RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZ. 2

nie wiem ----------------------------------------------------------0 odp.

                 -żadne --------------------------------------------------------------0 odp.

                  -inne (jakie?)--------z przyjemnością dostosuję się do wszelkiego rodzaju pomocy                                               jeśli chodzi o moje dziecko---1 odp.,  bieżące rozmowy z rodzicami ---1 odp. ,

                   wycieczki tematyczne ---1 odp.

                   Dzień Mamy ,Dzień Taty , Dzień Babci i Dziadka  -1 odp.

Część V

               1. Pytanie: Czy zasady obowiązujące dziecko w przedszkolu są przestrzegane przez Pana/ Panią w domu?

                  Tak -------------------------------------------------------------33 odp.

                   Nie -------------------------------------------------------------0 odp.

                   Rzadko --------------------------------------------------------0 odp.

         

                2. Pytanie: Które z wymienionych zasad przestrzeganych w przedszkolu obowiązują

                    przez Pana / Pani dziecko w domu?

                  -stosuje zwroty grzecznościowe --------------------------------------31 odp.

                  -pamięta o myciu rąk przed posiłkiem-------------------------------28  odp.

                  -spuszcza wodę w toalecie---------------------------------------------28 odp.

                  -sprząta zabawki po skończonej zabawie na swoje miejsce-------28 odp.

                  - różnie z ty bywa –1 odp.

                   -dzieli się zabawkami z kolegą----------------------------------------27 odp.

                  -bez sprzeciwu wykonuje polecenia-----------------------------------20 odp.

                  -  pracujemy nad  tym –1 odp., 

                 -  czasami buntuje się ---1 odp.)  

                   -kulturalnie spożywa posiłki---------------------------------------------26 odp.

                  -nie reaguje agresją na zaczepki kolegów------------------------------20 odp.

 

          3. Pytanie: Czy Pana /pani dziecko umie przeprosić za niewłaściwe zachowanie?

                    Tak -------------------------------------------------------------------------32 odp.

                    Nie ------------------------------------------------------------------------- 0 odp.

                    Rzadko ---------------------------------------------------------------------2 odp.

                 4. Pytanie: Czy Pan /Pani reagują na niewłaściwe zachowanie dziecka w  domu, w jaki sposób?

 

                -tłumaczymy jakie są konsekwencje takiego zachowania -----------        1 odp.

               - tłumaczymy na czym polega niewłaściwe zachowanie---------------     15 odp.

               -musi przeprosić----------------------------------------------------------------     2 odp.

               -rozmowa z dzieckiem--------------------------------------------------------    -11 odp.

               -zadaję dziecku pytanie czy chciałby ,aby ktoś wobec niego tak się zachował--1 odp.

                -tak reagujemy ----------------------------------------------------------------    -4 odp.

                -tłumaczymy poprawną formę zachowania---------------------------------    6 odp.

                -oczekuję że posłucha na drugą prośbę, jeśli nie to zabraniam jakiejś przyjemności      np. oglądania bajki, wyjście do innego pokoju ------------------------------------4 odp.

                -zwracam uwagę -----------------------------------------------------------------   1 odp.

                -stosuję drobne kary --------------------------------------------------------------  9 odp.

               

5.      Pytanie: Czy uczęszczanie przez Pana ?Pani dziecko do przedszkola wpłynęło na

                       przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w domu?

 

                      Tak -----------------------------------------------------------------------24 odp.

                       Nie------------------------------------------------------------------------2 odp.

                       Nie widzę różnicy ------------------------------------------------------4 odp.

   

Część VI

                 1. Pytanie :Czy dzieci są nagradzane za przestrzeganie zasad?

                  

                     Tak -------------------------------------------------------------------------24 odp.

                     Nie -------------------------------------------------------------------------1 odp.

                     Nie zawsze-----------------------------------------------------------------5 odp.

Część VII

                 1. Pytanie :Dlaczego Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?

           

                    -bo lubi swoją Panią-----------------------------------------------------30 odp.

                    -przedszkole jest przyjazne dziecku----------------------------------25 odp.

                    -ma kolegów z którymi lubi się bawić--------------------------------31 odp.

