RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZ.1

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

 MIEJSKIEGO PREDSZKOLA PUBLICZNEGO  Nr 2

  

 

WYMAGANIE 5

 

 RESPEKTOWANE SĄ NORMY

SPOŁECZNE

  

 

 

 maj 2015 r.

SPIS TREŚCI:

I.  Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

  1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
  1. Zakres diagnozowania:

a)      Wymaganie

  1. Pytania kluczowe.
  1. Kryteria ewaluacji.

II.  Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

  1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.(próba badawcza)
  1. Sposoby zbierania danych -opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
  1. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III.  Prezentacja wyników ewaluacji.

  1. Opracowanie analizy dokumentów.
  1. Opracowanie wyników wywiadu z dyrektorem.
  1. Opracowanie zbiorcze  wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
  1. Opracowanie wyników wywiadu z nauczycielami
  1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet  przeprowadzonych wśród personelu  niepedagogicznego
  1. Opracowanie wyników wywiadu z personelem niepedagogicznym.
  1. Opracowanie zbiorcze  wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
  1. Opracowanie wyników wywiadu z rodzicami.
  1. Opracowanie wyników obserwacji.
  1. Opracowanie wyników wywiadu z dziećmi

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

  1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
  1. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
  1. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
  1. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.

V. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).

AD. I  Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

  1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
  1. Zakres diagnozowania:
 • zebranie informacyjne temat funkcjonowania norm społecznych w przedszkolu.

  Wymaganie: 5.Respektowane są normy społeczne

  1. Pytania kluczowe:
  1. Kryteria ewaluacji:
 • W jaki sposób zostały przyjęte normy społeczne w przedszkolu?

 • W jaki sposób nauczyciele wdrażają dzieci do respektowania norm społecznych?

 • W jaki sposób zachowanie nauczycieli i personelu niepedagogicznego wpływa na dzieci?

 • Jaki jest wpływ pracownika  na bezpieczeństwo?

 • W jaki sposób rodzina pozyskała informacje na temat norm społecznych obowiązujących w placówce?

 • W jaki sposób rodzina pozyskała informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu?

 • Na ile normy społeczne obowiązujące w przedszkolu są akceptowane przez rodziców?

 • Jakie są zasady współpracy między nauczycielami i rodzicami?

 • Na ile normy społeczne obowiązujące w przedszkolu mają wpływ na zachowanie dzieci w domu?

 • Na ile respektowane są normy społeczne?

 • Na ile dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu?

 • zespołowość

 • oparte na wartościach respektowanych w środowisku

 • akceptowalność

 • respektowalność

 • przykład osobisty realizacja zadań wychowawczych

 • różnorodność metod i form oddziaływania na dziecięcego realizacja programu profilaktyki efektywność

 • adekwatność do sytuacji

 • spójność zachowań

 • trwałość efektów

 • znajomość zasad bezpieczeństwa

 • przestrzeganie przez pracowników zasad bezpieczeństwa

 • efektywność oddziaływań personelu na bezpieczeństwo w przedszkolu

 • współdecydowalność

 • skuteczność

 • zrozumiałość

 • zbieżność

 • respektowalność równouprawnienie

 • podmiotowość

 • wielopłaszczyznowość

 • zaangażowanie

 • pełny zakres

 • oparte na wartościach rodzinnych

 • oparte na wartościach społecznych w grupie

 • Zgodność z aktami prawnymi

  AD. II INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

   

  1. Próba badawcza-wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
 • losowo wybrane grupy dzieci;

 • losowo wybrani rodzice;

 • nauczyciele

 • personel niepedagogiczny

 1. Sposoby zbierania danych- opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 • ankiety – rodzice, nauczyciele ,personel niepedagogiczny

 • wywiady- grupowy z nauczycielami, grupowy z rodzicami, grupowy z dziećmi, grupowy z personelem niepedagogicznym, z dyrektorem

 • analiza dokumentów-dziennik, plany miesięczne ,wytwory prac dzieci statut przedszkola

 • obserwacja-analiza

 1. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
 • Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- październik 2014r

 • Opracowanie sposobu zbierania danych- styczeń 2015 r

 • Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- maj  2015 r

 • Analiza zebranych informacji- czerwiec 2015 r

 • Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron-czerwiec 2015 r

 • Określenie, ustalenie rekomendacji- lipiec 2015 r

 • Pisanie raportu- czerwiec 2015 r

  AD.III  Prezentacja wyników ewaluacji

  1.Opracowanie analizy dokumentów

   

   

  KWESTIONARIUSZ ANALIZY DOKUMENTÓW

  WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI W MPP NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

   

  Wymaganie :Przedszkole respektuje normy społeczne

   

  Analiza 1 miesiąca -wrzesień 2014 r

Rodzaj dokumentu

Liczba dokumentów

 

Potrzebne dane i informacje

Uzyskane dane i informacje

przedstawione ilościowo i jakościowo

Dziennik zajęć przedszkola

 

4

W jaki sposób nauczyciele wdrażają dzieci do respektowania norm społecznych? np.

