RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Miejskiego  Przedszkola Publicznego nr 2 w Bolesławcu

Rok szkolny 2016/2017

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w przedszkolu

Cel ewaluacji :

 

 1. Zebranie informacji o zakresie aktualnie podjętych w przedszkolu działań na rzecz zachęcania dzieci do kontaktu z książką i przygotowania do aktywnego czytelnictwa w przyszłości.
 2. Wykorzystanie zebranych informacji do dalszego rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i promowania czytelnictwa adekwatnie do potrzeb dzieci i rodziców.

Kryteria ewaluacji:

 1. Podejmuje się różnorodne działania w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych
 2. Podejmowane działania są atrakcyjne dla dzieci
 3. Działania podejmowane przez nauczycieli służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych
 4. Nauczyciele włączają rodziców lub inne osoby w podejmowane działania
 5. Nauczyciele tworzą podczas zajęć edukacyjnych sytuacje dydaktyczne zachęcające dzieci do kontaktu z książką i przygotowujące do nauki czytania
 6. Nauczyciele systematycznie współpracują z biblioteką szkolną lub innymi podmiotami
 7. W przedszkolu zachęca się do wspólnego czytania książek w domu

Pytania kluczowe:

 1. Jakie podjęto w przedszkolu działania służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?
 2.  Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych?
 3. W jaki sposób przedszkole przygotowuje dzieci do samodzielnego korzystania z książek w przyszłości?
 4. W jaki sposób w przedszkolu zachęcamy rodziców do promowania czytelnictwa w domu?

Metody badań i próba badawcza:

 1. Ankieta skierowana do nauczycieli (wszyscy)
 2. Ankieta skierowana do rodziców (rodzice dzieci 4,5,6-letnich)
 3. Analiza dokumentów, rocznego planu pracy, dzienników lekcyjnych i planów miesięcznych
 4. Wywiad grupowy z dziećmi (4,5,6 latki)

 

 

PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

W celu zebrania informacji i opinii Nauczycieli na temat podjętych działań w ramach edukacji czytelniczej w roku szkolnym 2016/17 została opracowana ankieta.

W ankiecie wzięło udział 7 nauczycieli.  

 1. 1.    Jakie aktywności, zadania, działania podjęła Pani od początku roku szkolnego w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych? Proszę wskazać wszystkie sposoby, które Pani wykorzystuje lub wpisać własne propozycje.
 1. prowadzenie zajęć edukacyjne z wykorzystaniem tekstów literatury dziecięcej- 7
 2. prowadzenie lub organizowanie zajęć nt. drogi powstawania książek i pracy osób z tym związanych np. ilustrator książek, wydawca, drukarz- 2
 3. w kontaktach z dziećmi odwoływanie się do wartości opisanych w literaturze dziecięcej-5
 4. czytanie dzieciom-7
 5. słuchanie opowiadań dzieci-7
 6. rozmowy z dziećmi na temat przeczytanych wierszy, opowiadań czy baśni-7
 7. rozmowy z dziećmi o potrzebie i sposobach szanowania książek-7
 8. wymyślanie z dziećmi  historyjek na podstawie obrazków-5
 9. proponowanie dzieciom ilustrowania przeczytanych tekstów-5
 10. proponowanie dzieciom tworzenia prostych książeczek-4
 11. wystawianie spektakli lub scenek na podstawie literatury dziecięcej-3
 12. organizowanie lub współorganizowanie konkursów np. konkurs wiedzy o książce; konkurs plastyczny-1
 13. wychodzenie z dziećmi  do biblioteki (wypożyczanie książek, zajęcia w bibliotece)-6
 14. umożliwienie dzieciom udziału w spotkaniach z autorami książek, wierszy - 0
 15. inne, jakie?
 • bajka terapeutyczna „Cudaczek Wyśmiewaczek” Duszyńskiej – 1
 • udział dzieci w konkursie recytatorskim ‘ MPP nr 4” 2
 • wykorzystywanie wierszy, rymowanek do zabaw dydaktycznych, relaksacyjnych, opowieści ruchowe-2
 • oglądanie albumów, atlasów, encyklopedii związanych tematycznie z zajęciami edukacyjnymi – 2

 

 1. 2.    Które z tych aktywności dzieci najbardziej lubią lub najchętniej w nich uczestniczą, angażują się w nie? Proszę wskazać przykłady i je uzasadnić.

