmowa", "Bajki, które leczą", "Pacynki, kukiełki, marionetki", "Co robić?", "Wiedza wygra ze strachem", "Mały Superman";

 

 1. Współpraca: "Rozmowa o współpracy", "Kłębek wełny", "Na trzech nogach", "Wspólne budowanie", "Teatr", "Podwieczorek u Kapelusznika", "Wspólne układanie bajek";

 

 

 

 

 

 

8. OPTYMISTYCZNE BAJKI

 

 

Praca na konkurs „Program literacki w przedszkolu – optymistyczne bajki o dobrym wychowaniu – Odpowiedzialność”.

 

„Grządka zajączka Białobrzuszka”

 

     Ogródek Babci Zajęczycy był najpiękniejszy w całym Zajęczym Gaju.

     W Zajęczym Gaju mieszkało wiele rodzin zajęcy i królików: rodzina Długouchych             i rodzina Białouchych, rodzina Szaraków i rodzina Bielaków, rodzina Skoczków i rodzina Trusiów oraz bardzo liczna rodzina Królików Wielkanocnych. Wszystkie rodziny                   w Zajęczym Gaju mieszkały w ślicznych, wesołych domkach i każda z nich miała przy domu ogródek. Jedne ogródki były piękne i zadbane, a w innych rosła tylko kapusta lub chwasty. Niektóre zające bardzo się starały, żeby ich ogródki były piękne: sadziły w nich kolorowe kwiaty, kwitnące krzewy i smaczne, ale i ozdobne warzywa. Rodzina Królików Wielkanocnych sadziła kwiaty na klombach w kształcie pisanek, a krzewy wystrzygała w kształt jajek  i koszyków.

   Co roku, w pełni lata, zbierała się specjalna komisja królików i zajęcy i przeprowadzała konkurs na najpiękniejszy ogródek. Członkowie komisji oglądali wszystkie ogródki, omawiali ich wygląd, rozdawali  punkty, a potem przyznawali nagrodę. Nagrodą w konkursie był złoty medal, więc te zające, które brały udział w konkursie, naprawdę bardzo się starały, aby go otrzymać. Ale choćby inne rodziny nie wiem jak się starały, i tak zawsze zwyciężała Babcia Zajęczyca – jej ogródek był po prostu najpiękniejszy.

   Tylko Babcia Zajęczyca wiedziała, jak sprawić, by kwiaty kwitły najdłużej i najpiękniej. Delikatne miotełki wysokich traw i pierzaste, fioletowe kule ozdobnego czosnku kołysały się nad rabatami mniejszych roślinek: czerwonej szałwii, różowych begonii, niebieskich szafirków i żółtych aksamitek. W głębi pachniały kwitnące krzewy bzu i jaśminu, powiewały liskami pnące się po kratkach pergoli róże i klematisy. Jednym słowem – ogród nie miał sobie równych. Babcia Zajęczyca poświęcała mu każdą wolną chwilę: podlewała, grabiła, opryskiwała, przekopywała grządki, wyrywała chwasty, przycinała zeschnięte gałązki.

   Babcia Zajęczyca była bardzo dumna ze swojego ogrodu i z nagrody, którą dostawała co roku. Ale chyba jeszcze bardziej dumny był jej mały wnuczek – zajączek Białobrzuszek. Białobrzuszek był najmłodszym wnuczkiem Babci Zajęczycy – wszystkie starsze wnuki już dawno uczyły się w szkole i tylko Białobrzuszek wciąż chodził za babcią po ogrodzie i pytał:

- Babciu, a dlaczego lejesz wodę na kwiatki?

- Babciu, a dlaczego kopiesz tu dołek?

- Babciu, a co to za nasionka?

- Babciu, a co to za kwiatki?

- Babciu, a dlaczego sadzisz te roślinki w słońcu, a tamte w cieniu?

Babcia Zajęczyca cierpliwie odpowiadała swojemu małemu wnuczkowi, a w głębi serca cieszyła się myśląc, że kiedyś to Białobrzuszek będzie dbał o jej ogród.

   Pewnego wiosennego dnia, gdy babcia poszła uporządkować ogród po długiej zimie, Białobrzuszek powiedział:

- Babciu, ja też chciałbym mieć własną grządkę. Czy dasz mi jakąś, żebym zasadził tam swoje roślinki?

 Babcia chętnie podarowała wnuczkowi kawałek ziemi, dała mu nasionka, a także małą łopatkę i konewkę do podlewania roślin.

  Zajączek aż podskoczył do góry:

- Babciu, zobaczysz, jakie wyhoduję tu piękne kwiaty!

  Białobrzuszek z zapałem zabrał się do pracy. Nie darmo pytał i podpatrywał babcię. Przekopał grządkę i zasadził nasionka. Potem poszedł po wodę i podlał grządkę.

