• Odwiedziło nas: 206076 osób
 • Do końca roku: 100 dni
 • Do wakacji: 273 dni
Piątek, 2017-09-22
Imieniny:
Maury, Milany

STATUT PRZEDSZKOLA

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA

 

 

 

STATUT

 

 

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2

 

im . Marii Konopnickiej

 

w Bolesławcu

  

 

 

 obowiązujący od   31  stycznia  2014 r.

 

(tekst ujednolicony)

 

 

 

 

 Rozdział I

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1

 

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 im .Marii Konopnickiej, mające siedzibę w Bolesławcu, przy ul .Mikołaja Brody 17 , zwane dalej „Przedszkolem” jest komunalną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej  Bolesławiec i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

 

 

§ 2

 

Przedszkole zostało utworzone 14.02.1955 r .

 

      Przedszkole działa na podstawie:

 

a)         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz .U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z  dnia 18 lipca 2013 r, poz. 827).

 

b)         ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 80 poz. 542 )

 

c)         ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 Nr 97
poz. 674 z późn. zm.),

 

d)        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr35, poz. 222)

 

e)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. .z  30 sierpnia 2012, poz. 977).

 

f)          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r. , poz. 560)

 

g)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r.
w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. nr 23 , poz. 225 z późn. zm.). oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 156, poz. 1049 z 2010 r).

 

h)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z dnia 3 lipca 2012, poz. 752).

 

i)           rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 17  listopada 2010 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia ,wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. Nr 228, poz.1490),

 

 

 

j)           rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola  , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135 poz. 1516 )

 

k)         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 6 poz. 69) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach ( Dz. U. Nr 139, poz. 1130),

 

l)           rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania    osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych  przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz.361),

 

m)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.  
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.  z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca  2013 r.   w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 26 marca 2013, poz. 393.

 

 

 

n)         rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.(Dz.U.Nr 97 poz.624 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

 

 

 

o)         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30  kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

 

 

 

p)         Ustawy z dnia 06.12.1013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz .U.z 2014 r.poz . 7) Ustawa Rekrutacyjna z 18 stycznia 2014 r.

 

 

 

q)         uchwały Nr XLIX/410/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie likwidacji zakładów budżetowych –miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe,

 

r)          Kodeks Pracy –ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późn. zm

 

s)          ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.),

 

t)          ustawy z dnia 27 sierpnia   2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.),

 

u)         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 , poz.1222 )

 

v)         Uchwały Nr XII/77/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 lipca 2011 r.    w   sprawie   określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane

 

w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu w czasie przekraczającym cza bezpłatnych zajęć z późn.zm.

 

 

 

w)       Statutu Miasta Bolesławiec - uchwała Nr XLII/352/2009 Rady Miasta Bolesławiec dnia26 sierpnia2009 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec, 

 

 

 

x)         Zarządzenie Nr 50/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 04 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec,

 

 

 

y)         Uchwała Nr XXXI/272/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26.11.2008r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Bolesławcu

 

z)         Konwencji o Prawach Dziecka  (Dz.U.  Nr 120 poz. 526 z późn. zm),

 

aa)      niniejszego Statutu.

 

 

 

3. Sprawy nie określone Statutem regulują obowiązujące przepisy.

 

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole nosi nazwę:  Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 im .Marii Konopnickiej w Bolesławcu.
 2. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu.

 

 

 

§ 4

 

 1. Terenem działania Przedszkola jest miasto Bolesławiec.
 2. Ze świadczeń Przedszkola mogą korzystać mieszkańcy miasta Bolesławca i w miarę posiadania wolnych miejsc również mieszkańcy okolicznych miejscowości na zasadach określonych przez organ prowadzący.
 3. Osoby nie będące obywatelami polskimi zwane cudzoziemcami są przyjmowane do przedszkoli na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich

 

                                                            § 5

 

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Bolesławiec, która zapewnia podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej Przedszkola.

 

a)  pomieszczenia przedszkolne powinny posiadać zgodne z obowiązującymi normami właściwe oświetlenie , wentylację , ogrzewanie oraz powierzchnie użytkową.

 

b)  meble i inny sprzęt przedszkolny winien być dostosowany do wymogów określonych w stosownych przepisach .