-czynności samoobsługowe

-zajęcia dydaktyczne

-rozmowy indywidualne

-zabawy samorzutne

-spożywanie posiłków

  

288

218

203

343

286

WNIOSKI :

     We wszystkich grupach wiekowych w pierwszych dniach września został zawarty z dziećmi kodeks grupowy ;obrazkowy lub wyrazowo-obrazkowy, którego dzieci zobowiązały się przestrzegać. Jest wyeksponowany w każdej sali i określa podstawowe zasady i oczekiwane zachowania dzieci w różnych sytuacjach życia przedszkolnego.

Nauczyciele wprowadzają i respektują od dzieci przestrzeganie norm społecznych w życiu przedszkolnym  i poza nim we wszystkich w/w działaniach.

Starają  się skutecznie  i systematycznie je  realizować podczas wymienionych wyżej czynności tj.

-czynności samoobsługowe-samodzielność , systematyczność i prawidłowość wykonywania ich

-zajęcia dydaktyczne - kultura wypowiedzi, czekanie na swoją kolej ,przekazywanie tych norm poprzez wiersze, opowiadania, teatrzyki itp., udział w przedstawieniach, wyjścia i wyjazdy poza przedszkole, umiejętność zachowania się w miejscach publicznych itp.

-rozmowy indywidualne - ocena prawidłowej postawy wśród rówieśników ,ocena dobro-zło, przestrzeganie prywatności, kultura wypowiedzi, stosowanie zwrotów grzecznościowych itp.

-zabawy samorzutne - przestrzeganie ustalonych norm i zasad, szanowanie prawa innych do wyboru zabawy, dbanie o zabawki, porządkowanie miejsca zabawy itp.

-spożywanie posiłków-stosowanie zwrotów grzecznościowych, kulturalne ,ciche zachowanie się przy stole, samodzielność, pełnienie dyżurów przy stoliczkach  itp.

Zabawa- to podstawowa forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym, dzięki której  nabywa wiadomości i umiejętności, uczy się współdziałania i funkcjonowania w grupie oraz odkrywa otaczający go świat.

    Największa liczba  wpisów w dziennikach dotyczących stosowania i respektowania norm społecznych w zabawach samorzutnych -343 w jednym badanym miesiącu tylko to potwierdza.

Większość wychowanków respektuje normy społeczne  co świadczy o skuteczności nauczycieli w tym zakresie .Stosując różnorodne środki i działania nauczycielki motywują i wdrażają  wychowanków  do pozytywnych zachowań społecznych.

 

KWESTIONARIUSZ ANALIZY DOKUMENTÓW

WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI W MPP NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Wymaganie -Przedszkole respektuje normy społeczne

 

Potrzebne dane i informacje : W jaki sposób zachowanie nauczycieli i personelu niepedagogicznego wpływa na dzieci?

 

 

 

 

Rodzaj dokumentu

 

 

Liczba dokumentów

 

 

 

Potrzebne dane i informacje

Uzyskane dane i informacje

przedstawione ilościowo i jakościowo

 

  TAK               NIE

 

Analiza wytworów prac dzieci

120

Czy nauczyciele  przestrzegają  ustalonego kodeksu ?

120                     0

Analiza wytworów prac dzieci

120

Czy personel niepedagogiczny  przestrzega ustalonego kodeksu ?

120                     0

Analiza wytworów prac dzieci

120

Czy nauczyciele  uczą   przestrzegać norm zawartych w kodeksie grupowym?

120                     0

Analiza wytworów prac dzieci

120

Czy personel niepedagogiczny

 uczy    przestrzegać norm zawartych w kodeksie grupowym?

119                      1

PODSUMOWANIE I WNIOSKI :

      Kwestionariusze rozdano dzieciom we wszystkich grupach wiekowych, wypełniło je 120 dzieci.