  Codziennie Białobrzuszek oglądał swoją grządkę. Wreszcie po tygodniu z ziemi wychyliły się zielone listki. Zajączek krzyknął:

- Babciu, babciu! Patrz! Wyrosły moje kwiatki!

Babcia Zajęczyca była dumna z wnuka.

- Pamiętaj tylko, Białobrzuszku, że o rośliny musisz dbać! Trzeba je podlewać, wyrywać chwasty, chronić przed szkodnikami. Wtedy ci się odwdzięczą i będą pięknie kwitnąć.

- Och, babciu, zobaczysz, jak będę się nimi opiekował! Wspólnie wygramy konkurs na najpiękniejszy ogródek!

  Babcia z uśmiechem pogłaskała wnuczka po głowie, lecz nic nie powiedziała.

  Białobrzuszek pielęgnował swoje roślinki przez cały tydzień. Ale kiedy przyszły wakacje i starsi bracia wrócili ze szkoły, zaczął biegać z nimi na boisko, na plac zabaw i na basen. Całkiem zapomniał o swojej grządce.

  Lato było już w pełni, gdy, jak co roku, zebrała się komisja, aby przyznać nagrodę za najpiękniejszy ogródek. Członkowie komisji – zające  króliki z wszystkich rodzin w Zajęczym Gaju – zwiedzili wszystkie ogródki w okolicy. Na końcu zatrzymali się przed ogródkiem Babci Zajęczycy i smutno pokiwali głowami.

- Niestety, pani Zajęczyco – powiedział Królik Wielkanocny, który był przewodniczącym komisji. – Pani ogródek jest piękny jak zawsze, ale ta grządka w samym środku psuje cały widok.

Rzeczywiście, wśród kolorowo kwitnących kwiatów nieprzyjemnie odbijała się grządka małego Białobrzuszka, na której sterczało smętnie kilka zeschniętych i zwiędłych kwiatków.

  - Moja grządka! – zajączek złapał się za głowę. – Zupełnie o niej zapomniałem!

- Przykro mi, ale w tym roku nie przyznamy pani nagrody. Zwycięzcą w konkursie jest rodzina Szaraków! – ogłosił przewodniczący komisji.

  Zajączek Białobrzuszek smutno zwiesił głowę.

- Babciu, przepraszam, zawiodłem cię…Przeze mnie nie dostałaś złotego medalu…

- Nie martw się, wnusiu.  Może po prostu nie powinieneś być ogrodnikiem. Zawsze możesz znaleźć sobie inne zajęcie. Szkoda tylko tych roślinek. Kiedy przyrzekłeś, że będziesz się nimi opiekować, stałeś się za nie odpowiedzialny. Wiesz przecież, że nie wyciągną korzonków z ziemi i nie pójdą napić się wody.

   Babcia uśmiechnęła się i poklepała wnuczka po policzku.

- A teraz zmykaj już do zabawy z kolegami!

 Ale zajączek nie odpowiedział. Poszedł tylko po konewkę i podlał roślinki.

  Przeszła jesień, zima, wiosna i znów nadeszło lato. Jak co roku, zebrała się znowu komisja, by wybrać najpiękniejszy ogródek. Zajączki i króliki zwiedziły wszystkie ogródki i zatrzymały się przed ogrodem Babci Zajęczycy.

- To nie wiary! – wykrzyknął Królik Wielkanocny.

- Rzeczywiście! – krzyknęli pozostali członkowie komisji. – Nigdy nie widzieliśmy czegoś tak pięknego!

  Pośrodku ogródka Babci Zajęczycy rosły najbujniejsze i najbardziej kolorowe kwiaty, jakie kiedykolwiek widzieli. To mały Białobrzuszek tak pilnie dbał o swoją grządkę przez całą wiosnę i lato.

- Pani Zajęczyco! Znów otrzymuje pani złoty medal! – powiedział Królik Wielkanocny.

- Ten medal powinien dostać mój wnuczek, bo to on codziennie dbał o swoje kwiaty i nigdy nie zapomniał o podlewaniu.

  I babcia zawiesiła zajączkowi na szyi zloty medal. Białobrzuszek nigdy wcześniej nie był tak szczęśliwy!

Autorka:

Beata Kozłowska

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2

 

 

8. OPTYMISTYCZNE BAJKI

 

Miś Teodorek i nowi przyjaciele

           

Mały miś Teodorek razem z mamą i tatą wprowadził się do Bajeczkowa niedawno i nie miał jeszcze nowych przyjaciół. Całe dnie spędzał samotnie w swoim pokoju i strasznie się nudził. Pewnego dnia poszedł na plac zabaw, na którym bawiła się gromadka dzieci. Miś przyglądał się ostrożnie. Nagle usłyszał:

- Kim jesteś? Pobaw się z nami.

- Co cię to obchodzi - odburknął miś małej myszce - nie chcę się z wami bawić i zburzył nogą zamek z piasku, który zbudowały jeżyki i zajączek.