 

 1. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na podstawie wniosku komisji konkursowej powołanej przez Radę Miejską, na okres 5 lat szkolnych, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni do przedstawionego kandydata na stanowisko umotywowanych zastrzeżeń.
 2. Po upływie okresu, o którym mówi ust. 2 organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i spełnieniu warunku określonego w ust. 2 może przedłużyć powierzenie stanowiska na okres następnych 5 lat szkolnych lub krótszy okres oznaczony, jednak
  nie krótszy niż 1 rok.

 

 

 

§ 6

 

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kurator Oświaty oraz Dyrektor Przedszkola.

 

 

 

§ 7

 

 1. Opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkole ponad podstawę programową  ustala organ prowadzący, uwzględniając prawo dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się od godziny  8 do godziny 13 .
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.
 3. Opłaty za posiłki, o których mowa w ust.2 ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym
 4. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych dla dzieci za odpłatnością określoną zgodnie z ust. 3.
 5. Zasady odpłatności za usługi, o których mowa w ust.1 i 2 określa umowa zawarta pomiędzy Przedszkolem i rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka
 6. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem pracownikom Przedszkola i rodzicom 

 

 

 

Rozdział II

 

 

Cele i zadania Przedszkola

 

 

 

§ 8

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych
na jej podstawie, a w szczególności:

 

1)         wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 

2)         sprawuje opiekę nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola ,organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 

3)         współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci ,rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci ,w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów  oraz przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

 

4)         organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w sposób umożliwiający wszechstronny rozwój dziecka,

 

5)         współpracuje ze szkołami działającymi w środowisku, z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi i Samorządem terytorialnym.

 

6)         przedszkole prowadzi dokumentację dotyczącą gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, wypadków wychowanków i personelu

 

       zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

7)         umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej ,etnicznej ,językowej i religijnej,

 

 

 

 

 

§ 9

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej przez realizację postanowień obowiązujących ustaw
  i odpowiednich przepisów wykonawczych.
 2. Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzona jest nauka religii, która odbywa się
  w poszanowaniu zasad wolności sumienia i wyznania, w atmosferze wolnej od nietolerancji i dyskryminacji.
 3. Przedszkole ma obowiązek udzielać pomocy psychologicznej i pedagogicznej wychowankom celem wspomagania ich rozwoju psychofizycznego. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna udzielana jest wychowankom na wniosek nauczyciela  prowadzącego, nauczyciela specjalistę lub rodziców (opiekunów prawnych) po uzyskaniu wskazówek specjalistycznych poradni.
 4. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w Przedszkolu organizuje się w formie :

 

 • Zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych , logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • Porad , konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • Zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców .

 

a)         Zajęcia  specjalistyczne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej , logopedycznej , gimnastyki korekcyjnej w ramach zadań wynikających ze stosunku pracy.

 

b)         Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny ,zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym wychowanków oraz wspierania ich rozwoju.

 

c)         Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą , w zależności od potrzeb , pedagog , psycholog , nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

d)        Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 

e)         W przedszkolu mogą być zatrudnienie pedagog , psycholog.             

 

 1. Przedszkole, otaczając opieką niepełnosprawnych wychowanków stwarza im warunki
  do zdobywania wiedzy i umiejętności w miarę ich możliwości.
 2. Przedszkole współpracuje w miarę możliwości z odpowiednimi jednostkami w zakresie opieki lekarskiej i higienicznej – w uzgodnieniu z rodzicami.
 3. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom oraz ich rodzicom.
 4. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

§ 10

 

 1. Przedszkole podejmuje wielorakie i równolegle realizowane działania profilaktyczne, stymulujące i korektywne. Wszyscy pracownicy Przedszkola współuczestniczą
  w wypełnianiu podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 2. Rozkład dnia dla danego oddziału w placówce wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju i warunków życiowych oraz do struktury organizacyjnej placówki. Rozkład dnia dla oddziału może być zmieniany w ciągu roku w zależności od pory roku i innych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w trybie życia dzieci.
 3. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone, w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (szczególnie w okresie lata) należy
  w maksymalnym stopniu organizować zajęcia i zabawy na wolnym powietrzu pod nadzorem nauczyciela. Dzieciom przebywającym w budynku należy zapewnić odpowiedni nadzór nauczycielski.
 5. Nauczyciel steruje działalnością dzieci przez organizowanie środowiska wychowawczego i tworzenie sytuacji wychowawczych, przez dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi.
 6. Przy wyjściu (wyjeździe) z wychowankami poza teren Przedszkola w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy
  15-osobowej. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku wychowanków i innych potrzeb.
 7. Przy wyjeździe z wychowankami poza miejscowość, która jest siedzibą placówki powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 wychowanków.
 8. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
 9. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice obowiązani są natychmiast zawiadomić o tym Dyrektora lub nauczyciela oddziału.
 10. Jeżeli służba sanitarno-epidemiologiczna uzna placówkę za epidemicznie zagrożoną, Dyrektor placówki powinien bezzwłocznie powiadomić wszystkich rodziców
  i szczegółowo pouczyć ich o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.
 11. Przedszkole współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, udzielającym pomocy materialnej dzieciom, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych
  lub losowych  potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna.