Z w/w aktywności dzieci najbardziej lubią:

 • rozmowy  na temat przeczytanych wierszy, opowiadań czy baśni(podawanie zakończeń, inscenizowanie ruchem treści książek)- 4
 • wizyta w bibliotece (spotkanie z p. bibliotekarką- słuchanie czytanych bajek, zajęcia bibliotece-wzbogacenie słownictwa: katalog, tytuł, autor, grafik, drukarz oraz  dotyczące powstania książki, zasad korzystania z książek)- 4
 • tworzenie własnych książeczek na podstawie znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci (wyodrębnianie elementów akcji, ilustrowanie, układanie podpisów na stronie tytułowej – autor, tytuł z liter, numerowanie stron)
 • czytanie książek przyniesionych przez dzieci z domu- 4
 • zabawa w teatr- wcielanie się role innych postaci- 2
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela książek- 5
 • oglądają ciekawe albumy, atlasy, encyklopedie, dostrzegając wiele ciekawostek, szczegółów-3

 

 1. 3.    W jaki sposób Pani  przygotowuje dzieci do samodzielnego korzystania z książek w przyszłości?    Proszę podać przykłady.

Nauczycielki zachęcają do korzystania z książek poprzez:

 • zachęcanie do opowiadania historyjek obrazkowych - 4
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych wzbudzających zainteresowanie książką, literaturą-3
 • zajęcia w bibliotece miejskiej-4
 • systematyczne (codzienne) czytanie książek- 5
 • zorganizowanie w sali kącika książek- 5
 • swobodny dostęp do książek -5
 • zachęcanie dzieci, aby prosiły rodziców do przeczytania bajki na dobranoc- 4
 • wspólne oglądanie ilustracji w książkach-4
 • zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem książek- 3
 1. 4.    Czy włącza Pani rodziców dzieci w działania przedszkola związane z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych dzieci?
 • Tak  - 7          Ÿ Nie- 0

Jeśli tak, to proszę podać przykłady konkretnych działań.

 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom książek w domu przed snem-5
 • włączanie rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”- 5
 • ustalanie na spotkaniu z rodzicami zadań  realizowanych w domu np. codzienne czytanie- 4
 • Gadająca ściana –wspomagające zbieranie informacji zwrotnej od  rodziców –plakat z zapisanym pytaniem ,na którym rodzice  dają informację zwrotną nt. zajęć(technika wykorzystywana  po każdych zajęciach lub spotkaniach z udziałem rodziców .Prosimy o odpowiedź na pytanie :Co z dzisiejszych zajęć/spotkania służących/cego rozwijaniu u dzieci potrzeby kontaktu z książką uważa Pan/i za szczególnie ważne , ciekawe lub wartę podkreślenia ?
 1. 5.    Jakie książki w Pani grupie budzą największe zainteresowanie wśród dzieci?

 

Wśród ankietowanych:

3 nauczycieli odpowiedziało – bajki np. Braci Grimm

3 nauczycieli odpowiedziało – bajki terapeutyczne

4 nauczycieli dodało – książki o zwierzętach (encyklopedie, albumy)

 

 

 

 

 1. 6.    Z jakimi podmiotami współpracuje Pani w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych i na czym ta współpraca polega?

Spośród badanych nauczycieli :

 • 6 – współpracuje z biblioteką miejską (zajęcia biblioteczne, wypożyczanie  książek  do pracy z dziećmi np. encyklopedii, atlasów)
 • 1- współpracuje z hurtownią książek- kiermasze książek, nagrody na koniec roku szkolnego
 • 6 -  włączyło  się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”( zaprasza rodziców, uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum do czytania dzieciom)
 • 4 – uczestniczy  w konkursach recytatorskich pozaprzedszkolnych

Podsumowanie ankiet dla rodziców

 

Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców

Ilość ankietowanych: 50 rodziców

1. Jakie działania przedszkola w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych są Panu/i znane, z którymi miał/a Pan/i styczność lub w których brał/a udział?