Dzieci bardzo chętnie rysowały portret swojej pani, nawet maluchy starały się sprostać zadaniu. Rozumiały zadawane im pytanie dotyczące przestrzegania kodeksu grupowego.

Na pytanie 1: Czy nauczyciele  przestrzegają  ustalonego kodeksu ?- wszystkie dzieci czyli 120 odpowiedziały -TAK

Na pytanie 2: Czy personel niepedagogiczny  przestrzega ustalonego kodeksu ? -wszystkie dzieci 120 odpowiedziały -TAK

Na pytanie 3. Czy nauczyciele  uczą   przestrzegać norm zawartych w kodeksie grupowym? wszystkie dzieci -120 odpowiedziały -TAK

Na pytanie 4.Czy personel niepedagogiczny uczy przestrzegać norm zawartych w kodeksie grupowym? 119 dzieci odp. -TAK  jedno dziecko  odp. NIE

Z ankiety wynika ,że dzieci w przedszkolu mają i znają swój kodeks grupowy. Panie nauczycielki jaki i personel niepedagogiczny uczą ich przestrzegania go w różnych sytuacjach życia przedszkolnego i same stosują codziennie  -używają  zwroty grzecznościowe, ładnie się  wypowiadają, dbają o porządek itp.

 

2.Opracowanie wyników wywiadu z dyrektorem.

Pytanie: Czy personel przedszkola przestrzega norm społecznych? , odp. Tak

Pytanie: Czy nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania ustalonych norm społecznych? , odp. Tak

3.Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.

 

Analiza wyników ankiety dla nauczycieli

Na pytanie: Jakie normy społeczne są przez Panią akceptowane?  

Ankietowani wymieniali najczęściej wzajemny szacunek – 8 razy; współpraca, kultura osobista i akceptacja – 5 razy; tolerancja, równość – 4 razy; życzliwość, normy moralne, religijne, prawne, obyczajowe – po 2 razy; uczciwość, sprawiedliwość, pomoc koleżeńska, prawdomówność i szczerość oraz normy moralne – po 1 razie.

Na pytanie: Jakie normy społeczne są akceptowane w Pani placówce? z podanych odpowiedzi tj.                                                                                                                                                   -  kultura osobista  wybrało 8 osób

- współpraca wybrało 8 osób

- życzliwość wybrało 8 osób

- współdziałanie w grupie wybrało 7 osób

- wzajemny szacunek wybrało 8 osób

Na pytanie: W jakich dokumentach placówki zawarte są normy społeczne? z podanych odpowiedzi tj.

- kodeks pracy etyki nauczyciela wybrało 8 osób

- zakres obowiązków wybrało 7 osób

- statut przedszkola wybrało 8 osób

- podstawa programowa wybrało 8 osób

- program wychowania przedszkolnego wybrało 7 osób

- wizja i misja wybrało 7 osób

- koncepcja pracy przedszkola wybrało 8 osób

- regulamin wycieczek wybrało 8 osób

- procedury bezpieczeństwa wybrało 8 osób

Na pytanie: Czy miała pani wpływ na ustalenie norm społecznych w placówce?                            8 ankietowanych osób odpowiedziało TAK

0 ankietowane osoby odpowiedziało NIE

Na pytanie: W jakim trybie zostały zaopiniowane powyższe normy społeczne?

7 osób udzieliło odpowiedzi- uchwała rady pedagogicznej

1 osoba udzieliła odpowiedzi- na początku pracy

Na pytanie: Czy czuje się pani bezpiecznie w przedszkolu( w skali od 1 do 5, gdzie 1 – nie czuje się bezpiecznie, 5- czuje się w pełni bezpiecznie).

8 ankietowanych nauczycielek zaznaczyło punkt 5 (czuje się w pełni bezpiecznie).

Na pytanie: Czy były sytuacje zagrażające Pani bezpieczeństwu w przedszkolu, jeśli tak, to  jakie?

8 osób udzieliło odpowiedzi NIE

W  ankietach nie udzielono odpowiedzi na to pytanie-tak.

Na pytanie: Czy warunki pracy są dla Pani zadowalające i czy sprzyjają Pani poczuciu bezpieczeństwa? (w skali od -2 do +2, -2 – są niezadowalające, 0 – nie mam zdania, +2 – są w pełni zadowalające).