 

 

 

 

 

§ 11

 

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Całkowitą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w drodze z domu do placówki
i z powrotem ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).

 

 

 

 

 

§ 12

 

 1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań (np. integracje).
 2. Opiekę nad powierzonymi dziećmi w trakcie zajęć w Przedszkolu i poza jego terenem sprawuje nauczyciel.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest
  aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
  w Przedszkolu.

 

 

 

Rozdział III

 

Organy Przedszkola

 

 

 

§ 13

 

 1. Organami Przedszkola są:

 

a)         Dyrektor Przedszkola,

 

b)         Rada Pedagogiczna,

 

c)         Rada Rodziców.

 

 1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą przez realizację swoich zadań zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, każdy w swoim zakresie.
 2. Dyrektor Przedszkola zapewnia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców  warunki realizacji ich uprawnień i zadań wynikających z regulaminów
  ich działalności, przepisów ustaw i innych aktów prawnych.

 

 

 

§ 14

 

 1. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 

1)         kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

 

2)         sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w Przedszkolu,

 

3)         dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami, a w ramach tych kompetencji
decyduje o:

 

a)          zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników Przedszkola
nie będących nauczycielami,

 

b)         przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom,

 

c)          występowaniu z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia
dla nauczycieli i pozostałych pracowników Przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 

4)         sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania  prozdrowotne,

 

5)         kieruje działalnością Przedszkola i realizuje zatwierdzony plan pracy,

 

6)         dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 

7)         współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami doskonalenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,

 

8)         realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, a w razie ich niezgodności z prawem wstrzymuje ich wykonanie i niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

 

9)         współpracuje z Radą Pedagogiczną i z rodzicami,

 

10)     może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków z przyczyn określonych w paragrafie 38 Statutu,

 

11)     wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 1. W placówce może być utworzone stanowisko Wicedyrektora w następujących przypadkach:

 

1)         jeżeli liczba oddziałów będzie wynosić 6 lub więcej,

 

2)         jeżeli co najmniej 2 oddziały są czynne dłużej niż 10 godzin.

 

 1. Odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb Przedszkola na wniosek Dyrektora, w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole, można przyjąć inne zasady tworzenia stanowiska Wicedyrektora.
 2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor Przedszkola
  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 3. Zakres obowiązków dla powołanego Wicedyrektora ustala Dyrektor Przedszkola.

 

 

 

§ 15

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola , Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Przedszkola.
 2.   Do kompetencji stanowiących Rady należy :

 

a)         zatwierdzanie rocznego planu  pracy Przedszkola,po zaopiniowaniu przez Radę Przedszkola

 

b)         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych , programów autorskich , po zaopiniowaniu ich przez Radę Przedszkola,

 

c)         ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczyciela Przedszkola,

 

d)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

 

e)         podejmuje uchwały w sprawie zestawu programów  wychowania przedszkolnego .

 

 1. Rada opiniuje w szczególności:

 

a)         organizację pracy Przedszkola, w tym przydział godzin i grup,

 

b)         projekt planu finansowego Przedszkola,

 

c)         wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i wyróżnień,

 

d)        propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz dodatkowo płatnych innych zajęć.

 

 1. Zebrania Rady są protokołowane. Protokolanta powołuje Przewodniczący spośród członków Rady.
 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które nie mogą   być sprzeczne ze Statutem Przedszkola.

