PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

 

„SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2

                                                                                                          „Dziecko chce być dobre

                                                                                                          Jeśli nie umie –naucz

                                                                                                          Jeśli nie wie – wytłumacz

                                                                                                          Jeśli nie może – pomóż

                                                                                                                                    Janusz Korczak

Program opracowany został na podstawie:

 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 2. Ustawy o systemie oświaty
 3. Statut Przedszkola
 4. Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego

 

Cele i zadania wychowania przedszkolnego: (m. in.)

<  Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć,

    kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

<  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych

    sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;

<  Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i z dorosłymi;

<  troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach

    i grach sportowych.

Wychowanie przedszkolne ma za zadanie wszechstronny rozwój dziecka. Osobowość człowieka jest wynikiem kształcenia  i wychowania. Na skutek działań wychowawczych dziecko staje się ukształtowaną jednostką społeczną. Ważną rolę spełnia nauczyciel – wychowawca, który wpaja dzieciom normy i zasady postępowania, czyli  kształtuje właściwe postawy.

CEL GŁÓWNY:

Celem głównym Programu Wychowawczego Przedszkola „Sukces zaczyna się w przedszkolu” jest kształtowanie jednostki w atmosferze odpowiedzialności gotowej do rozwiązywania własnych problemów w sposób nie zagrażający innym oraz umiejącej dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne własne i innych.

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia, zainteresowania.
 2. Proponowanie zdrowego stylu życia.
 3. Wyrabianie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, życzliwości i odpowiedzialności za siebie.
 4. Wdrażanie rodziców do współuczestnictwa w procesie wychowawczo – dydaktycznym przedszkola przez dialog edukacyjny.
 5. Uwrażliwianie na piękno i estetykę otaczającego świata.

SPOSOBY  REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

-         w kontaktach osobowych,

-         w sytuacjach problemowych dla dziecka,

-         na zajęciach – sytuacje edukacyjne stwarzane przez nauczyciela,

-         w rozmowach – zderzenie poglądów, wymiana doświadczeń i dokonywanie ocen moralnych,

-         w działaniu, utrwalając cechy charakteru,

-         symulowanie sztucznych sytuacji, wywołujących u dzieci refleksje i przygotowujących je do prawidłowych reakcji.

Najskuteczniejszą metodą – naturalną jest przykład własny: nauczyciela, rodzica, innego dziecka.

FORMY PRACY:

-         gry i zabawy,

-         dyskusje na forum grupy,

-         rozmowy i pogadanki,

-         twórczość plastyczna,

-         drama, pantomima,

-         scenki improwizowane,

-         modelowe wykorzystanie kukiełek,

-         przykłady  bohaterów literackich.

OBOWIĄZKI RODZICÓW;

 1. Zapewnienie dzieciom w domu odpowiednich warunków do zabawy i pracy.
 2. Uczestnictwo w zebraniach dla rodziców w przedszkolu.
 3. Stały kontakt z wychowawcą (rozwiązywanie problemów wychowawczych).
 4. Rodzice mają prawo do wyrażania opinii dotyczących programu.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 1. Traktowanie dziecka jako podmiotu działań wychowawczych.
 2. Wszechstronne rozwijanie osobowość i fizyczność dziecka.
 3. Rozwijanie samodzielność i społecznej użyteczności życiowej.
 4. Nauczenie rozpoznawania wartości moralnych, hierarchii wartości.
 5. Współpraca wychowawcza z rodzicami.
 6. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.
 7. Nauczenie dialogu i umiejętności słuchania innych.
 8. Wychowanie w przekonaniu niewłaściwości w stosowaniu agresji.
 9. Kształtowanie właściwych postaw w zachowaniu wobec środowiska naturalnego.

POŻĄDANE ZACHOWANIA WYCHOWANKÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 1. nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowania się ustalonym zasadom i regułom;
 2. ukształtowanie wrażliwości moralnej właściwych postaw moralnych;
 3. zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym;
 4. rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności;
 5. szanowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
 6. uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 7. rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu przedszkola i środowiska;
 8. nabywanie umiejętności dbania o dobre samopoczucie i zdrowie swoje i innych.

FORMY I METODY DZIAŁANIA NIWELUJĄCE NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIA DZIECI:

 1. stosowanie częstych pochwał;
 2. pochwała na forum grupy;
 3. pochwała do rodziców;
 4. pochwała Dyrektora;
 5. nagrody rodziców;
 6. specjalny znaczek;
 7. dziecko inicjatorem swojej ulubionej zabawy (nagroda tygodnia);
 8. zabawa ulubiona zabawką.

EWALUACJA PROGRAMU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

 1. Ustalenie kluczowych pytań w sprawie ewaluacji np.

-         w jakim stopniu nauczyciele, rodzice zrealizowali ogólne założenia programu wychowawczego?

-         czy założone cele programu są realizowane?