8  ankietowanych osób zaznaczyło punkt 2 (są w pełni zadowalające)

Na pytanie: Czy zna pani przepisy i regulaminy dotyczące zasada bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola?

8 osób udzieliło odpowiedzi TAK

Na pytanie: W jaki sposób została pani poinformowana o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu? z podanych odpowiedzi tj.

- w rozmowie indywidualnej wybrało 2 osoby

- na radzie pedagogicznej wybrało 8 osób

- z lektury prawa wewnątrz przedszkolnego wybrało 5 osób

- w inny sposób: szkolenie BHP wybrało 8 osób

                           szkolenie p. poż wybrało 2 osoby

Na pytanie: W jaki sposób przestrzega Pani zasad bezpieczeństwa w przedszkolu?

6 ankietowanych nauczycielek podało odpowiedz tj.: zwracanie uwagi na zachowanie dzieci

3 ankietowane nauczycielki podało odpowiedz tj.: postępowanie zgodne z przepisami BHP i p. poż

2 ankietowane nauczycielki podało odpowiedz tj.: nie stwarzanie sytuacji niebezpiecznych

2 ankietowane nauczycielki podało odpowiedz tj.: stosowanie się do ustalonych zasad

1 ankietowana nauczycielka podała odpowiedz tj.: odwołanie się do zawartego kodeksu grupowego z dziećmi

Na pytanie: Czy zdarzyło się Pani nie przestrzegać obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa?

8 osób udzieliło odpowiedzi NIE

Na pytanie: Jaki jest Pani wpływ na bezpieczeństwo w przedszkolu (w skali od 0 do 5, gdzie 0- nie mam wpływu, 5- mam duży wpływ).

8 ankietowanych osób zaznaczyło punkt 5 (mam duży wpływ)

Na pytanie: Czy ma Pani jakieś sugestie do obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa?

8 osób odpowiedziało NIE

Na pytanie: Czy w Pani grupie jest ustalony kodeks grupy?

8 osób odpowiedziało TAK

Na pytanie: Czy rodzice zostali zapoznani z kodeksem grupy?

8 osób odpowiedziało TAK

Na pytanie: W jaki sposób rodzice zostali zapoznani z kodeksem grupy? z podanych odpowiedzi tj.

- na zebraniu wybrało 7 osób

- podczas indywidualnych rozmów wybrało 1 osób

Na pytanie: Czy rodzice mieli wpływ na konstruowanie kodeksu grupy?

8 ankietowanych osób odpowiedziało TAK

Na pytanie: Czy pani zdaniem rodzice akceptują kodeks grupy?

8 osób odpowiedziało TAK

 Na pytanie: Skąd wynika pani wiedza o akceptacji przez rodziców kodeksu grupy?

6 osób podało odpowiedź – z rozmów indywidualnych z rodzicami

1 osoba podała odpowiedź – dzieci informują rodziców o przyjętych zasadach

1 osoba podała odpowiedź – normy społeczne są przestrzegane w domu

Na pytanie: Czy te same zasady są przestrzegane w domu?

8 osób odpowiedziało TAK z dopiskiem(u większości tak, ale nie u wszystkich; tak twierdza rodzice)

WNIOSKI:

    Podsumowując analizę wyników ankiety dla nauczycieli można stwierdzić, że ankietowane osoby czują się bezpiecznie w przedszkolu, a warunki pracy są zadowalające i sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa. Ankietowani nauczyciele znają przepisy i regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola i przestrzegają tych zasad. W każdej grupie jest kodeks grupowy dotyczący norm społecznych, który przestrzegany jest przez dzieci i nauczycieli oraz akceptowany przez rodziców. Żadna z ankietowanych nauczycielek nie ma sugestii do obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa, co świadczy o dobrych warunkach pracy pod względem bezpieczeństwa.

 

 1. 4.      Opracowanie wyników wywiadu z nauczycielami.

Analiza arkusza wywiadu z nauczycielami  maj 2015

8 ankiet nauczycieli.

 

Na pytanie: Podczas jakich zajęć i sytuacji wdrażane są normy społeczne?

8 osób  odpowiedziało tak samo, odnosząc się do zawartego wcześniej kodeksu grupowego

 i wymieniło następujące sytuacje :

- podczas zajęć dydaktycznych,

- podczas codziennych sytuacji,

- podczas rozmów indywidualnych,

- podczas wspólnych zabaw, zabaw dowolnych i tematycznych,

- podczas posiłków,

- na spacerze, na placu zabaw,

- podczas uroczystości przedszkolnych,

- podczas wyjścia poza placówkę,

- podczas wizyt zaproszonych gości.