Dzieci rozpłakały się i pobiegły do domu.

- Dlaczego to zrobiłeś? Oni tak się napracowali- powiedziała mała myszka i odeszła. Teodorek wzruszył ramionami i poszedł dalej. Po drodze nazbierał kamyczki i rzucał je przed siebie. Jeden z kamyków trafił w huśtające się sówki i żabki, które przestraszone uciekły do domu. Miś usiadł na huśtawce i zaczął się huśtać. Był zły, że nie może bawić się ze swoimi dawnymi przyjaciółmi, a nowych nie próbował nawet poznać. Wrócił do domu i przez kilka następnych dni nie wychodził na plac zabaw.

            Mama misia bardzo kochała swojego synka i martwiła się, że synek nie ma z kim się bawić, ale nie wiedziała, co wydarzyło się na placu zabaw. Weszła do pokoju Teodorka, przytuliła go i powiedziała:

- Wiesz co synku, urządzimy przyjęcie i zaprosimy wszystkich mieszkańców Bajeczkowa, na pewno poznasz nowych przyjaciół.

- To wspaniały pomysł- powiedział tata miś, który właśnie wrócił do domu.

- Wieczorem razem zrobimy zaproszenia, a ty synku zaniesiesz je jutro wszystkim mieszkańcom.

- Dobrze, możemy spróbować - mruknął miś.

            Nazajutrz z samego rana Teodorek zapakował zaproszenia do plecaczka i poszedł do miasteczka. Zapukał do pierwszego domku, w którym mieszkała myszka Amelka ze swoją córeczką.

- Dzień dobry, jestem miś Teodorek.  Chciałbym zaprosić panią wraz z córeczką na przyjęcie, które odbędzie się dziś wieczorem - powiedział miś i uśmiechnął się przyjaźnie.

- Dziś wieczorem? Dziś wieczorem nie mogę bo muszę policzyć wszystkie ziarna w spiżarni, ale dziękuję ci za zaproszenie - powiedziała Amelka i zamknęła drzwi.

            Mis Teodorek posmutniał i poszedł do następnego domku. Gdy zapukał, drzwi otworzyła żabka Łapka i zapytała:

- Kim jesteś mały misiu i co tu robisz?

- Jestem Teodorek.  Mieszkam w Bajeczkowie od niedawna i szukam przyjaciół, dlatego dziś wieczorem zapraszam panią i pani dzieci na przyjęcie.

- Bardzo  mi przykro misiu, ale muszę posprzątać mieszkanie i nie możemy przyjść.

- Do widzenia pani Łapko- powiedział smutny miś i poszedł dalej.

            Teodorek odwiedził jeszcze innych mieszkańców Bajeczkowa, ale każdy był bardzo zajęty – pani Borsukowa musiała upiec placek, sowa Białopiórka nauczyć dzieci latać, małe liski miały katarek. Pani zajęczyca czekała na synka Kicusia, który długo nie wracał z zakupami, a jeżyk Kolczatek wybierał się ze swoimi dziećmi do sadu zbierać jabłka.

            Mały miś wrócił smutny do domu i zamknął się w swoim pokoju.

- Co się stało?- spytała mama otwierając drzwi.

- Nikt się ze mną nie chce przyjaźnić i to przyjęcie to się wcale nie odbędzie mamo!- wykrzyknął Teodorek i zaczął głośno płakać.

            Do wieczora miś nie wychodził ze swojego pokoju. Nagle za oknem usłyszał jakiś gwar. Wyjrzał i zobaczył, że wszyscy mieszkańcy Bajeczkowa  idą do jego domu.

- Mamo, tato - krzyknął wybiegając z pokoju, ale zatrzymał się nagle, bo mama mimo wszystko przygotowała wspaniałe przyjęcie.

- Co się stało synku?

- Idą do nas goście, szybko otwórzcie im drzwi!

- Witaj misiu Teodorku, bardzo cię przepraszam, że byłem niemiły- powiedział jeżyk Kolczatek.

- Przyjmij od nas te rumiane jabłka, które dzisiaj nazbieraliśmy- powiedziały małe jeżyki.

- My wszyscy przepraszamy- powiedziały zwierzęta. Bardzo chętnie zaprzyjaźnimy się z tobą i twoimi rodzicami.

Pani Borsukowa przyniosła placek, który upiekła ze swoimi dziećmi, zajączek Kicuś podarował misiowi nowe kredki, a myszka pyszne słodkie ziarenka. Teodorek zaczerwienił się i spuścił głowę.