 

 

 

 

 

§ 16

 

 1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa Regulamin Rady opracowany przez Radę.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej
  i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności:

 

a)         bieżącego i perspektywicznego planowania pracy Przedszkola,

 

b)         pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola,

 

c)         organizowania działalności, mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie, Przedszkolu i środowisku lokalnym.

 

 1. Rada może uczestniczyć w planowaniu wydatków Przedszkola i podejmować działania na rzecz  pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
 2. Rada może gromadzić własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  Wydatkowanie i dokumentowanie funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

 

 

§ 17

 

1.      Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r.

 

          o  systemie oświaty,  ustawy  z  dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela i aktów

 

          wykonawczych do tych ustaw.

 

 2.      Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 

a)                    Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola , a także do organu prowadzącego

 

 i sprawującego nadzór pedagogiczny .

 

b)                    Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki.

 

c)                    Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

 

d)                   Opiniowanie przedszkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.

 

e)                    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

 

f)                     Opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia.

 

g)                    Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora.

 

h)                    Uchwalenie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmian.

 

i)                      Wykonywanie innych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia

 

              7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia  26 stycznia 

 

             1982r.-Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw

 

 

 

§ 18

 

 1. W przypadku zaistnienia między organami Przedszkola sporu  niemożliwego do rozwiązania na podstawie przepisów regulujących zakres kompetencji organów Przedszkola Dyrektor Przedszkola zobowiązany jest powołać doraźną 5-osobową Komisję, której skład powinien być zaakceptowany przez obie strony sporu. 
 2. Zadaniem Komisji jest rozpoznanie sprawy,  mediacja, orzeczenie o winie lub jej braku oraz wypracowanie sugestii co do sposobu rozwiązania sporu.
 3. Pisemny protokół z pracy Komisji powinien zostać przekazany zainteresowanym organom Przedszkola w terminie 14 dni od dnia powołania Komisji.
 4. Od orzeczenia Komisji organom Przedszkola  przysługuje prawo odwołania się
  w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia do organu prowadzącego albo
  do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zależności od rodzaju sprawy.

 

 

 

  

§ 19

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Rodzice mają prawo:

 

a)         znajomości zadań wynikających z planu rocznego Przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

 

b)         uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 

c)         wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy Przedszkola.

 

 1. Spotkania nauczycieli i rodziców w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja Przedszkola

 

 

 

§ 20

 

 1. Organizację i funkcjonowanie placówki określa Regulamin Przedszkola ustalony
  w oparciu o niniejszy Statut .
 2. Czas pracy Przedszkola winien być dostosowany do potrzeb korzystających z jego usług. Czas ten ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców
  z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
 3. Terminy przerw pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców .
 4. Czas pracy Przedszkola, terminy przerw w pracy Przedszkola oraz szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 5. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
 6. W marcu każdego roku Dyrektor przeprowadza nabór dzieci do Przedszkola, uwzględniając powszechną do niego dostępność.

 

 7.Rekrutacja do przedszkola jest prowadzona przy wykorzystaniu  elektronicznego systemu „Nabór”. Wniosek  zgłoszenia do przedszkola należy złożyć na określonym druku bezpośrednio w przedszkolu pierwszego wyboru. Szczegółowe zasady
i harmonogram rekrutacji określa dyrektor w porozumieniu z organem Prowadzącym

 

8.Do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

9. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 •  wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 

10. W przypadku, kiedy dzieci uzyskały taką samą liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym są brane pod uwagę kryteria pozaustawowe określone przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym:

 

 • dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą lub studiują w systemie dziennym.
 • dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług miejskich przedszkoli publicznych.
 • dziecko, którego tylko jeden rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze co najmniej jednego etatu.

 

 Postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu.

 

 Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 20zc ust.1; Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 20zc ust. 3;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. Art. 20zc. 1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.

 

11.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska dzieci oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2,

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane oraz złożone zostały wymagane dokumenty.. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu.

 

Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

 Listy, o których mowa w ust. 10, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu.. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 10, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z wnioskiem, o którym mowa w ust. 14.

 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 Dyrektor przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 r.

 

 Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2.