                     -inne (jakie?)---( lubi zadania zlecone przez panie ---1 odp., w grupie są inne zabawki niż w domu i chętnie sie nimi bawi-----1 odp. )

               

                   2. Pytanie: Czy były sytuacje ,w których dziecko nie czuło się bezpiecznie? Jeśli tak  to jakie to były sytuacje?

                    -przebywanie dziecka w innej sali z nieznajoma Panią------------1 odp.

                    -nieznane grupy rano----------------------------------------------------3 odp.

                     -zerówka w szkole-korzystanie z toalety----------------------------1 odp.

                     -straszenie w toalecie ,gaszenie światła -----------------------------1 odp.

                     -jeden kolega jest agresywny ------------------------------------------1 odp.

                    -moje dziecko nie czuje bezpieczne jak jest hałas np. podczas teatrzyków,

                  na których jest całe przedszkole -----------------------------------------------------1 odp.

                     -kolega próbował go uderzyć, ale panie zawsze interweniują w takich    sytuacjach-1 odp.

WNIOSKI :

          Z analizy ankiety dla rodziców wynika, iż zdecydowana większość respondentów zna normy zachowania obowiązujące w przedszkolu, uznają, że są właściwe i respektowane. Jedynie dwie osoby dało odpowiedź, że o nich nie słyszało.

Jako źródło, gdzie są opisane rodzice wymieniają : kodeks przedszkolaka-50 % ankietowanych , następnie tablice informacyjne, program wychowania przedszkolnego, instrukcje, miesięczne plany pracy, dziennik zajęć. Ponad 65% rodziców wymienia nauczyciela jako osobę, która informowała ich o normach społecznych w przedszkolu, pozostali wskazali dyrektora.

Na pytanie : W jaki sposób rodzice zostali zapoznani z kodeksem grupy?- spośród wymienionych odpowiedzi najczęściej zaznaczali -rozmowy indywidualne z nauczycielem i zebrania.     Wymieniając  trzy najbardziej wg. nich pożądane zachowania dziecka w przedszkolu pisali : -słuchanie  pani, umiejętność posługiwania się zwrotami grzecznościowymi, umiejętność wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami, sprzątanie zabawek, aktywne wykonywanie poleceń, grzeczność dbałość o higienę osobistą,samodzielność.                                                                                 

Wszyscy rodzice potwierdzają że ich dziecko czuje się bezpiecznie, gdy otaczają go bliskie, bądź dobrze znane osoby, gdy znajduje sie znajomym pomieszczeniu. Ponad 60% ankietowanych uznało, że zasady bezpieczeństwa są w przedszkolu przestrzegane,35% odpowiedziało, że raczej tak a jedna osoba udzieliła odpowiedzi-nie ,zaznaczając że dotyczy to niesprawdzenia dowodu tożsamości osoby odbierającej dziecko.  Ponad 65%  rodziców uznało, że ma wpływ na zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, 18%  uznało ,że nie ma , a pozostali nie udzielili odpowiedzi. Na pytanie  Jakich zachowań oczekuje Pan ?Pani od dziecka ?- ankietowani najczęściej wymieniali : kulturę osobistą, szacunek dla innych, umiejętność słuchania dorosłych, samodzielność podczas posiłków i czynności związanych z higieną osobistą. Poza jedną osobą wszyscy respondenci zaznaczyli ,że ich dzieci zachowują się w/w sposób. Nieco ponad płowa ankietowanych stwierdziła, że ma wpływ na normy i zasady obowiązujące w przedszkolu, mniej niż połowa ,że niema , a pozostali nie udzielili odpowiedzi. Z wyjątkiem jednej osoby wszyscy rodzice potwierdzają ,że w przedszkolu jest współpraca między nimi a nauczycielami. Ponad 87% uznało, że odbywa się to na zasadach partnerskich..mając wskazać zasady wzajemnej współpracy rodzice wymieniali: szacunek, zaufanie, podmiotowość.   Na pytanie dotyczące zagadnień współpracy z nauczycielami ankietowani wymieniali: swoją pomoc w organizowaniu poczęstunków, w przedszkolu, pomoc w organizowaniu strojów, dla dzieci, udział w akcjach charytatywnych, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, udział w uroczystościach przedszkolnych. Rodzice dostrzegają aktywność nauczycieli odpowiadając na pytanie:  Jakie są formy aktywności nauczyciela?-zaznaczali :organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, przedstawienia, zebrania, pogadanki. Wszyscy ankietowani rodzice stwierdzili, że zasady obowiązujące dziecko w przedszkolu są również przestrzegane w ich domu. Najczęściej dotyczy to stosowania zwrotów grzecznościowych, mycia rąk przed posiłkiem, spuszczania wody w toalecie, sprzątania zabawek na swoje miejsce, dzielenia się zabawkami z kolegą kulturalnego spożywania posiłków, wykonywania bez sprzeciwu poleceń i nie reagowania agresją na zaczepki kolegów. Prawie wszyscy ankietowani rodzice potwierdzili, że ich dzieci umieją przeprosić za niewłaściwe zachowanie. Pytani- W jaki sposób reagują w domu na niewłaściwe zachowanie swoich dzieci najczęściej wymieniali :tłumaczenie na czym polega właściwe zachowanie, rozmowę z dzieckiem, stosowanie drobnych kar np. zabranianie oglądania bajki lub innej  przyjemności.