- To ja powinienem przeprosić was wszystkich, bo byłem bardzo niemiły, a wy jesteście tacy życzliwi…

 

                               

                                                                              Maria Zawrotniak

                                                                       Bogumiła Jędrzejewska

                                                                                           Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. OPTYMISTYCZNA LITERATURA

 

Podręczniki akademickie:

 

 1. Hans & Michael Eysenck, Podpatrywanie umysłu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000;

 

 1. David Fontana, Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S - ka Wydawnictwo, Poznań 1988;

 

 1. Carol Tavris, Carole Wade, Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1999;

 

 1. Philip G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

 

 

Poradniki dla rodziców i nauczycieli obejmujące zagadnienia optymistycznego wychowania dzieci

 

 

 1. H. Baum, Małe dzieci - duże uczucia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002;

 

 1. S. Biddulph, Sekrety szczęśliwego dzieciństwa, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004;

 

 1. D. Brett, Bajki, które leczą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002;

 

 1. D. Chauvel, A. M. Casanova, Podręcznik przedszkolanki, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1998;

 

 1. R. Coles, Inteligencja moralna dzieci, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2004;

 

 1. R. Fisher, Lepszy start, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002;

 

 1. Remo H. Largo, Wiek dziecięcy, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2001;

 

 1. S. Rimm, Mądre wychowanie, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 1999;

 

 1. M. E. P. Seligman, Optymistyczne dziecko, Media Rodzina, Poznań 1997;

 

 1. P. Schiller, T. Bryant, Wychowuję mądrze, Liber, 2004;

 

 1. Ch. weisbach, U. Dachs, Inteligencja emocjonalna, Bis, Warszawa 2000;

 

 1. D. Ch. Weston, M. S. Weston, Co dzień mądrzejsze, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000;

 

Literatura została zaczerpnięta z pakietu "Optymistyczne przedszkole"

 

 

 

 

 

10. OPTYMISTYCZNE KSIĄŻKI DLA RODZICÓW

 

 

 1. M. E. P. Seligman "Optymizmu można się nauczyć Jak zmienić swoje   myślenie i swoje życie", Media Rodzina, Poznań 1993;
 2. M. E. P. Seligman "W małym ciele duży zuch  Skuteczny program    zapobiegania depresji u dzieci", Wydawnictwo Helion, 2010;
 3. Faber, E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały  Jak słuchać, żeby   dzieci do nas mówiły", Media Rodzina, Poznań 2010;
 4. B. Nadolna "O wychowaniu przedszkolaka", Wydawnictwo Św. Wojciech,   Poznań 2009;
 5. T. Gordon "Wychowanie bez porażek", Instytut Wydawniczy PAX,   Warszawa 2007;
 6. T.Gordon "Wychowanie bez porażek w praktyce", Instytut Wydawniczy PAX,  Warszawa 2010;
 7. H. Gardner "Inteligencje wielorakie Teoria w praktyce", Media Rodzina,   Poznań 2002;
 8. R. Campbell "Aktywne wychowanie", Wydawnictwo VOCATIO, Warszawa 2007;
 9. M. Molicka "Bajki terapeutyczne", Media Rodzina, Poznań 1999;

 10. A. Schwarz "Świetnie sobie poradziłeś! Krótkie opowiadania, które dodają  dzieciom pewności siebie", Jedność, Kielce 2004;

 11. Jo Douglas "Zrozumieć przedszkolaka", Świat Książki, Warszawa 2006;

 12.  G. Lewis "Jak wychowywać utalentowane dziecko?", Wydawnictwo REBIS,

   Poznań 1998;

 13. W. Kołyszko, I. Tomaszewska "Garść radości, szczypta złości. Mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,   Gdańsk 2011;

 14. Koźmińska, E. Olszewska "Z dzieckiem w świat wartości", Świat Książki,

        Warszawa 2011;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11. OPTYMISTYCZNE KSIĄŻKI  DLA DZIECI

   

   

  1. G. Kasdepke "Bon czy ton savoir - vivre dla dzieci", Wydawnictwo Literatura; Łódź 2010;
  2. G. Kasdepke "Kocha, Lubi, Szanuje czyli Jeszcze o Uczuciach", Nasza Księgarnia,   Warszawa 2009;
  3. J. Kubacka (korekta) "Savoir - vivre czyli dzieciaki i neopaki", Wydawnictwo IBIS, Poznań 2010;
  4. Praca zbiorowa (Polscy poeci dzieciom) "Opowiadanie z uśmiechem",

      Wydawnictwo Literatura, Łódź 2011;

  1. Praca zbiorowa "Basia i przedszkole", Wydawnictwo Egmont, Warszawa 2011;
  2. R. Piątkowska "Opowiadania dla przedszkolaków", Wydawnictwo IBIS, Warszawa 2004;
  3. E. Piotrowska "Ciocia Jadzia", Media Rodzina, Poznań 2011;
  4. M. Velthuijs "Jak dobrze być żabką", WILGA,  Warszawa 2011;
  5. M. Velthuijs "Żabka ma przyjaciela", WILGA, Warszawa 2011;
  6.  R. Jędrzejewska - Wróbel "Maleńkie królestwo królewny Aurelki",  Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2009;
  7.  O. Brenifier "Prawda według Niny"; Wydawnictwo Czarna Owca,   Warszawa 2010;
  8.  P. Pawlak "Nocny Maciek", Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2008;
  9.  D. Wawiłow "Strasznie ważna rzecz", Media Pascal, 2010;
  10.  W. Widłak "Wesoły Ryjek", Media Rodzina, Poznań 2011;
  11.  W. Widłak "Pan Kuleczka", Media Rodzina, Poznań 2010;
  12.  W. Widłak "Opowieści do poduszki", Media Rodzina, Poznań 2010;