 

Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

  

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca decyduje dyrektor przedszkola.
 4. Dziecko w wieku 6 i 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Od 1 stycznia 2014 r. dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o nieprzyjęciu ich dziecka do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 6. Od 1 stycznia 2015 r. dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej  informuje Prezydenta Miasta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W powyższym wypadku Prezydent Miasta jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną placówkę, która może przyjąć dziecko.
 7. Od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 8. Od 1 września 2016 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stają się przedszkolami, które utworzą ze szkoła podstawową zespół.
 9. Od 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 10. Zapewnienie warunków do realizacji ww. prawa jest zadaniem własnym gminy.
 11. Od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie 7-latki oraz dzieci
   6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
 12. Spełnianie obowiązku szkolnego mogą rozpocząć dzieci urodzone w okresie od
  1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców.
 13. Spełnianie powyższego obowiązku mogą również rozpocząć dzieci 5-letnie, jeśli taka będzie wola ich rodziców (decyzję podejmuje dyrektor szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
 14. Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie ur. od
  1 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (6-latki)

 

                                                              § 21

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia
i rodzaju niepełnosprawności.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

2 Do Przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

 

3.W oddziałach, integracyjnych liczba wychowanków winna wynosić od 15 do 20,
w tym 3 do 5 niepełnosprawnych.

 

4.Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe.

 

5.Oddziały przedszkolne, łącznie nie więcej niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane
w różnych siedzibach, jeżeli organ prowadzący zapewni Dyrektorowi Przedszkola warunki do sprawowania bezpośredniego nadzoru.

 

 

 

 

 

§ 22

 

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów wychowania przedszkolnego przez członków Rady Pedagogicznej albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola z uwzględnieniem wymagań zdrowia
  i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 

Do realizacji celów statutowych Przedszkole wykorzystuje posiadany budynek
z odpowiednimi pomieszczeniami oraz teren przedszkolny z niezbędnym wyposażeniem.

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 

1)        5 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,

 

2)        pomieszczenie do pracy logopedycznej,

 

3)        szatnie dla dzieci,

 

4)        pomieszczenia gospodarcze,

 

5)        łazienki i toalety,

 

6)        pomieszczenia administracyjne,

 

7)        pomieszczenia kuchenne,

 

8)        pomieszczenia piwniczne i strych.

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
  z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo-rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 3. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu
  z organem prowadzącym przedszkole.
 4. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
 5. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek organizowanych
  w Przedszkolu nr 2  w Bolesławcu

 

§ 23

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy
  i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 2. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
 3. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz pesel wskazanej przez rodziców
  i własnoręczny podpis rodzica.
 4. Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

§ 24

 

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci , których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu. 
 2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób
  z placówki,  nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia  zaświadczenia lekarskiego o  braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
 4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku doustnie przewlekle choremu w czasie jego pobytu w przedszkolu,  ze  wskazaniem dawkowania i sposobu użycia leku i po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola i po wyrażeniu akceptacji przez nauczyciela na wykonywanie tych zaleceń.

 

                                                            § 25

 

 

 

1.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

2.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego  i  nauki religii powinien być dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 

1)         z dziećmi w wieku 3-4 lat  około 15 minut,

 

2)         z dziećmi w wieku 5-6 lat  około 30 minut.

 

3.Budynek przedszkola oraz przyległy doń teren i urządzenia winny odpowiadać

 

       ogólnym warunkom BHP oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe zgodnie

 

        z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

 

 

§ 26

 

 1. W Przedszkolu zatrudnia się Dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Przedszkola określają przepisy Karty Nauczyciela, aktów wykonawczych oraz niniejszego Statutu.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 określają przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
 4. Pracownicy przedszkola winni posiadać wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów BHP i P. poż . – każdy w swoim zakresie.

 

 

 

§ 27

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:

 

1)        co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

 

2)        co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry              i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),

 

3)        najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 

4)        pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
i inne).

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami. Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia proponowane przez Miasto Bolesławiec zgodnie z potrzebami dzieci i ich rodziców.
 3. Przedszkole  nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez Radę Miasta (maksymalnie 1 zł/godzinę), tym samym nie może pobierać opłat za zajęcia dodatkowe, proponowane i opłacane przez rodziców.
 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15-20 minut dla dzieci 3-4-letnich i 25-30 minut dla dzieci 5-6 letnich. 
 5.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
 6. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

                                                        § 28

 

 

 

 

 

 1. Nauczyciel realizuje zadania związane z opieką, wychowaniem i bezpieczeństwem powierzonych oddziałów dziecięcych, a w szczególności:
 2.  

