Regulamin MPP2

Załącznik Nr 3 do Statutu

 

 

MPP Nr 2  w Bolesławcu

Regulamin Przedszkola

 

 

I.  Cele i zadania Przedszkola

 

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
 3. Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich
  do nauki szkolnej.
 4. Organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie co najmniej Podstaw Programowych (Program Wychowania w Przedszkolu).
 5. Otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawnych oraz zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.

 

 

II.  Czas pracy Przedszkola

 

 1. Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
 2. Terminy przerw w pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
 3. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN podanymi w instrukcji organizacji roku szkolnego.

 

 

III. Współpraca z rodzicami i obowiązki rodziców

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną przez nich na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.    Pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w drodze
  do i z Przedszkola ponoszą rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola winno do niego uczęszczać regularnie.
 3. Wychowankowie Przedszkola powinni być ubezpieczeni (za zgodą rodziców).
 4. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w następujących przypadkach:

1)         uchylania się przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka od uiszczania należnej opłaty lub nieterminowego jej opłacania,

2)         jeżeli stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, uniemożliwia jego przebywanie w Przedszkolu,

3)         nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej dłużej niż 1 miesiąc, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie poinformują Dyrektora Przedszkola o przyczynach nieobecności.

 1. Rodzice zobowiązani są zawiadomić Dyrektora o chorobie zakaźnej dziecka,
  a po przebytej chorobie dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość ponownego uczęszczania dziecka do Przedszkola.
 2. Rodzice powinni:

1)         interesować się dzieckiem poprzez ścisły kontakt z nauczycielami oddziałów,

2)         uczęszczać na wszystkie zebrania, uczestniczyć w uroczystościach i okazjonalnych spotkaniach,

3)         zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w kąciku
dla rodziców,

4)         uiszczać regularnie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

 

 

IV.  Wyprawka dziecka

 

 1. Dziecko przychodzące do Przedszkola powinno mieć następujące rzeczy:

1)         piżama (dzieci 3 i 4-letnie),

2)         obuwie na zmianę (zdrowotne),

3)         woreczek na rzeczy osobiste (z materiału),

4)         strój gimnastyczny (dzieci 4, 5 i 6-letnie).

 1. Wszystkie rzeczy osobiste dzieci winny być oznakowane. Za zamianę rzeczy nie oznakowanych  Przedszkole nie odpowiada.