Na pytanie Czy uczęszczanie przez Pana ?Pani dziecko do przedszkola wpłynęło na  przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w domu? -75% uznało że -tak, 12% że nie widzi różnicy, 2 osoby odpowiedziało że- nie.

Pytani czy dzieci są nagradzane za przestrzeganie zasad w przedszkolu 75% uznało że tak, ponad 12% że nie zawsze, 1 osoba  odpowiedziała, że nie są nagradzane.                                                           

Na pytanie: Dlaczego Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?- 90% odpowiedziało – ponieważ lubi swoja panią ,ponad 90% -odpowiedziało -bo ma kolegów z którymi lubi się bawić, a ponad 75 % uznało, że czuje się bezpiecznie ,bo przedszkole jest przyjazne dziecku. Rodzice pytani o sytuacje w których ich dziecko nie czuło się bezpiecznie, wymieniali :pobyt w nieznanych grupach rano-3 osoby, i po 1 osobie dało odpowiedź z nieznaną dziecku panią przy agresywnym koledze, podczas korzystania z toalety w szkole w zerówce, gdy jest hałas podczas przedstawień na których jest całe  przedszkole.    

Reasumując należy stwierdzić, że rodzice znają i akceptują zasady i normy społeczne obowiązujące w przedszkolu. Takie same respektują od swoich dzieci w domu. Potwierdzają współpracę z nauczycielami oraz wzajemny szacunek i zaufanie, Uznają  przedszkole za miejsce bezpieczne i przyjazne dziecku, do którego ich pociechy chętnie przychodzą. To miejsce, gdzie mogą bawić się z ulubiony- -mi kolegami i spotkać swoją panią, która lubią.

 1. Opracowanie wyników wywiadu z rodzicami.

   

  Interpretacja wywiadu z rodzicami  przeprowadzonego 
w Przedszkolu Miejskim Nr 2, w maju 2015, dotyczącej przestrzegania norm i zasad społecznych.

 

Obszar 1 -W jaki sposób zachowanie nauczycieli i personelu niepedagogicznego

                  wpływa na dzieci?

 

Pytanie 1.W jaki sposób dziecko wypowiada się  o swojej nauczycielce?

Pytani Rodzice stwierdzili że ich dziecko bardzo lubi swoją panią ,chętnie chodzi do przedszkola. Panie troszczą się o nie, zarówno w sali jaki i na dworze. Pani zawsze we wszystkim pomaga. Chwali się tym czego Panie go nauczyły. Opowiada że Panie  dużo czasu poświęcają na ciekawe zabawy z dziećmi. Liczy się ze zdaniem nauczycielek. Panie są dla dziecka wzorem i autorytetem. zawsze się do nich uśmiechają, są miłe. Czują się w przedszkolu kochane i  bezpiecznie. Najlepiej lubią przebywać ze swoją Panią.

Dzieci biorą przykład ze swoich Pań, naśladują ich zachowanie i sposób bycia  w domu.

