Rozkład dnia

 

 

 

 Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00

         ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

         ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WSPOMAGAJĄCE

 

5.30- 8.00     Witanie dzieci w przedszkolu

                     Zabawy w kącikach zainteresowań;

                     czytanie przez nauczycielkę ulubionych

                     utworów dziecięcych;

                    zabawy ruchowo- relaksacyjne;rozmowy w małych grupach;

                    zabawy w kącikach zainteresowań

                

               ZAJĘCIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8.00- 8.15       Zajęcia dydaktyczne.

                       Wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacją przyrodniczą;

                       rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

                       Rozwijanie: zainteresowań literaturą dziecięcą;

                       koordynacji wzrokowo- ruchowej;

                       czynności intelektualnej w poznawaniu siebie i swojego otoczenia

8.15- 8.30      Zabawa ruchowa

8.30- 9.00      Czynności higieniczno- samoobsługowe. Śniadanie.

9.00- 9.15      Zajęcia dydaktyczne

                      rozwijanie: zainteresowań muzyczno- instrumentalnych;

                      literaturą dziecięcą;

                      plastyczno- estetycznych

                     wspomaganie rozwoju intelektualnego z edukacja przyrodniczą,

                      edukacją matematyczną,

9.15- 10.15    Zabawy: konstrukcyjne; inscenizacyjne;tropiące,tematyczne,

                                       manipulacyjne

10.15- 10.30  Czynności organizacyjno- porządkowe w łazience i w szatni.

10.30- 11.25  Zabawy na świeżym powietrzu; Obserwacja przyrodnicza;

                      Zajęcia ruchowe;

11.25- 12.00  Czynności higieniczno- samoobsługowe. Obiad

12.00- 14.00  Odpoczynek poobiedni dzieci.

14.00- 14.30  Czynności samoobsługowe i podwieczorek.

14.30- 15.30  Wyrównywanie szans z dziećmi zdolnymi i potrzebującymi wsparcia.

                       Zabawy wg potrzeb dzieci.

                       Kontakty z rodzicami.

      

 

 

                           

                 

                  ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

                         

5.30- 7.45  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne

                    w sali służące realizacji pomysłów dzieci.                  

                

7.45- 8.05  Zabawy integrujące grupę. ćwiczenia ogólnorozwojowe

                   (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

                    Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy

                    kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

8.10- 8.20 Zestaw ćwiczeń porannych

 

8.30- 9.00 Przygotowaniue do śniadania. Śniadanie.

 

9.00- 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10.00- 11.15 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu;

                        (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali;

                       ćwiczenia gimnastyczne.

 

11.15- 12.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

 

12.00- 12.30 Ćwiczenia relaksacyjne.

 

12.30- 13.15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie

                       poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela

                       na podstawie literatury dziecięcej (ewentulnie czytanie fragmentów

                       książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

 

13.15- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

                     

14.00- 16.00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości 

                         i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych

                         zainteresowaniach. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla

                         dzieci z niepełnosprawnościami.