Można wybrać kilka odpowiedzi.

a)         ustalanie na spotkaniu z rodzicami zadań  realizowanych w domu np. codzienne czytanie

b)         prośba o finansowanie zakupu książeczek do przedszkola

c)         zajęcia otwarte z wykorzystaniem książek dla dzieci

d)        codzienne czytanie książki dzieciom przez nauczyciela

e)         opowiadanie książek obrazkowych przez dzieci jako wstęp do czytania i obcowania z książką

f)         organizacja lub udział w przedstawienia teatralnym dla dzieci

g)         wyjście do biblioteki

h)         spotkanie/a z autorem lub ilustratorem książek dla dzieci

i)          inne, jakie? ............................................................................................................

j)          żadne z powyższych

odpowiedzi

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

suma odpowiedzi

23

12

16

34

27

20

25

4

1

3

procent

46

24

32

68

54

40

50

8

2

6

 

2. Które z zajęć związanych z zachęcaniem do kontaktu z książką, o których dziecko opowiadało lub Pan/i uczestniczył/a czy obserwował/a, zdaniem Pani/Pana było atrakcyjne dla dziecka?  Z jakiego powodu?  

Odpowiedzi rodziców na to pytanie były bardzo zróżnicowane. Osiemnastu rodziców pominęło to pytanie, i nic nie wpisało, jeden rodzic uważa, że żadne zajęcia nie są atrakcyjne. Siedmiu rodziców zauważyło, iż ciekawym i atrakcyjnym zajęciem jest udział w przedstawieniach teatralnych, czterech rodziców, że atrakcyjne jest samodzielne tworzenie książeczek, natomiast piętnastu  rodziców uważa, iż najbardziej atrakcyjne jest czytanie książki przez nauczyciela.

3. Jak często w czasie pobytu dziecka z domu obserwuje Pani/Pan zachowania takie jak:

Dziecko:

interesuje się książkami                                            CZĘSTO        RZADKO      NIGDY

opowiada/nawiązuje do przeczytanych książek        CZĘSTO        RZADKO      NIGDY

prosi o przeczytanie np. bajki                                    CZĘSTO        RZADKO      NIGDY

bawi się w teatr                                                         CZĘSTO        RZADKO      NIGDY

wymyśla historie                                                       CZĘSTO        RZADKO      NIGDY

rysuje postacie z książek                                           CZĘSTO        RZADKO      NIGDY

sygnalizuje, że chce nauczyć się czytać                    CZĘSTO        RZADKO      NIGDY

odpowiedzi

a

b

c

d

e

f

g

często

88

70

85

28

60

50

66

rzadko

10

23

13

36

26

32

17

nigdy

3

8

3

36

14

18

17

nie zaznaczono

10

10

10

14

7

12

9

4. Jakie  zdaniem Pani/a można jeszcze wprowadzić nowe pomysły, aby pomóc dzieciom w rozwoju nawyku czytania i korzystania z książek jako źródła wiedzy?

Odpowiedzi udzieliło 32% rodziców, 68% nie udzieliło odpowiedzi. Wśród rodziców udzielających odpowiedzi na pytanie najczęściej powtarzały się wypowiedzi o wspólnym czytaniu, zabawie klockami w kształcie literek, spotkaniach w bibliotece, rozmawianiu o przeczytanych książkach, większej ilości przedstawień teatralnych, oraz zapraszaniu ciekawych osób np. Strażaków do czytania książek dla dzieci w Przedszkolu.

5.  Czy i w  jaki sposób nauczyciel – wychowawca lub pracownik biblioteki zachęcał Pana/ią do czytelnictwa w domu?

            TAK    - 46 %                                                NIE - 40%

Od odpowiedzi wstrzymało się 14%

Jeśli TAK, to w jaki sposób?

78% osób odpowiadając na to pytanie „TAK” stwierdziło, iż zachęcał go wychowawca- nauczyciel poprzez rozmowę.

6. Jeżeli ma Pan/i  coś do dodania, to proszę to zrobić tutaj:

Nie było badanych, którzy mieliby coś do dodania.