Jedna osoba powiedziała, że dziecko nie opowiada o nauczycielach w przedszkolu, ale wie, że bardzo lubi swoje Panie samo jednak takich rozmów nie podejmuje

Pytanie 1.W jaki sposób dziecko wypowiada się  o personelu niepedagogicznym?

Pytani Rodzice odpowiadali, że o personelu pomocniczym dziecko wypowiada się z dużą sympatią, zawsze pozytywnie. Dzieci mówią że panie zawsze im pomagają we wszystkim, czują się przy nich bezpiecznie. pani przywozi dobre obiady i zawsze pilnuje, żeby nikt nie był głodny. Siada z dziećmi przy stoliku, rozmawia, opowiada, rysuje dzieciom różne obrazki. Można się z nią pośmiać i pożartować. Lubią przebywać w jej otoczeniu. Zachowanie personelu niepedagogicznego istotnie wpływa na zachowanie dzieci, ponieważ przedszkolaki, gdy lubią swoją panią, naśladują ją w każdej sytuacji życia codziennego.

Jeden z Rodziców stwierdził, że panie z personelu tak wykonują swoje obowiązki jakby to nie była praca a wielka przyjemność. Takiego personelu życzyłby wszystkim Rodzicom dla ich dzieci.

Jedna osoba stwierdziła ,że dziecko lubi pomoc nauczyciela ,ale o niej nie wypowiada się.                  

 1. Opracowanie wyników obserwacji.

   

Interpretacja wyników obserwacji dzieci w PM nr 2

Przedmiot obserwacji

-zachowanie dzieci w czasie zabawy w grupie i indywidualnie

-zachowanie dzieci podczas spacerów

-zachowanie dzieci podczas zajęć zorganizowanych

-zachowanie dzieci podczas uroczystości przedszkolnych i poza przedszkolnych

 1. Opracowanie wyników wywiadu z dziećmi.

Analiza arkusza wywiadu z dziećmi w PM nr 2 dnia 15 maj 2015

W jaki sposób zostały przyjęte normy społeczne w przedszkolu?

 

Na pytanie 1. Czy wiesz jak należy zachować się w przedszkolu?

Tak-63 odp.          Nie-0 odp.                 Nie zawsze -0 odp.

Na pytanie 2.Czy właśnie tak się zachowujesz?

Tak- 53 odp.         Nie -3 odp.                  Nie zawsze 7 odp.

Na pytanie 3.Czy inne dzieci tak się zachowują ?   

Tak -2 odp.            Nie -2 odp.      Nie zawsze -9 odp.       Nie wszyscy -50 odp.

Na pytanie 4. Czy stosujesz zwroty grzecznościowe ?  

Tak -63 odp.               Nie -0 odp.                         Nie zawsze -0 odp.

Na pytanie 5.Czy potrafisz dzielić się zabawkami ?    

Tak – 63 odp.             Nie -0 odp.                         Nie zawsze -0 odp.

Na pytanie 6.Czy jesteś lubiany w grupie? 

Tak -60 odp.              Raczej tak -3 odp.                  Nie -0 odp.

Na pytanie 7.Czy zdarzyło Ci się chociaż raz uderzyć koleżankę/kolegę ?

Tak -9 odp.               Nie -54 odp.

Na pytanie 8. Czy zwracasz uwagę na uczucia innych?

Tak – 62 odp.            Nie -0 odp.                       Czasami -1 odp.

Na pytanie 9. Czy cierpliwie czekasz na swoją kolej? 

Tak -58                              Nie -0 odp.                     Nie zawsze -5 odp.

 Na ile respektowane są normy społeczne ?   

 

Pytanie 1.   Co to znaczy być grzecznym?

-to znaczy, dzielimy  się z innymi zabawkami, -słuchamy  pani, -nie biegamy po sali, -nie krzyczymy, -bawimy  się zgodnie z innym,- nie bałaganimy,- nie kłócimy się, -nie wchodzimy na niebezpieczne rzeczy, -nie przeszkadzamy innym, -nie wygłupiamy się, -jesteśmy dobrzy dla innych. 

Pytanie 2. Do czego służy kodeks grupowy?