 

Na pytanie  Z jakim obszarem edukacji łączy pani wdrażanie norm społecznych?

Spośród 8 ankietowanych -2 osoby nie odpowiedziały na to pytanie.

-1 osoba ankietowana – łączy z obszarem 1, 2;

-5 osób ankietowanych – łączy z obszarem 1, 2, 7;

-1 osoby ankietowane – łączą z obszarem 1, 6, 15;;

-1 osoby ankietowane – łączą z obszarem 1, 2, 6, 15.

 

WNIOSKI :

 8 osób -wszystkie pytane nauczycielki o obszar edukacyjny, z którym łączą wdrażanie norm społecznych ,wskazali obszar 1-dotyczący kształtowania umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.                                                                                                                                  6 osób -wskazało także obszar 2-tj. -kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

6 osób wskazało obszar -6 tj. -wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

1 osoba wskazała obszar -15 dotyczący wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego

5 osób wskazało obszar -7tj. -wychowanie przez sztukę -dziecko widzem i aktorem

Odpowiedzi nauczycielek świadczą o tym, iż  wdrażanie i respektowanie norm spolecznych jest procesem ciągłym i odbywa się w ciągu całego dnia, ,podczas każdej w/w sytuacji edukacyjnej        i zawarte jest  w większości obszarów edukacyjnych .

  1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród personelu niepedagogicznego.

 

Analiza  ankiety dla personelu niepedagogicznego przeprowadzonej 
w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w maju 2015, dotyczącej przestrzegania norm i zasad społecznych.

 

9 pracowników niepedagogicznych wypełniło kwestionariusze ankiety.

 

 Wyniki prezentują się następująco:

  1. Pytanie : „Jakie formy zachowania są przez Pana, Panią akceptowane ( proszę wymienić)

Odp. Wg personelu niepedagogicznego naszej placówki, najczęściej akceptowalnymi formami zachowania są:

- wzajemny szacunek –  6 odpowiedzi

- kultura osobista – 6 odpowiedzi

- sumienność – 2 odpowiedzi

- życzliwość – 4 odpowiedzi

- odpowiedzialność – 1 odpowiedź

- wyrozumiałość – 1 odpowiedź

- współpraca – 1 odpowiedź

- szacunek – 1 odpowiedź

- uczciwość – 1 odpowiedź

- używanie form grzecznościowych – 1 odpowiedź

- odpowiednie spożywanie posiłków – 1 odpowiedź

- szczerość – 1 odpowiedź

- dobra atmosfera – 1 odpowiedź

  1. Pytanie 2. „Jakie zachowania są akceptowane w Pana/ Pani placówce?

Odp. W badanych najczęściej akceptowanymi zachowaniami w placówce są:

- kultura osobista – 9  odpowiedzi

- współpraca – 9 odpowiedzi

- życzliwość – 9 odpowiedzi

- wzajemny szacunek – 9 odpowiedzi

- inne to: pozytywne myślenie, dyskrecja

  1. Pytanie 3. „W jakich dokumentach placówki zawarte są te zachowania?

Odp. Wg badanych zachowania te zawarte są w następujących dokumentach:

- Kodeks Etyki – 9 odpowiedzi

-zakres obowiązków – 7 odpowiedzi

- Wizja i misja – 4 odpowiedzi

- Regulamin pracy pracowników – 4 odpowiedzi

  1. Pytanie 4. Czy miał/a Pan/Pani wpływ na przygotowanie ustalonych zasad? (uzasadnij odp.) 

Odp. Pracownicy niepedagogiczni naszej placówki uważają, że:

- 9odp.- miało wpływ na ustanowienie powyższych zasad

- 1 odp. - nie

  1. Pytanie 5. W jaki sposób został/a Pan/Pani poinformowany/a o powyższych zasadach?

Odp. O powyższych zasadach badani zostali poinformowani w następujący sposób:

- czytając regulaminy obowiązujące w placówce – 8 odpowiedzi

- poprzez przełożonych – 6 odpowiedzi

- czytając Kodeks Etyki – 5 odpowiedzi

- zebranie – 1 odpowiedź

- rozmowa indywidualna – 1 odpowiedź

- BHP – 1 odpowiedź

  1. Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w przedszkolu (proszę określić od 1 do 5, gdzie 1 – nie czuję się bezpiecznie, a 5 – czuję się w pełni bezpiecznie) – zaznacz odpowiedni punkt