 

Analiza  ankiety dla rodziców

 

Z ankiet wynika, iż spora część rodziców nie wie jakie zajęcia z przygotowujące dzieci do nauki czytania są prowadzone w przedszkolu. 68 % rodziców nie udziela się w sprawie nowych pomysłów na zajęcia wspomagające ten proces. 32% rodziców podaje pomysły w których najczęściej powtarzały się wypowiedzi o wspólnym czytaniu, zabawie klockami w kształcie literek, spotkaniach w bibliotece, rozmawianiu o przeczytanych książkach, większej ilości przedstawień teatralnych, oraz zapraszaniu ciekawych osób np. strażaków do czytania książek dla dzieci w przedszkolu.

 

             Wywiad grupowy z dziećmi (4,5,6 latki)

:

 1. 1.      Czy podczas zajęć w przedszkolu macie kontakt z książką?

                         TAK                NIE

Wszystkie dzieci biorące udział w wywiadzie na pytanie odpowiedziały - TAK

 1. 2.      Co się dzieje podczas takich zajęć?

Dzieci odpowiedziały:

 • słuchamy bajek, opowiadań  czytanych przez panią
 • opowiadamy
 • oglądamy ilustracje
 • układają historyjki obrazkowe
 1. 3.      Czy lubicie takie zajęcia, podczas których czytane są książeczki?                    

                    TAK                             NIE

Większość  dzieci odpowiedziała- TAK

 1. 4.      Co Wam się podoba w takich zajęciach z książkami?

 

Dzieci odpowiedziały:

 • ilustracje, które pokazuje nam Pani podczas czytania
 • zabawy związane z czytana bajką, opowiadaniem

Analiza wywiadu z dziećmi

 

Dzieci z przedszkola podczas wywiadu stwierdziły, że w czasie zajęć mają kontakt z książką. Podczas takich zajęć słuchają bajek , opowiadań czytanych przez Panią, opowiadają ich treść   oraz oglądają ilustracje i układają historyjki obrazkowe związane z przeczytaną bajka lub opowiadaniem. Zdecydowana większość przedszkolaków odpowiedziała, że lubi zajęcia,  podczas których czytane są książki, ponieważ czytane utwory są dla nich ciekawe i interesujące.  W zajęciach z książkami  podobają  im ilustracje, które pokazuje nam Pani podczas czytania oraz zabawy związane z czytaną bajką, opowiadaniem. Przedszkolaki potwierdziły również, że Panie w przedszkolu często im czytają. W trakcie rozmowy dzieci przyznały, że chętnie same sięgają po książeczki, które znajdują się w „kącikach książek” w poszczególnych salach.

 

Analiza dokumentów

Nauczyciele realizują zagadnienia, dotyczące rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci. Prowadzą zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w ramach tematyki kompleksowej dotyczącej książki, a także wykorzystują utwory literackie jako wprowadzenie do zajęć lub utrwalenie realizowanej tematyki(atlasy, encyklopedie, książki przyrodnicze). Przygotowują dzieci do prezentacji utworów literackich w trakcie uroczystości przedszkolnych i konkursach pozaprzedszkolnych.(zapis w dzienniku i na stronie internetowej przedszkola).

Wyniki przeprowadzonych badań

Na podstawie informacji uzyskanych z ankiet, analizy dokumentów można udzielić   odpowiedzi na pytania kluczowe

1. Jakie podjęto w przedszkolu działania służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych     wśród dzieci?

Przedszkole  kształtuje u dzieci kompetencje czytelnicze. W celu upowszechniania czytelnictwa i rozwijania zainteresowania literaturą dziecięcą w przedszkolu zostały podjęte dodatkowe działania: - uroczystości, podczas których dzieci mogły zaprezentować znajomość literatury dziecięcej - głośne czytanie przez zaproszone osoby - spotkania z panią bibliotekarką - wyjście do biblioteki. Rodzice w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedzają przedszkole i czytają dzieciom książki w grupach. Także czytać przedszkolakom przychodziły gimnazjalistki.(zdjęcia umieszczone są na stronie internetowej danej grupy).   Na stronie internetowej przedszkola umieszczony jest link- „Cała Polska czyta dzieciom”  oraz „Złota lista" książek polecanych do czytania dzieciom i informacje odnośnie, dlaczego warto codziennie czytać dzieciom (zalety książki). W każdej sali został zorganizowany kącik książki, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania książkami oraz uczą się zasad dbania o książki. W czasie  zajęć wykorzystuje się literaturę  dziecięcą oraz różne formy teatralne w komunikacji językowej. Nauczyciele codziennie czytają dzieciom książki, bajki, wiersze, opowiadania i wykorzystują jako inspiracje do zajęć plastycznych, ruchowych, teatralnych z dziećmi.