-jest on potrzebny po to, żeby dzieci wiedziały, co wolno robić z przedszkolu a czego nie,bo trzeba być grzecznym, żeby nikomu nic się nie stało, bo pani nakrzyczy,  żeby było bezpiecznie w sali, żeby dobrze czuć się w przedszkolu, słuchać pani, wtedy dzieci chętniej się bawią ze sobą, żeby dostać nagrodę, bo pójdę do stolika, bo pani powie mamie, że byłam niegrzeczna, żeby grzecznie się bawić, żeby bronić innych, żeby  żyć w zgodzie, żeby pomagać innym.

Pytanie 3. Jakie zachowania kolegów sprawiają ci przykrość? (czego nie lubisz?)

-jak mi zabierają klocki (zabawki)
- nie dzielą się zabawkami
- nie zapraszają mnie do zabawy
- śmieją się ze mnie

- jak mnie ktoś bije

- jak ktoś nie chce mi podać ręki do pary,

-gdy ktoś na mnie krzyczy

Pytanie 4.  Czy takie zachowania miały miejsce?    

Tak - 13   Raczej nie  7   Nie -   43

 

Pytanie 5. Co zrobić w sytuacji, gdy koledzy zachowują się niezgodnie z kodeksem grupy?

-Należy zgłosić to pani- 63 odp.

Pytanie 6.Czy za złe zachowanie powinna być kara? Jeśli tak, to jaka?

Tak    -62 odp.                        Nie  -0 odp.                          Nie wiem -1 odp.

-posadzenie w kąciku wyciszenia - 20 odp.

- posadzenie do stolika i zastanowienie się nad swoim zachowaniem  – 8 osób

-nie przyniesienie zabawki w piątek -32 odp.

-czarne serce-6 odp.

-zakaz uczestniczenia w fajnej zabawie -1 odp.

 Pytanie 7. Czy Ty lub koledzy ponosiłeś karę za niewłaściwe zachowanie?

                    

Tak -15                                Koledzy byli karani-6                  Nie -27          Czasami -15

 

WNIOSKI :

      Z wywiadu wynika, że wszystkie dzieci wiedzą, co to jest  kodeks grupowy i  jak należy go przestrzegać. Potrafią ocenić zachowanie swoje i kolegów. Wiedzą co jest dobre, a czego robić nie wolno. Wszystkie dzieci zgodnie stwierdzają  że należy zgłosić pani, gdy koledzy zachowują się niezgodnie z kodeksem grupy, gdy dzieje się coś złego. Rozumieją następstwa złego zachowania i zgodnie odpowiadają, że powinna być kara .

Ad. IV Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

Sformułowanie odpowiedzi na pytania

W jaki sposób zostały przyjęte normy społeczne w przedszkolu?                                                 

Przedszkole posiada dokumenty, regulaminy regulujące  zasady bezpieczeństwa w przedszkolu oraz stosowania i przestrzegania norm społecznych w placówce. Wszystkie dokumenty, regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa i norm społecznych  zostały zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej.

 W jaki sposób nauczyciele wdrażają dzieci do respektowania norm społecznych?                                     

We wszystkich grupach wiekowych w pierwszych dniach września nauczyciele zawierają  z dziećmi kodeks grupowy: obrazkowy lub słowno-obrazkowy, którego dzieci zobowiązują  się przestrzegać. Jest wyeksponowany w każdej sali i określa podstawowe zasady i oczekiwane zachowania dzieci w różnych sytuacjach życia przedszkolnego. Nauczyciele wprowadzają i respektują od dzieci przestrzeganie norm społecznych w życiu przedszkolnym  i poza nim  Skutecznie  i systematycznie  realizują  podczas czynności samoobsługowych, ucząc samodzielności , systematyczności  i prawidłowego ich  wykonywania. Wdrażają  normy zachowania podczas zajęć dydaktycznych dbając o kulturę wypowiedzi, czekanie na swoją kolej .Przekazują je  poprzez wiersze, opowiadania, teatrzyki itp., udział w przedstawieniach, wyjścia i wyjazdy poza przedszkole ucząc ,umiejętności  zachowania się w miejscach publicznych. W czasie rozmów indywidualnych uczą oceny prawidłowej postawy wśród rówieśników, odróżniania dobro-zło, przestrzeganie prywatności, kulturę wypowiedzi, wdrażają do stosowanie zwrotów grzecznościowych itp. Duży nacisk kładziony jest na respektowanie wspomnianych wyżej norm podczas spożywanie posiłków. Nauczyciele i personel niepedagogiczny starają się uczulić dzieci i zachęcić do używania zwrotów grzecznościowych, kulturalnego  i cichego  zachowanie się przy stole, samodzielności podczas jedzenia. Pełnienie  dyżurów przy stoliczkach dzieci traktują jako wyróżnienie i nagrodę, dlatego podczas posiłków stale wyznaczani są dyżurni i dzieci z niecierpliwością czekają na swoją kolej. Zabawa- to podstawowa forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym, dzięki której  nabywa wiadomości i umiejętności, uczy się współdziałania i funkcjonowania w grupie oraz odkrywa otaczający go świat. Podczas  zabaw samorzutnych -szczególnie nauczyciele  wymagają  się od dzieci  przestrzegania  ustalonych norm i zasad np. szanowanie prawa innych do wyboru zabawy, dbanie o zabawki, porządkowanie miejsca zabawy, wspólna zgodna zabawa w grupie itp.                                        

