Strona startowa

                                             

 

 

 

                                        Witamy na stronie

 

             Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2

                                                                                                  im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu

 

 

 

 

Przedszkole nasze mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Mikołaja Brody 17.

 

Dyrektor przedszkola: Krystyna Gerwatowska

Zastępca społeczny: Joanna Chlebowska

                                        Inez Szelejewska

                                                                                              

Nasz kontakt

telefon:  75 612 13 02

 

Adres  e-mail

mpp2@boleslawiec.eu 

 

 

Przedszkole czynne jest w godzinach

530 -  1600 

 

W przedszkolu funkcjonuje pięć grup: 

I grupa  "Wiewióreczki"

 II grupa " Misie"

III grupa  "Krasnoludki"

IV grupa  "Słoneczka"

V grupa " Żabki"

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Miejskie Przedszkole Publiczne  nr 2 w Bolesławcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://mpp2szkolnastronapl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejskie przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu

ul. Mikołaja Brody 17; 59-700 Bolesławiec

e-mail:mpp2@boleslawiec.eu

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.08 2019r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • szybkie wyszukiwanie frazy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07.17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu, e mail:  mpp2@boleslawiec.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 

75  612 13 02.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Aby dostać się do budynku, należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, a następnie 8 schodów i drzwi wejściowe – otwieranych ręcznie. , zadzwonić dzwonkiem, drzwi otwierane są przez pracownika przedszkola.

Drugim wejściem jest wejście od strony ogrodu przedszkolnego, drzwi otwierane są poprzez domofon.

Budynek składa się z 2 części: parter, piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym , zewnętrznym Monitoring obejmuje teren wokół placówki: wejście główne, zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku  i drzwi bocznych oraz ogród przedszkolny.

W odległości 100  m od przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.