   

  Wykaz dodatkowych optymistycznych książek  dla rodziców i dzieci

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dziecko  optymistyczne,   to  dziecko,  które   potrafi   sobie   radzić 

  z problemami. Często jednak dzieciom trudno jest mówić o swoich problemach, lękach. Dzięki bajkom terapeutycznym dziecko może rozwiązać trudną emocjonalnie sytuację. Poprzez bajki terapeutyczne dziecko uczy się pozytywnego myślenia.

  Bajki terapeutyczne przynoszą również wielką ulgę rodzicom, którzy często nie wiedzą jak rozmawiać ze swoim dzieckiem. Dlatego też do wykazu optymistycznych książek dla rodziców należy też dołączyć przykłady bajek pisanych pod konkretne problemy. Być może kontakt z bohaterem bajkowym pomoże konkretnym dzieciom w rozwiązaniu ich problemów, w pokonaniu nurtujących je lęków.

   

   12. BAJKI  TERAPEUTYCZNE

   

   

  Problem

  Tytuł

  Autor

  „chcę mieć zwierzątko”       „Franklin chce mieć zwierzątko”  Paulette Bourgeois,

  „Franklin chce mieć zwierzątko”

   Paulette Bourgeois,

  adopcja                              

  „Kurek i kwaczuś” w: „Bajki terapeutyczne cz. II”              

  Maria Molicka

  adopcja

  „Upragnione dziecko” w: „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą”

  Erika Meyer-Glitza

  agresja u dziecka z domu dziecka

  „Czerwony diabełek” w: „Kiedy Pani..”

  Erika Meyer-Glitza

  agresja rówieśników –

   jak sobie z nią radzić

  „Dzielna Emilka”

  Dagmar Geisler

  agresja rówieśników –

   jak sobie z nią radzić

  „Złodzieje” w: „Jakub pogromca strachu”

  Erika Meyer-Glitza

  agresja rówieśników –

   jak sobie z nią radzić

  „Banda dziewcząt” w: „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą”

  Erika Meyer-Glitza

  agresja rówieśników - 

  jak sobie z nią radzić

  „Słup soli”

  Elżbieta Zubrzycka

  agresja rówieśników –

   jak sobie z nią radzić

  „Śmierdzący ser”

  Deleuze Gilles, DePino Catherine

  agresja rówieśników –

   jak sobie z nią radzić

  „Teraz twoja kolej. Opowiadania na temat przemocy w szkole”

  Elisabeth Zoeller

  agresja własna - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  „Czy lew może się bać?” w: „Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci”.

  Anna Kozłowska

  agresja własna - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  "Kiedy Kan – No - Mushi się obudzi: w: „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą”

   Erika Meyer-Glitza

  agresja własna - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  "O śnieżnym stworku" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych"

  Anna Kozłowska

  agresja własna - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  "Smok Lubomił i tajemnice złości"

   Wojciech Kołyszko

  agresja własna - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  "Szczurek złośnik" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych"

  Anna Kozłowska

  akceptacja odmienności

  "Ale ja tak chcę!"

  Beata Ostrowicka

  akceptacja odmienności

  "Dziwna staruszka" w serii: "Plastelinek"

  Roksana Jędrzejewska-Wróbel

  badania lekarskie

  "Franklin idzie do szpitala"

  Paulette Bourgeois

  badania lekarskie

   "Kamilka idzie do szpitala"

  Aline Petingy, Nancy Delvaux

  ból "Ufuś" w: "Bajki terapeutyczne" Maria Molicka

  "Ufuś" w: "Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  ból Rozdział 11 "Ból - jak nad nim

  Rozdział 11 "Ból - jak nad nim zapanować" w: "Bajki, które leczą” cz. I

  Doris Brett

  brak wytrwałości w dążeniu do celu

  "Franklin chce zdobyć odznakę"

   Paulette Bourgeois, Brenda Clark

  dziecko impulsywne

  Rozdział 11 "Dziecko impulsywne jak je nauczyć działania bez pośpiechu" w:"Bajki, które leczą cz. II”

  Doris Brett

  komputer staje się ważniejszy od przyjaciół

  "Franklin i komputer"

   Paulette Bourgeois, Brenda Clark

  konflikt, kłótnia

  "Franklin wybacza siostrzyczce"

   Paulette Bourgeois, Brenda Clark

  konflikt, kłótnia

   "Nie kłóćmy się już!"