W jaki sposób zachowanie nauczycieli i personelu niepedagogicznego wpływa na dzieci?             

Dzieci najwięcej uczą się obserwując i naśladując dorosłych. Nauczyciel jest dla nich autorytetem. Pracownicy nie tylko wdrażają dzieci do przestrzegania i respektowania norm społecznych, ale  sami swoim zachowaniem i przestrzeganiem norm dają dzieciom przykład w jaki sposób należy postępować.

Jaki jest wpływ pracownika na bezpieczeństwo?                                                                     

Większość pracowników stwierdziło, że ma duży wpływ na bezpieczeństwo w przedszkolu. Pracownicy czują się w placówce bezpiecznie, znają  przepisy i regulaminy dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i przestrzegają ich, postępując zgodnie z przepisami BHP.. Nie zgłosili żadnych uwag do obowiązujących w placówce zasad bezpieczeństwa, czują się bezpiecznie.

W jaki sposób rodzina pozyskała informacje na temat norm społecznych obowiązujących w placówce?                                                                                      

Rodzice wskazują nauczycieli i dyrektora jako osoby , które  informowały  ich o normach społecznych w przedszkolu. Najczęściej informacje te były przekazywane podczas rozmów indywidualnych z nauczycielem, bądź na zebraniu.

W jaki sposób rodzina pozyskała informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących  w przedszkolu?                                                                      

Dyrektor i nauczyciele informowali rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu. Ponadto rodzice jako źródło, gdzie są opisane zasady  wymieniają : kodeks przedszkolaka,  tablice informacyjne, program wychowania przedszkolnego, instrukcje, miesięczne plany pracy, dziennik zajęć

Na ile normy społeczne obowiązujące w przedszkolu są akceptowane przez rodziców?           

Zdecydowana większość respondentów zna normy zachowania obowiązujące w przedszkolu, uznaje  że są właściwe i respektowane. Wszyscy rodzice potwierdzają że ich dziecko czuje się bezpiecznie, gdy otaczają go bliskie, bądź dobrze znane osoby, gdy znajduje się w znajomym pomieszczeniu. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że ma wpływ na normy i zasady obowiązujące w przedszkolu,

Jakie są zasady współpracy między nauczycielami i rodzicami?                             

Wszyscy rodzice potwierdzają ,że w przedszkolu jest współpraca między nimi a nauczycielami i odbywa się to na zasadach partnerskich. Wskazując zasady wzajemnej współpracy rodzice wymieniali: szacunek, zaufanie, podmiotowość. Wskazywali swoją pomoc w organizowaniu poczęstunków, w przedszkolu, pomoc w organizowaniu strojów, dla dzieci, udział w akcjach charytatywnych, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, udział w uroczystościach przedszkolnych. Rodzice dostrzegają aktywność nauczycieli wymieniając min. organizowanie  zajęć otwartych dla rodziców   przedstawienia, zebrania, pogadanki itp.