 

a)         przestrzega kodeksu etycznego nauczyciela,

 

b)         dba o zabezpieczenie ustawowych praw dzieci, o ich zdrowie i życie,

 

c)         organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale opartą na pełnej znajomości dziecka tj. indywidualnych cech, uzdolnień
i zainteresowań, a także znajomości jego środowiska rodzinnego,

 

c)         systematycznie przygotowuje się do codziennej pracy z dziećmi, planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz odpowiada za jej jakość,

 

d)        stale pogłębia wiedzę pedagogiczną i doskonali metody pracy poprzez udział
w zorganizowanych i samodzielnych formach kształcenia. Współpracuje
ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną w celu uzyskania informacji na temat wychowanka w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych lub pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym,

 

e)         prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału, w tym:

 

1)         dziennik zajęć wychowawczych,

 

2)         dziennik pedagoga przedszkolnego (psychologa),

 

3)         miesięczny plan pracy,

 

4)         protokoły zebrań z rodzicami,

 

5)         teczki obserwacji indywidualnej dzieci,

 

6)         informację o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

f)          podejmuje i prowadzi inne zajęcia organizacyjno-wychowawcze zlecone przez Dyrektora Przedszkola.

 

g)         współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami)  w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań, wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskaniem informacji dotyczących dziecka,  jego zachowania i rozwoju. 

 

h)         planuje i realizuje różne formy działalności poza terenem przedszkola z uwzględnieniem szczegółowych przepisów dotyczących organizacji wycieczek i bezpieczeństwa dzieci.

 

i)           zapewnia warunki do udzielania natychmiastowej pomocy lekarskiej i pomocy wychowankowi , który uległ wypadkowi.

 

j)            o stanie zdrowia dziecka bezzwłocznie powiadamia rodziców  bądź opiekunów  .

 

 

 

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 2. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego , program nauczania   dopuszczony do użytku szkolnego , które przedstawia radzie pedagogicznej.

 

 

 

§ 29

 

 1. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających  wady wymowy. W pierwszej kolejności opieką logopedyczną obejmuje się dzieci               5, 6-letnie.
 2. W szczególności do zadań logopedy należy:

 

1)        prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,

 

2)        diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym  dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,

 

3)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
w zależności od rozpoznanych potrzeb,

 

4)        współpraca z nauczycielami  w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń  usprawniających narządy mowy,

 

5)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

 

6)        prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,

 

7)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 30

 

 1. W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel realizujący gimnastykę korekcyjną, który otacza opieką dzieci , których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających  wady postawy. W pierwszej kolejności gimnastyką  korekcyjną obejmuje się dzieci 5, 6-letnie.
 2. W szczególności do zadań nauczyciela gimnastyki korekcyjnej należy:

 

1)        prowadzenie ćwiczeń indywidualnych  i grupowych dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

 

2)        współpraca z nauczycielami  w celu minimalizowania zaburzeń postawy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających zaburzenie,

 

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń postawy, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

 

4)        prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,

 

5)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 31

 

Pracownicy administracyjno-obsługowi odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz realizują następujące zadania:

 

 1. Intendent:

 

a)         sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętem Przedszkola,

 

b)         załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń
i sprzętu Przedszkola,

 

c)         zaopatruje Przedszkole w żywność i sprzęt,

 

d)        nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom
i personelowi,

 

e)         sporządza jadłospisy,

 

f)          uczestniczy w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby - w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 

g)         prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

h)         wykonuje inne czynności na polecenie Dyrektora Przedszkola, wynikające
z organizacji pracy w placówce.

 

 

 1. Pomoc nauczyciela:

 

a)         spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

 

b)         utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

 

c)         wykonuje inne czynności na polecenie Dyrektora, wynikające z organizacji pracy.

 

 

 

 1. Kucharz:

 

a)         przyrządza i wydaje na grupy posiłki mając na uwadze racjonalne wykorzystanie produktów żywnościowych,

 

b)         utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość
w pomieszczeniach kuchennych,

 

c)         bierze udział w ustalaniu jadłospisu,

 

d)        wykonuje inne czynności na polecenie Dyrektora, wynikające z organizacji pracy
w Przedszkolu.