Odp. Badani odpowiadali następująco:

-        punkt 3 -9 odpowiedź

-        punkt 4 – 0 odpowiedź

-        punkt 5 – 9 odpowiedzi

  1. Pytanie 3. Czy były sytuacje zagrażające Pana/i bezpieczeństwu w przedszkolu jeśli tak, to jakie?

- były takie sytuacje – 1osoby

- nie było – 8  osób

- w uzasadnieniu respondenci podawali ulatniający się gaz.

  1. Pytanie 3. Czy warunki pracy są zadowalające dla Pana/i, i czy sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa (proszę określić od 2 do + 2, gdzie 2 – są niezadowalające, 0 – nie mam zdania, + 2 są w pełni zadowalające.

Odp.:

- punkt 0 zaznaczyły 0 osoby

- punkt +2 zaznaczyło 9 osób

  1. Pytanie 4. Czy zna Pan/i przepisy i regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola?

Odp .:

- Wszyscy badani uznali, że znają przepisy i regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola.

  1. Pytanie 5. W jaki sposób został/a Pan/i poinformowana o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu?

Odp.:

- w rozmowie indywidualnej – 2 odpowiedzi

- na zabraniu – 9 odpowiedzi

- z lektury prawa wewnątrzprzedszkolnego – 3 odpowiedzi

- inny – 5 odpowiedzi, że BHP

  1. Pytanie 6. W jaki sposób przestrzega Pan/i zasad bezpieczeństwa w przedszkolu? Proszę podać kilka.

Odp.:

- postępuję zgodnie z zasadami BHP i HACCP – 8  osoby

- wg BHP – 1 osób

- wg kodeksu Etyki – 3 osoby

- wg ostrzeżeń o zagrożeniach (np. mokra podłoga) – 1 osoba

- dbanie o bezpieczeństwo swoje, współpracowników i dzieci – 1 osoba

- przestrzeganie instrukcji urządzeń elektrycznych – 1 osoba

- używanie odzieży ochronnej 2 osoby

 

  1. Pytanie 7. Czy zdarzyło się Panu/i nie przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa? Kiedy i w jakiej sytuacji?

Odp.:

- 9  badanych udzieliło odpowiedzi – nie.

  1. Czy ma Pan/i jakieś uwagi do obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa?

Odp.

- 9  badanych udzieliło odpowiedzi – nie.

WNIOSKI :

      Podsumowując analizę wyników ankiety dla personelu niepedagogicznego można stwierdzić, że ankietowane osoby wskazując zachowania akceptowane przez siebie i w placówce najczęściej wymieniają wzajemny szacunek ,kulturę osobistą ,życzliwość i współpracę. Respondowani  najczęściej wymieniali  kodeks etyki i  zakres  obowiązków jako dokumenty zawierające w/w normy zachowań, a poinformowani o nich zostali przez przełożonych i przeczytali w kodeksie etyki. Pracownicy czują się w placówce bezpiecznie, znają  przepisy i regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i przestrzegają ich, postępując zgodnie z przepisami BHP.. Nie zgłosili żadnych uwag do obowiązujących w placówce zasad bezpieczeństwa, czują się w placówce bezpiecznie.

6.Opracowanie wyników wywiadu z personelem niepedagogicznym.  

 

   Analiza arkusza wywiadu z personelem niepedagogicznym

 

Pytanie  Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciel odpowiednio zachowuje się w stosunku do dzieci -zgodnie z normami społecznymi?

Spośród 9 ankietowanych osób wszyscy zgodnie odpowiedzieli TAK nauczyciele odpowiednio zachowują się w stosunku do dzieci przestrzegają norm społecznych

WNIOSKI :

Zdaniem pracowników  personelu niepedagogicznego nauczyciele właściwie zachowują się w stosunku do dzieci, respektując normy społeczne obowiązujące w placówce. Uczą  w swoich grupach właściwego przestrzegania ich  przez dzieci.

7.Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców.

Analiza ankiety dla rodziców  przeprowadzonej 
w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w maju 2015, dotyczącej przestrzegania norm i zasad społecznych.

Wydano 48 kwestionariuszy ankiety.