Na ile normy społeczne obowiązujące w przedszkolu mają wpływ na zachowanie dzieci w domu?                                                                                                               

Zasady obowiązujące dziecko w przedszkolu są również przestrzegane w ich domu. Najczęściej dotyczy to stosowania zwrotów grzecznościowych, mycia rąk przed posiłkiem, spuszczania wody w toalecie, sprzątania zabawek na swoje miejsce, dzielenia się zabawkami z kolegą kulturalnego spożywania posiłków, wykonywania bez sprzeciwu poleceń i nie reagowania agresją na zaczepki kolegów. Dzieci umieją przeprosić za niewłaściwe zachowanie. Wprowadzenie i respektowanie zasad i norm społecznych w przedszkolu ma zdaniem rodziców pozytywny  wpływ na zachowanie ich dzieci w domu.

Na ile respektowane są normy społeczne?                                                              

Wszystkie dzieci wiedzą do czego służy kodeks grupowy. Wiedzą jak należy zachowywać się podczas zabawy, posiłków, zajęć dydaktycznych oraz w miejscach publicznych. Potrafią ocenić zachowanie swoje i kolegów, wskazać co jest dobre a co złe, jakie zachowania kolegów sprawiają im przykrość. Wiedzą ,że należy zgłosić pani, gdy koledzy zachowują się niezgodnie z kodeksem grupy. Rozumieją następstwa złego zachowania i zgodnie odpowiadają że powinna być kara za niewłaściwe zachowanie.

Na ile dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu?                                           

Zdecydowana większość rodziców potwierdza, że ich dziecko czuje się w przedszkolu bezpiecznie. Dzieci czują się bezpiecznie przy swojej pani, w swojej grupie, wśród kolegów których znają. Wiedzą, że w razie zagrożenia zawsze mogą liczyć na pomoc pani lub personelu niepedagogicznego. Potrafią zareagować na przejawy złego zachowania  i im zapobiegać. Chętnie uczęszczają do przedszkola, w którym pracuje wykwalifikowana kadra.

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.    

Mocne strony

 • Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.

 • Grono pedagogiczne i personel niepedagogiczny  przestrzega norm społecznych i zasad bezpieczeństwa, oraz zna przepisy przestrzegania norm społecznych w przedszkolu.

 • Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.

 • W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania i umieszczony w widocznym dla dzieci i rodziców miejscu.

 • Rodzice znają i akceptują normy i zasady  społeczne obowiązujące w przedszkolu.

 • Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do zabawy i wszechstronnego rozwoju.

 • Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

 • W opinii rodziców przedszkole jest przyjazne dziecku. Jest miejscem bezpiecznym, do którego chętnie przychodzi, gdzie spotyka się ze swoją ulubioną panią i kolegami.

 • Nauczyciele, jaki i personel niepedagogiczny reagują na niewłaściwe zachowania.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach opinie rodziców dotyczące zasad bezpieczeństwa i przestrzegania  w przedszkolu, norm społecznych i funkcjonowania przedszkola.

 • Słabe strony

 • Dzielenie grup w sytuacji nieobecności nauczyciela.

 • Jednakowe  normy i zasady postępowania we wszystkich grupach.

 • Brak konsekwencji w nagradzaniu i karaniu dzieci za dobre i złe zachowanie. 

   Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

  • Zapoznawanie  rodziców z przyjętymi w poszczególnych grupach normami i zasadami  społecznymi obowiązującymi w przedszkolu.

  • Opracowanie wspólnego systemu nagród  i kar dla dzieci za dobre i złe  zachowania w  Dziecięcym  Kodeksie  Zachowań w przedszkolu.

  • Umieszczenie  na stronie internetowej przedszkola, wybranych  dokumentów  regulujących  zasady bezpieczeństwa. i przestrzegania norm społecznych w przedszkolu

  • Pedagogizacja rodziców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw, zachowań, systemu wartości i profilaktyki dzieci w wieku przedszkolnym. 

Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.

 • Pełny tekst Raportu dostępny w holu przedszkola .

 • Raport zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.

  AD. V Załączniki

 • Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.

 • Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.

   

                                                                      

                                                                           Opracowanie Raportu :

                                                                                                           Maria Zawrotniak

                                                                                                              Małgorzata Mlonek

                                                                                                         Joanna Osuch