-         w jaki sposób realizuje się cele programu?

-         czy program uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka?

 1. Ustalenie metod ewaluacji i ich opracowania: ankiety, obserwacje, zajęcia, rozmowy.
 2. Opracowanie kryteriów ewaluacji w zakresie ustalonych pytań w pkt 1 oraz skuteczności realizacji założonych w programie celów.
 3. Ustalenie terminu, zasad monitorowania i podziału zadań w zakresie pkt 1 i pkt 2, powołanie zespołu ds. ewaluacji, np. kto przeprowadzi ankietowanie i kto opracowuje wyniki ankiet, kto przeprowadza obserwacje i w jakim zakresie.
 4. Ustalenie sposobu opracowania pisemnego raportu i podanie go do wiadomości Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Kryteria ewaluacji programu wychowawczego:

KRYTERIUM

PYTANIA KLUCZOWE

1.Celowość

Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci?

2. Komunikatywność

Czy w sposób zrozumiały formułuje cele, zadania i formy wychowania szkolnego?

3. Realność

Czy spełnia oczekiwania rodziców?

4. Aktywizacja

W jakim stopniu umożliwia rodzicom (opiekunom) włączanie się w jego realizację?

5. Jawność

Czy rodzice znają zawarte w programie cele i świadomie uczestniczą w ich realizacji?

6.Efektywność

Czy da się zaobserwować pozytywne efekty oddziaływań programu?

7. Spójność

Czy plany pracy wychowawczej są skorelowane z programem wychowawczym?

Narzędzia ewaluacji:

-         ankiety dla nauczycieli, rodziców,

-         obserwacja zachowań dzieci,

-         arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej,

-         sprawozdania nauczycieli z realizacji programu,

-         kwestionariusze wywiadu z rodzicami.

 
Kierunek pracy

 

Zadania

 
Kryteria sukcesu

1.Wychowanie przedszkolaka  optymisty

1. Stwarzanie warunków bezpieczeństwa

psychicznego i fizycznego podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Rozwijanie optymistycznych cech

    charakteru dzieci

3.Kształtowanie przynależności rodzinnej, regionalnej, kulturowej

4. Kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do świata przyrody i ochrony jej zasobów

- Nauczyciele opracowali i zrealizowali „Program adaptacyjny-Dzień Dobry Przedszkole ” dla dzieci nowo przyjętych. Obserwacja zachowań dzieci, analiza opinii rodziców potwierdza, że dzieci szybko zaadaptowały się do warunków przedszkola i chętnie do niego uczęszczają.

- Nauczyciele wraz z dziećmi opracowali zasady zachowania się w przedszkolu „Kodeksy grupowe” oraz piktogramy pozytywnych zachowań ,uchwaliły Ustawę o zachowaniu .

Do zasad zachowania zostały opracowane systemy

 motywacyjne, zgodne z potrzebami.

 Rodzice akceptują zasady zachowania się dzieci w

przedszkolu.

-Realizacja Programu-Strażak w przedszkolu we współpracy ze Strażą Pożarną ,wycieczki do sal –Ognik,

- Nauczyciele na gazetkach grupowych prezentują

  rodzicom działania wynikające z realizacji koncepcji przedszkola, nastawione na kształtowanie cech optymistycznego dziecka.

-  Nauczyciele w szerokim zakresie wykorzystali

optymistyczną bajkę, wspomagającą rozwijanie

optymistycznych cech osobowości dziecka.

- Nauczyciele włączali rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

- dzieci uczestniczyły w akcjach charytatywnych na rzecz podopiecznych ze schroniska dla zwierząt, domu dziecka, itp.

- dzieci znają i kultywują tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe,

- mają świadomość przynależności narodowej; rozpoznają godło i barwy narodowe, rozumieją  pojęcie ojczyzna,

- dzieci uczestniczyły w imprezach okolicznościowych umożliwiających podtrzymywanie tradycji rodzinnych, kulturowych (dzień babci i dziadka, święto rodziców, jasełka, spotkanie wigilijne, andrzejki, święto pieczonego ziemniaka, powitanie wiosny, inne),

- dzieci starsze brały udział w obchodach Dni miasta, Dniach Ceramiki ,Dnia bez papierosa itp.,

- odbyły wycieczki do Urzędu Miasta ( prezydent, naczelnik oświaty), Muzeum Ceramiki ,BOK-MCC ,CIK, Nadleśnictwo ,Szkoły ,Miasteczko Ruchu Drogowego

- dzieci zwiedziły Skansen,

- wiedzą, jak żyli kiedyś Polacy, jakiego sprzętu i narzędzi używali w życiu codziennym,

- poznały chaty i ich wyposażenie z poprzedniego stulecia,

- dzieci poznały wzajemną zależność środowiska przyrodniczego i człowieka,

- zostały wdrożone do oszczędzania zasobów wody, energii elektrycznej(Program –Mamo ,Tato, wolę wodę ,Bolesławiec działa ekologicznie –konkursy MCEE