2.Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych?

Bazując na wynikach ankiet dla nauczycieli i rodziców oraz na wywiadzie z dziećmi można stwierdzić, że nauczyciele podejmują różnorodne działania w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Są to:

 • współpraca z biblioteką miejską , CIK
 • zapraszanie do czytania  rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • zorganizowanie kącika książki w grupach, zachęcanie dzieci do codziennego korzystania z książek,
 • codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli (zajęcia edukacyjne, wyciszenie na leżakowaniu i w czasie wolnym).
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych  z wykorzystaniem tekstów literatury dziecięcej
 • rozmowy z dziećmi na temat przeczytanych wierszy, opowiadań czy baśni
 • opowiadanie książek obrazkowych przez dzieci jako wstęp do czytania i obcowania z książką
 • tworzenie własnych książeczek na podstawie znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci
 • zabawa w teatr- wcielanie się role innych postaci
 • zabawy na podstawie utworu literackiego
 • Realizacja  innowacji pedagogicznej „Czytam, liczę, poznaję świat – program edukacji matematycznej z przyrodniczą” opracowane na podstawie programu edukacyjnego  Elżbiety Bukowieckiej-Górny, zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.10.2015 roku.
 • Efektem pracy z innowacją pedagogiczną są  następujące nabyte i ukształtowane  umiejętności dzieci.
 • Dziecko:
 • - orientuje się w przestrzeni
 • - ma świadomość własnego ciała i świadomie porusza się w przestrzeni
 • - wytycza kierunki w przestrzeni
 • - rozróżniania stronę lewą i prawą
 • - określa położenie przedmiotów  w przestrzeni
 • - orientuje się na kartce: góra-dół, lewa-prawa
 • - dostrzega regularności, wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje je zgodnie z dostrzeżoną regularnością
 • - dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych
 • - potrafi zaplanować kolejne czynności
 • - zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku
 • - rozumie, że coś jest następstwem czegoś innego lub, że kolejno wykonane czynności prowadzą do określonego celu
 • - przelicza obiekty, ustala, ile ich jest
 • - ustala  wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
 • - rozumie, na czym polega dodawanie (dokładanie/dosuwanie elementów), a na czym polega odejmowanie (odkładanie/odsuwanie elementów), na czym polega rozdzielanie po kilka
 • - rozumie, że liczba elementów w zbiorze nie zmienia się, jeśli zmieniamy układ tych elementów
 • - rozumie, że długość nie zmienia się, mimo że zmienimy wygląd przedmiotu
 • - rozumienie, że ilość płynu nie zmienia się (jeśli nie dolaliśmy go więcej) po przelaniu z jednego naczynia do drugiego
 • - rozumienie sens kodowania i użyteczności dekodowania informacji, na przykład symboli stosowanych w grach, na szyldach i drzwiach, znakach drogowych
 • - układa i rozwiązuje zadania z treścią począwszy od rozumienia sensu „historyjki” budującej zadanie i wyłowienia z niej potrzebnych danych do rozwiązania zadania
 • - jest odporne emocjonalnie
 • - liczy obiekty oraz rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
 • - ustala równoliczność dwóch zbiorów
 • - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • - wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą
 • - zna różne środowiska przyrodnicze
 • - wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach, np. na polu – mysz, na łące –  kret, biedronka, w lesie – sarna, lis
 • - wskazuje cechy różniące poznane środowiska przyrodnicze
 • - rozumie konieczność przystosowania się zwierząt do środowiska w jakim żyją
 • - określa jadalne części rośliny
 • - opowiada jakie są etapy rozwoju rośliny na podstawie systematycznej obserwacji
 • - wyróżnia części roślin np. kwiatów (korzeń, łodyga, liście, kwiat)  i drzew (korzenie, konar, pień, liście, kwiaty, owoce)
 • - określa zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku
 • - wie, że należy dbać i troszczyć się  o rośliny i zwierzęta
 • - rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane (kura, koń, krowa)
 • - wie, że rośliny można wyhodować z cebulki, z ziarenka
 • - przygląda się z uwagą pracom prowadzonym w ogródku przedszkolnym
 • - wie jak odżywiają się zwierzęta w naturalnym środowisku
 • - rozpoznaje zjawiska atmosferyczne w różnych porach roku
 • - zachowuje się odpowiednio do pogody
 • - porównuje i grupuje przedmioty
 • - przewiduje czynności manipulacyjne i łączy przyczynę ze skutkiem
 • - układa historyjki obrazkowe wskazując związki przyczynowo-skutkowe
 • - potrafi porozumiewać się opowiadając  o przebiegu  wydarzenia w sposób logiczny
 • - prawidłowo używa pojęcia „para”
 • - nazywa elementy środowiska naturalnego
 • -  formułuje wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
 • - rozumie niektóre zjawiska optyczne (powstawanie cienia, odbicie lustrzane)
 • - podejmuje próby samodzielnego eksperymentowania na podstawie zdobytych wiadomości