  Katja Reider

  konflikt, kłótnia

  "O mądrym żółwiu Tartarudze, jego żonie żółwicy Czułej i o dzieciach: Okrąglutkiej i Promyczku" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci 

  i dorosłych"

  Anna Kozłowska

  konflikt, kłótnia

  "Wojna o biały fartuch"           w serii: "Plastelinek"

  Roksana Jędrzejewska- Wróbel

  konflikt, kłótnia między rodzeństwem

  "Rodzeństwo starsze

   i młodsze" w serii: "Plastelinek"

  Roksana Jędrzejewska- Wróbel

  konflikt, kłótnia między rodzeństwem

  "Rodzeństwo - jak ułatwić dziecku trudne życie

   z bratem lub siostrą" w: "Bajki, które leczą cz. II"

  Doris Brett

  koszmary senne

  Rozdział 4 "Koszmary i lęki nocne - jak się z nimi uporać" w: "Bajki, które leczą cz. I"

  Doris Brett

  lęk przed burzą

  "Franklin boi się burzy"

  Paulette Bourgeois

  lęk przed ciemnością

   "Mrok i jego przyjaciele" w: "Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  lęk przed samodzielnym zasypianiem lęk przed ciemnością

  "Opowieści przeciwko lękom"

   Linde von Keyserlingk

  lęk przed niespełnieniem oczekiwań rodziców

  "Franklin ucieka z domu"

   Paulette Bourgeois, Brenda Clark

  lęk przed niespełnieniem oczekiwań rodziców

  "Kasia, smoczek i wróżka" w: "Krótkie opowiadania na pokonanie strachu"

  Jan Uwe Rogge

  lęk przed niespełnieniem oczekiwań rodziców

  "Opowieści przeciwko lękom"

  Linde von Keyserlingk

  lęk przed niespełnieniem oczekiwań rodziców

  "Piłeczka" w: "Bajki terapeutyczne cz. II"

  Maria Molicka

  lęk przed nową sytuacją

  "Smoczyca Mądra, smok Wielki i mały Smoczek" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych"

  Anna Kozłowska

  lęk przed psami

  "Jakub pogromca strachu" w: "Jakub pogromca strachu"

  Erika Meyer-Glitza

  lęk przed psami

  Rozdział 5 "Lęki - 

  jak pomóc dziecku w ich pokonaniu" w: "Bajki, które leczą cz. I

  Doris Brett

  lęk przed śmiercią

  "I nagle zrobiło się cicho"

  Linde von Keyserlingk

  lęk przed śmiercią

  "Jesień liścia Jasia"

  Leo Buscaglia

  lęk przed zagrożeniem typu złodziej, napad itp.

  "O piratach i innych rozbójnikach" w: "Krótkie opowiadania na pokonanie strachu"

  Jan Uwe Rogge

  lęk przed zgubieniem się

  "Zagubiony promyczek" w: "Bajki terapeutyczne"

   Maria Molicka

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  "Duch krecik" w: "Bajki terapeutyczne cz. II"

   

  Maria Molicka

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  "Flabelino i dziewczynka, która bała się spać"

  Alexandra Mpize

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  "Franklin boi się ciemności"

   Paulette Bourgeois, Brenda Clark

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  "Gębolud"

  Roksana Jędrzejewska- Wróbel

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  "Lila i bestia z szafy"

  Joann Jung

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  "Maciuś i statki-potwory" w: "Krótkie opowiadania na pokonanie strachu"

  Jan Uwe Rogge

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  "Magda i krokodyle" 

  w "Krótkie opowiadania na pokonanie strachu"

  Jan Uwe Rogge

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  Rozdział 4 "Koszmary i lęki nocne - jak się z nimi uporać" w: "Bajki, które leczą cz. II"

  Doris Brett

  lęki pochodzące z wyobraźni (strachy, duchy, ciemność itp.)

  Rozdział 4 "Lęk przed ciemnością" - jak się z nim uporać" w: "Bajki, które leczą cz. II"

  Doris Brett

  napady złości

  "O śnieżnym stworku" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych"

  Anna Kozłowska

  niekontrolowanie potrzeb fizjologicznych, np..moczenie się

  "O dziecku, którego nikt nie chciał"

  Erika Meyer-Glitza

  niekontrolowanie potrzeb fizjologicznych, np..moczenie się

  "Wesoły Pufcio" w: "Bajki terapeutyczne"

  terapeutyczne"

  niekontrolowanie potrzeb fizjologicznych, np..moczenie się

  Rozdział 5 "Moczenie nocne - jak sobie poradzić z tym problemem" w: "Bajki, które leczą cz. II"

  Doris Brett

  nieśmiałość

  "Chyba jestem nieśmiały"

  Barbara Cain

  nieśmiałość

  "Kucyk Kartofel" w: "Jakub pogromca strachu"