 

 

 

 1. Pomoc kuchenna:

 

a)         pomaga kucharzowi w przyrządzaniu posiłków mając na uwadze racjonalne wykorzystanie produktów żywnościowych,

 

b)         utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,

 

c)         wykonuje inne czynności na polecenie Dyrektora, wynikające z organizacji pracy
w Przedszkolu.

 

 

 

 

 

4.  Inspektor do spraw BHP i Ppoż:

 

a)      Przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania zasad i

 

     przepisów dotyczących BHP i Ppoż na wszystkich stanowiskach  pracy

 

b)      Informuje na bieżąco Dyrektora Przedszkola o stwierdzonych zagrożeniach 

 

    wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia

 

c)      Prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty,

 

     sprawozdania dotyczące wypadków pracowniczych oraz stwierdzonych

 

      chorób zawodowych

 

 1. Konserwator:

 

a)         dba o stan techniczny urządzeń i sprzętu w Przedszkolu i w miarę potrzeb dokonuje ich bieżących napraw,

 

b)         utrzymuje w należytym porządku posesję Przedszkola i inne powierzone pomieszczenia,

 

c)         instruuje pracowników Przedszkola w zakresie sposobu używania urządzeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegnięcia niszczeniu,

 

d)        wykonuje inne czynności na polecenie Dyrektora, wynikające z organizacji pracy
w Przedszkolu.

 

 

 

  

Rozdział VI

 

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 32

 

 

 1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: odpowiedni poziom rozwoju dziecka, rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do  przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie  spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 33

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

 

1)        indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

 

2)        akceptacji takim, jakie jest,

 

3)        swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,

 

4)        ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania, bądź złego traktowania,

 

5)        rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata,

 

6)        poszanowania jego godności i wartości,

 

7)        otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce,

 

8)        wypoczynku i czasu wolnego,

 

9)        do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i  możliwości,

 

10)    ochrony sfery jego życia prywatnego.

 

§ 34

 

 1. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
 3. W przypadku rezygnacji ubezpieczenia dziecka, należy złożyć rezygnację w formie pisemnej do dyrektora przedszkola na początku roku szkolnego.

 

§ 35

 

 1. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:

 

1)        uzyskiwania i wymiany  informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,

 

2)        uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,

 

3)        wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 

4)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,

 

5)        zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

 

§ 36

 

 1. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych  dziecka należy:

 

1)        przestrzeganie niniejszego statutu,

 

2)        respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

 

3)        przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,

 

4)        terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 

5)        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 

6)        kontaktowanie się z nauczycielami  oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 

7)        udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,

 

8)        punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,

 

9)        nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,

 

10)    wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 

 1. Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :

 

1)        dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

 

2)        zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

 1. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną  nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

§ 37

 

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 

1)        zebrania ogólne,

 

2)        zebrania grupowe,

 

3)        konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami
i specjalistami,

 

4)        zajęcia otwarte,

 

5)        wymiana informacji drogą elektroniczną,

 

6)        imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,

 

7)        kącik dla rodziców,

 

8)        spotkania i zebrania  rady rodziców

 

 

 

 

 

§ 38

 

Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, w przypadku:

 

1)         uchylania się przez jego rodziców (opiekunów prawnych) od uiszczania należnej opłaty lub nieterminowego jej opłacania,

 

2)         jeżeli stan zdrowia dziecka, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, uniemożliwia jego przebywanie w Przedszkolu,

 

3)         nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej dłużej niż 1 miesiąc, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie poinformują Dyrektora Przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka.

 

 

 

Rozdział VII

 

Gospodarka finansowa Przedszkola

 

 

 

 

§ 39

 

1.Przedszkole jest jednostką budżetową.

 

2.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków ,zwany dalej” planem finansowym jednostki budżetowej „opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący .

 

§ 40

 

Obsługę finansowo-księgową i kadrową, płacową oraz administracyjno - organizacyjną przedszkola prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Bolesławcu .

 

                                                                     

 

 

  

Rozdział VIII

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

                                                                         § 41

 

Nadzór nad przedszkolem sprawuje Prezydent Miasta . Bezpośredni nadzór nad przedszkolem z upoważnienia Prezydenta Miasta sprawuje Naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec .

 

§ 42

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 43

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

 

 

§ 44

 

Statut i jego ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

                                                    

Opracowanie: szkolnastrona.pl