Powróciło  32 wypełnione   kwestionariusze ankiety.

Wyniki prezentują się następująco:

Część I

 1. Pytanie : Czy zna Pan/Pani normy zachowania obowiązujące dziecko w przedszkolu?

  Tak ---30 odp.

   Nie---   0 odp.

               Pierwszy raz słyszę (nie wiem o co chodzi )--- 2 odp.

        2. Pytanie : W jaki sposób wg. Pan/Pani powinno zachowywać sie dziecko w przedszkolu? 

             Proszę wymienić co najmniej trzy zachowania

          

              -umie posługiwać sie zwrotami grzecznościowymi--------12 odp.

             -nie wszczynać bójek ------------4 odp.

             -umiejętność wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami----------11 odp.

             -słuchać pani------------------------22 odp.

             -brać czynny udział w zajęciach----------5 odp.

             -przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie-------------------2 odp.

             -sprzątać zabawki----------------------12 odp.

             -być uprzejmym------ 1 odp.

              -kulturalnie się zachować --------------3 odp.

              -szanować drugiego człowieka--------2 odp.

              -nie biegać-----------------------1 odp.

              -samodzielność ------------------5 odp.

              -grzeczność ----------5 odp.

              -higiena osobista -----5 odp.

              -zdyscyplinowany-----1 odp.

              -wykonywać polecenia obsługi---------1 odp.

              -pomagać innym dzieciom--------------1 odp.

              -nie powinno być agresywne -----------1 odp.

              -kulturalnie spożywać posiłki-----------1 odp.

              -umieć funkcjonować w grupie-----------1 odp.

              -samodzielnie przebiera się w szatni---2 odp.

              -dobrze traktuje otaczających go ludzi—1 odp.

              -aktywne, wykonuje polecenia--------------11 odp.

              -zjada posiłki -------------------2 odp.

              -nie używać brzydkich słów--------1 odp.

              -dzielić się zabawkami z innymi-----1 odp.

              -poczucie bezpieczeństwa ------------2 odp.

           3 .Pytanie :czy wymienione przez Państwa zasady są respektowane w przedszkolu?

            Tak—---------31 odp.

             Nie ----------- 0 odp.

             Nie wiem -----1 odp.

     

        4.Pytanie :Gdzie są te zasady opisane?

     

           -kodeks przedszkolaka ------16 odp.

           -tablica informacyjna---------7 odp.

           -regulamin i instrukcje---------4 odp.

           -program wychowania przedszkolnego ---- 8 odp.

           -miesięczne plany pracy dla danej grupy----2 odp.

           -dziennik zajęć---------2 odp.

           -inne :  nie wiem –1 odp.   statut przedszkola ---1 odp.   na stronie internetowej ---1 odp.

     

        5.Pytanie :Kto i w jaki sposób poinformował Pana /Panią o tych zasadach?

       

             - nauczyciel ------21 odp.

             -dyrektor----------10 odp.

             -dziecko------------ 8 odp.

       

         6.Pytanie :Czy zasady obowiązujące w przedszkolu są właściwe?

   

            Tak-------------31 odp.

            Nie --------------0 odp.

            Nie wiem ------2 odp.

         7. Pytanie :Kiedy te zasady są omawiane?

  -zebranie z rodzicami ----------22 odp.

  -zajęcia otwarte dla rodziców-----6 odp.

  -rozmowy indywidualne z rodzicami------22 odp.

   Część II 

    

  1. Pytanie :Kiedy pana / Pani dziecko czuje sie bezpiecznie?

  -gdy otaczają go osoby bliskie, bądź dobrze mu znane---------32 odp.

  -gdy jest w pomieszczeniu znanym -------11 odp.

  -inne : gdy jest akceptowane przez otaczające go środowisko-------1 odp.

  -gdy przebywa z dziećmi ----1 odp.   gdy nie ma hałasu ---1 0dp.

   

  2.Pytanie :Czy zasady bezpieczeństwa obowiązujące  w przedszkolu są przestrzegane?

  Tak----------20 odp.

   Raczej tak---------11 odp.

   Nie ---------------- 1 odp. (spotkałam się z niesprawdzeniem dowodu osobistego osoby    odbierającej dziecko)

  Nie wiem -----------1 odp.

   

   

  3.Pytanie :Czy ma Pan? Pani wpływ na zasady obowiązujące w przedszkolu?

  Tak----22 odp.

  Nie -----6 odp.