  Erika Meyer-Glitza

  nieśmiałość

  Rozdział 7 "Nieśmiałość - jak nauczyć dziecka pewności siebie" w: "Bajki, które leczą cz. II"

  Doris Brett

  niskie poczucie własnej wartości

   "Elmer"

  David McKee

  niskie poczucie własnej wartości

  "Księżycowy domek" w: "Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  nowa rodzina

  Rozdział 10 "Nowa rodzina - jak ułatwić dziecku przystosowanie się do nowej sytuacji" w: "Bajki, które leczą cz. II"

  Doris Brett

  nowe dziecko w rodzinie

  "Bajka o wiewiórkach" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych"

  Anna Kozłowska

  nowe dziecko w rodzinie

  "Franklin czeka na siostrzyczkę"

  Paulette Bourgeois

  nowe dziecko w rodzinie

  "O laleczce, która była klaunem" w: "O laleczce, która była klaunem" w:

  Maria Molicka

  odrzucenie przez grupę z powodu otyłości

  "Gruby Filip" w: "Kiedy Pani Złość przychodzi 

  z wizytą"

   Erika Meyer-Glitza

  odrzucenie przez grupę, wyśmianie

  "Dziewczynka z obrazka" w: "Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  odrzucenie przez grupę, wyśmianie

  "Franklin i kask rowerowy"

   Paulette Bourgeois, Brenda Clark

  odrzucenie przez grupę, wyśmianie

  "Karolina w krainie baśni" w: "Bajki terapeutyczne

  cz. II"

  Maria Molicka

  pobyt w szpitalu

   "Franklin idzie do szpitala"

   Paulette Bourgeois

  pobyt w szpitalu

   "Kamilka idzie do szpitala"

  Aline Petingy, Nancy Aline Petingy, Nancy

  pobyt w szpitalu

  Rozdział 12 "Pobyt w szpitalu.." w: "Bajki, które leczą cz. I"

  Doris Brett

  poczucie wstydu

  "Latający śpiwór i maski wstydu"

  Wojciech Kołyszko

  pomoc innym - dlaczego warto pomagać

  "Franklin pomaga koledze"

  Paulette Bouergois, Brenda Clark

  pomoc innym - dlaczego warto pomagać

  "O mądrym popmyśle żółwia Tartarugi" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla w: "Zaczarowane bajki, które leczą”

  Anna Kozłowska

  pójście do szkoły

  "Franklin idzie do szkoły"

  Paulette Bourgeois

  pójście do szkoły

   "Jestem już duży. Emil 

  i Emilka idą do szkoły"

  Jan Frey, Betina Gotzen-Beek

  pójście do szkoły

  "Szkoła jest naprawdę super"

  Dorota Swark

  przekroczenie norm, ustalonych reguł

  "Lisek Łakomczuszek" w:"Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna wobec dziecka

  "Dziewczynka, która przestała się uśmiechać"

  Gelles Tobo-Zau

  przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna wobec dziecka

  "O odważnej dziewczynce 

  i złym czarowniku" w: "Bajki terapeutyczne cz. II"

  Maria Molicka

  przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna wobec dziecka

  "Trzy pytania do dobrej wróżki"

  Elżbieta Zubrzycka

  przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna wobec dziecka

  "Kamień i łódka" w: "Bajki terapeutyczne cz. II"

   Maria Molicka

  przyjaźń

  "Przyjaciele zawsze mi pomagają" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci

  i dorosłych"

  Anna Kozłowska

  radość - czym jest, jak ją  rozumieć

  "Wyspa Hopsiup i potęga radości"

  Wojciech Kołyszko

  rozłąka z rodzicem (mała i duża)

   "Zuzi-Buzi" w: "Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  rozwód

   "Miś Marcin i Weronika" w: "Krótkie opowiadania na pokonanie strachu"

  Jan Uwe Rogge

  różne - wstęp do  rozmowy o różnych emocjach

  "Wyjątkowe ciasto"

  Maria Buchwald

  smutek

  "Zaklęte miasto i sekrety smutku "

  Wojciech Kołyszko

  spotkanie z psem

  "Czy mogę pogłaskać psa"

   Elżbieta Zubrzycka

  sprzątanie

  "Porządeczek i Bałaganiak" w: "Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać"

  Ryszard Cebula

  stres, napięcie, problem 

  z zasypianiem

  "33 odprężające opowiadania dla dzieci   

  w wieku przedszkolnym i …"

  Gabriele Hermanns

  stres, napięcie, problem 

  z zasypianiem

  "Wtul się w miękką chmurkę"

  Sabine Kalwitzk

  śmierć osoby

  "Lustro" w: "Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  śmierć zwierzątka

  "Domek na drzewie" w: "Bajki terapeutyczne cz. II"

  Maria Molicka

  śmierć zwierzątka

  "I nagle zrobiło się cicho"

