ZASADY PRZYPROWADZANIA ,ODBIERANIA I POBYTU DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W BOLESŁAWCU

ZASADY  PRZYPROWADZANIA ,ODBIERANIA I POBYTU DZIECI

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  NR 2 W BOLESŁAWCU

 

 1. Do przedszkola przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych - od dzieci alergicznych wymagane jest  aktualne zaświadczenie lekarskie.
 1. Rodzice zobowiązani są do przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 2. Nie przyprowadzamy do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas cała rodzina musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Dzieci wchodzą na teren przedszkola samodzielnie (wyjątek I tydzień dzieci nowoprzyjętych- 1 rodzic na 1 dziecko). W domu staramy się ćwiczyć z dzieckiem samodzielność podczas zakładania i ściągania odzieży wierzchniej, zakładania kapci, butów. To ułatwi organizację pracy podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Poza tym buduje w Nim poczucie, ze potrafi zrobić to samo. Dotyczy to również toalety.
 1. 5.      Dzieci, które są nowoprzyjęte do placówki ,we wrześniu będą mogły zostać wprowadzone przez jednego opiekuna i odprowadzone do sali, w której będzie przebywało  dziecko . Opiekunowie muszą być w maseczce i przy wejściu   do przedszkola zdezynfekować  ręce. W celu zachowania zaleconego dystansu społecznego do placówki będą wpuszczane cztery osoby jednocześnie. Rodzice powinni mieć na uwadze, że proces przyprowadzenia dziecka do przedszkola znacznie się wydłuży, dlatego powinni rozważyć, by pojawić się z zaplanowanym znacznym zapasem czasu, by uniknąć nerwowych sytuacji w czasie czekania na swoją kolej.
 1. Przy wejściu do przedszkola dziecko ma mierzoną temperaturę. Prosimy o wcześniejsze przemyślenie własnej organizacji przyprowadzania i odbierania dziecka – wydłużony czas.
 2. Dziecko nie przynosi do przedszkola z domu żadnych przedmiotów oraz zabawek.
 3. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbierania telefonów z przedszkola (numery telefonów powinny być aktualne)
 4. Na terenie przedszkola  obowiązuje:
 • zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak     i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra,
 • noszenie maseczki, zakrywającej nos i usta,
 • noszenie  rękawiczek przez rodziców/opiekunów prawnych,
 • dezynfekowanie rąk po wejściu  do przedszkola.

Poza tym zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętajmy, że my także powinniśmy je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

 

 Procedura  odbierania dziecka
z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu

 

1.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub inne dorosłe, upoważnione przez nich osoby.

2.  Odbieranie dzieci odbywa się tylko przez osoby pełnoletnie.

3.  Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich dorosłą osobę.

4.  Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko, zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.

5.  W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej) i pozostawania na terenie przedszkola, w szczególności
na terenie ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby, które to dziecko odebrały.

6.  Nauczyciel w razie wątpliwości może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnione do odbioru dziecka.

7.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( upojenie alkoholowe, narkotykowe).
W takiej sytuacji należy powiadomić drugiego z rodziców lub inną osobę
do tego upoważnioną. Nauczyciel powinien powiadomić Dyrektora przedszkola.

8.  Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców
lub opiekunów dziecka.

9.   W sytuacjach, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.
Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez wszystkich obecnych świadków.

10. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

12. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów kontaktowych.