  Część III

   

  1.      Pytanie :Jakich zachowań oczekuje Pan ?Pani od dziecka (proszę o podanie trzech zachowań)

   

               -bawi sie zgodnie z innymi -------------------------------2 odp.

               -umie prosić o pomoc---------------------------------------1 odp.

               -nie dokucza innym dzieciom-----------------------------1 odp.

               -jest koleżeński-----------------------------------------------3 odp.

               -szacunek dla innych ----------------------------------------5 odp.

               -pewność siebie-----------------------------------------------1 odp.

               -eliminacja zachowań agresywnych------------------------2 odp.

               -dbanie o własne bezpieczeństwo---------------------------1 odp.

               -przestrzeganie zasad higieny -------------------------------3 odp.

               -kultura osobista -----------------------------------------------8 odp.

               -zaradność ------------------------------------------------------1 odp.

               -rozwój umysłowy ---------------------------------------------1 odp.

               -maa słuchać dorosłych ---------------------------------------8 odp.

                -nie biegać ---------------------------------------- ----------- -1 odp.

                -nie sprawiać konfliktów--------------------------------------1 odp.

                -samodzielność (podczas higieny , posiłków)--------------5 odp.

               -pilność -----------------------------------------------------------1 odp.

               -grzeczność ------------------------------------------------------1 odp.

               -stosuje zwroty grzecznościowe-------------------------------3 odp.

               -sprząta zabawki ------------------------------------------------4 odp.

               -pomaga innym --------------------------------------------------1 odp.

               -koleżeńskie ------------------------------------------------------3 odp.

               -aktywne ----------------------------------------------------------2 odp.

               -wesołe ------------------------------------------------------------1 odp.

               -prawdomówne---------------------------------------------------1 odp.

               -uczestniczy na zajęciach ---------------------------------------1 odp.

               -rozwijajła wyobraźnię ------------------------------------------1 odp.

               -posłuszne ---------------------------------------------------------2 odp.

               -chętnie chodzi do przedszkola ---------------------------------2 odp.

               -rozwaga------------------------------------------------------------1 odp.

               -uczyła się ----------------------------------------------------------1 odp.

              2. Pytanie :Czy Pana/ Pani dziecko zachowuje się w taki sposób?

                

                 T ak ---31 odp.(staramy się o takie wychowanie  1 odp. ,buntuje się gdy jest zmęczona –1 odp.)

                 Nie ---------1 odp.

              

              3. Pytanie :Czy miał Pan /Pani wpływ na zasady i normy obowiązujące w przedszkolu?

              

                Tak -----------15 odp.

                Nie -----------11 odp.

  Część IV

             1. Pytanie :Czy w naszym przedszkolu ma miejsce współpraca pomiędzy nauczycielami 

                 a rodzicami?

             Tak ------------33 odp.( jestem bardzo zadowolona z relacji  mojego dziecka z paniami—1 odp.)

              Nie ---------------1 odp.

              2. Pytanie :Czy w ramach współpracy nauczyciele i rodzice są dla siebie partnerami?

               

                Tak ----------28 odp.

                Nie -----------1 odp.

                Nie wiem ----3 odp.

               3. Pytanie :Współpraca między nauczycielami a rodzicami odbywa się z

                  uwzględnieniem następujących zasad tj.

            

                 -podmiotowość---------11 odp.

                 -szacunek----------------30 odp.

                 -zaufanie-----------------28 odp.

                 -nie wiem -----------------3 odp.

                 -inne (jakie?)--------------0 odp.

                4. Pytanie: Współpraca z rodzicami dotyczy takich zagadnień jak:

                       

                  -pomoc w zorganizowaniu strojów------------18 odp.

                  -pomoc w poczęstunku---------------------------22 odp.

                  -spotkania z przedstawicielami różnych zawodów--------18 odp.

                  -udział w akcjach charytatywnych--------------------------18 odp.

                  -festyny----------------------------------------------------------4 odp.

                  -uroczystości--------------------------------------------------23 odp.

                  -inne (jakie?)-------wyjazdy grupowe -----------------------1odp.

              5. Pytanie:. Jakie są formy aktywności nauczyciela?

   

                  -organizuje zajęcia otwarte-----------------------------------25 odp.

                   -zebrania---------------------------------------------------------27 odp.

                   -przedstawienia-------------------------------------------------29 odp.

                   -pogadanki---------------------------------------------------------9 odp.