 

3.W jaki sposób przedszkole przygotowuje dzieci do samodzielnego korzystania z książek w przyszłości?

W  naszym przedszkolu przygotowuje się dzieci do samodzielnego korzystania książek w następujący sposób:

 • ukazanie książki  jako źródło wiedzy poprzez pracę z książką
 • zorganizowanie w sali kącika książek
  • zachęcanie  dzieci do tworzenia własnych  zakończeń opowiadań i bajek oraz tworzenia własnych książeczek
  • zachęcanie do opowiadania historyjek obrazkowych
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych wzbudzających zainteresowanie książką, literaturą
  • systematyczne (codzienne) czytanie książek
  • swobodny dostęp do książek
  • wspólne oglądanie ilustracji w książkach
 • systematyczne wyposażanie kącików  czytelniczych w nowe książeczki
 • organizuje się  zajęcia z wykorzystaniem książek
 •  zajęcia w bibliotece szkolnej
 • udział dzieci w konkursach recytatorskich

4.W jaki sposób w przedszkolu zachęcamy rodziców do promowania czytelnictwa w   domu?

       Z analizy zebranych danych wynika, że wszyscy nauczyciele podejmują działania promujące czytelnictwo w domu :zachęcając rodziców do codziennego  czytania dzieciom książek w domu przed snem, korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej, wspólne tworzenie własnych książeczek, organizacja  własnego kącika książki w domu.

Wnioski

 1. Nauczyciele podejmują szereg działań rozwijających zainteresowania czytelnicze wśród dzieci.
 2. W każdej sali został zorganizowany kącik książki.
 3. W celu upowszechniania czytelnictwa i rozwijania zainteresowania literaturą dziecięcą w przedszkolu zostały podjęte dodatkowe działania: - uroczystości, podczas których dzieci mogły zaprezentować znajomość literatury dziecięcej, spotkania z panią bibliotekarką - wyjście do biblioteki prowadzenie zajęć edukacyjnych, codzienne czytanie dzieciom przez nauczycielki, zapraszanie uczniów gimnazjum do czytania.
 4. Rodzice w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedzają przedszkole i czytają dzieciom książki, jednak nie potwierdzają tego w ankietach.
 5. Na stronie internetowej przedszkola umieszczony jest link- „Cała Polska czyta dzieciom”  oraz „Złota lista" książek polecanych do czytania dzieciom i informacje odnośnie, dlaczego warto codziennie czytać dzieciom (zalety książki).
 6. Przedszkole przygotowuje dzieci do samodzielnego korzystania z książek w przyszłości.
 7. Nauczyciele zachęcają  rodziców do codziennego czytania na głos książek w domu np. przed snem, jednak mniej niż połowa rodziców czuje się zachęcana przez wychowawców do czytelnictwa w domu.

 

Rekomendacje

 • Zorganizować  Dzień  Książki  w przedszkolu.
 • Zorganizować  konkursy recytatorskie dla dzieci.
 • Uświadamiać rodziców o zaletach czytania książek.
 • Włączać rodziców w działania rozwijające zainteresowania czytelnicze dzieci.

Załączniki

 1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.(kwestionariusze ankiet skierowane do nauczycieli i rodziców)

Opracowały:

                                                                                                                 Maria Zawrotniak

Małgorzata Mlonek

Joanna Osuch