  Linde von Keyserlingk

  trudności w nauce, szkole

  "Karolina w krainie baśni" w: "Bajki terapeutyczne część II"

  Maria Molicka

  trudność w podejmowaniu nowych działań, lęk przed nowymi sytuacjami

  "Duch krecik" w: "Bajki terapeutyczne część II"

  Maria Molicka

  trudność w samodzielnym zasypianiu, lęk przed ciemnością

  "Mrok i jego przyjaciele" w: "Bajki terapeutyczne"

  Maria Molicka

  uczenie odmowy, mówienia „nie”

  "Zbyt miła"

  Marjorie White Pellegrino

  używanie brzydkiego słownictwa

  "Po co na świecie są brzydkie słowa?" w serii: "Plastelinek"

  Roksana Jędrzejewska- Wróbel

  wizyta u dentysty

  "Rycerz i jego giermek" w: "Bajki terapeutyczne część II"

  Maria Molicka

  wizyta u lekarza

  "Kamilka idzie do doktora"

  Aline Petingy, Nancy  Delvaux

  wizyta u lekarza

  "Kamyczek: U doktora"

  Licencja: Chouette

  wizyta u lekarza

  "Martynka jest chora"

  Wanda Chotomska

  wysokie wymagania dziecka wobec otoczenia

  "Królewicz" w: "Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym,
  jak bajki mogą pomagać"

  Dorota Suwalska

  zachowania przy stole

  "Kamyczek: Przy stole"

  Licencja: Chouette

  zawieranie przyjaźni

  "Franklin i nowy przyjaciel"

   Paulette Bouergois, Brenda Clark

  zazdrość

  "Bawian, Cudanna
   i pułapki zazdrości"

  Wojciech Kołyszko

  złość - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  "Po co się złościć"

  Elżbieta Zubrzycka

  złość - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  "Szczurek złośnik" w: "Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych

  Anna Kozłowska

  złość - jak ją zrozumieć, jak sobie z nią radzić

  "Kapryśny aniołek. Paweł przestaje się złościć"

  Antonia Michaelis, Betina Gotzen - Beek

   

   

  Wykaz bajek terapeutycznych zaczerpnięty został z materiałów ze szkolenia z cyklu "Bajkoterapia - rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw                u dzieci" ukończonego przez nauczycielki

   

   

  Ważne jest, w jaki sposób rozmawiamy z dziećmi.

  Istnieje 12 barier komunikacyjnych, których należy unikać podczas  wychowywania przyszłych optymistów. Oto one:

   

  13. BARIERY KOMUNIKACYJNE W ROZMOWACH Z DZIEĆMI

   

   

  1. Rozkazywanie, nakazywanie;
  2. Straszenie;
  3. Moralizowanie, głoszenie kazań;
  4. Dawanie gotowych rad;
  5. Pouczanie, robienie wykładu;
  6. Osądzanie, krytykowanie;
  7. Ośmieszanie;
  8. Orzekanie, interpretowanie;
  9. Chwalenie;
  10. Pocieszanie, uspokajanie;
  11. Niewłaściwe pytania;
  12. Dowcipkowanie, sarkazm;

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HYMN MAŁEGO OPTYM ISTY

  PRZEDSZKOLA  NR 2

                        Do przedszkola idź naszego,

  bardzo optymistycznego!

  Ref.   Buzię dziś wesołą miej!

            I się bardzo dużo śmiej!

                                                                      I.            Pani zawsze ci pomoże,

  Jeśli jesteś w złym humorze!

   Ref.  Buzię dziś wesołą miej!

  I się bardzo dużo śmiej!

                                                                   II.            Z kolorami jest wesoło!

   Sukces czeka wszędzie w koło.             

   Ref.  Buzię dziś wesołą miej!

                            I się bardzo dużo śmiej!

   

  Hymn napisany przez panią Agnieszkę Lipiec

  - nauczycielkę

   

  OPTYMISTYCZNY WIERSZ

  PRZEDSZKOLA  

   

  Do naszego przedszkola

  dzieci uczęszczają,

  które smutne miny

  bardzo rzadko mają.

  Tutaj przedszkolacy

  radością tryskają,

  i wszystkim dokoła

  uśmiechy rozdają.

                            Nazwa "OPTYMISTYCZNE  PRZEDSZKOLE"

  stąd właśnie pochodzi,

  że uśmiech z twarzy dzieciaków

  praktycznie nie schodzi.

  I  mały i duży przedszkolak to wie,

  że  optymistom  nie żyje się źle!

  U nas smutki i troski

  w dal odpływają,

  gdyż optymistyczne myśli

  zawsze zwyciężają.

  My na różne problemy,

  swe sposoby mamy,

  o tym wszystkich dorosłych

  mocno zapewniamy.

   

   

  Wiersz  napisany przez panią Agnieszkę Sawicką

  - nauczycielkę

   

Opracowanie: szkolnastrona.pl