- potrafią segregować odpady,

- potrafią wykorzystywać tzw. odpady , nieużytki do wykonywania prac o charakterze użytecznym

( instrumenty, stroje ekologiczne, inne), 

- aktywnie uczestniczyły w zbiórce baterii

,konkurs –Na baterie też jest sposób

- wiedzą, na czym polegają ekologiczne zakupy,

- umieją obserwować i dostrzegają zmiany w przyrodzie w czterech porach roku,

2. Rozwijanie nawyków higienicznych-

 Program Ogólnopolski " Zdrowy Przedszkolak- Akademia Aquafresh

1.Organizacja praktycznych czynności wyrabiających nawyki higieniczne w zakresie dbałości o czystość osobistą, jamy ustnej, korzystania z osobistych przyborów higienicznych

2. Organizacja sytuacji edukacyjnych rozwijających nawyki higieniczne przy wykorzystaniu literatury

3. Organizacja spotkania z pielęgniarką na temat znaczenia higieny dla zdrowia

- dzieci przestrzegają zasad mycia rąk przed każdym posiłkiem, po zabawie, po powrocie ze spaceru, ogrodu przedszkolnego,

- znają i przestrzegają etapów mycia rąk, zębów,

- są wdrożone do wyłącznego korzystania z indywidualnych przyborów toaletowych, kosmetyków (nie pożyczają grzebieni, pomadek ochronnych do ust),

- wiedzą, że po spożyciu słodyczy należy myć zęby,

- dzieci znają konsekwencje nieprzestrzegania higieny na podstawie bohaterów literackich,

- wiedzą, jak powinien wyglądać schludny przedszkolak,

- dzieci wykonały plakaty na temat „Dbamy o higienę”

 i zaprezentowały je na tablicach swoich grup

 ( 4 – 5 - 6 latki).

3. Kształtowanie nawyków żywieniowych-Program- Zdrowo jemy , zdrowo rośniemy , Mamo, Tato wolę wodę , Kubusiowi Przyjaciele Natury

1. Organizacja spotkania z lekarzem na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla zdrowia

2. Organizacja praktycznego uczestnictwa w zdrowym odżywianiu się

4.Organizacja sytuacji edukacyjnych podejmujących tematykę szkodliwości niektórych produktów dla zdrowia

- dzieci znają produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w stanie zdrowia (program-Akademia Zdrowego Przedszkolaka -piramida zdrowia),

- znają wpływ niektórych składników odżywczych na prawidłowe funkcjonowanie niektórych organów; witaminy A na wzrok, witaminy D na kościec itd.,

- dzieci zakładały hodowle szczypiorku, rzeżuchy, natki pietruszki,

- wykorzystywały zasoby hodowli, wprowadzając je do jadłospisu,

- dzieci z grupy II, III, IV przygotowały  kanapki, koreczki owocowo- warzywne, sałatki,

- starsze dzieci kisiły kapustę, wekowały przetwory i wykorzystały je do konsumpcji,

- większość dzieci opanowała uprzedzenia do niektórych składników odżywczych, głównie nowalijek,

- dzieci 6 – letnie poznały rodzaje produktów, które można zakupić w sklepie ze zdrową żywnością podczas wycieczki do sklepu,

- dzieci znają produkty mające szkodliwy wpływ na zdrowie i mogące wywołać choroby związane z otyłością,

- dzieci rozumieją, że niektóre produkty mimo, iż są uznawane  powszechnie za korzystne dla zdrowia, u niektórych mogą wywołać alergie,                                           

- dzieci potrafią rozpoznać wiarygodność reklam (np. słodyczy) posiadając wiedzę na temat ich wpływu na zdrowie,

4. Uczenie zasad przestrzegania bezpieczeństwa-Program- Uczę się bezpiecznie żyć

1. Organizacja sytuacji edukacyjnych  na temat bezpieczeństwa komunikacyjnego

- dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się na ulicy i przechodzenia przez jezdnię podczas spacerów i wycieczek,

- potrafią uzasadnić konieczność wykorzystywania kamizelek odblaskowych podczas wyjść poza przedszkole,

- zakładają kamizelki bez oporów,

- potrafią określić zasady podróżowania samochodem osobowym (używanie fotelików dla dzieci), autokarem .Konkurs-autobusem Miejskim przez Bolesławiec w ramach programu  miejskiego „Bezpieczny Bolesławiec” .Coroczna –Olimpiada Bezpiecznego Malucha –Straż Miejska ,

- przestrzegają wprowadzonych zasad podczas wycieczek autokarowych,

- wiedzą, że nie wolno oddalać się od grupy podczas wycieczek, spacerów, wyjazdów,

- znają numery alarmowe,

- wiedzą, do kogo mogą zwrócić się o pomoc w razie zabłądzenia,

- starsze dzieci znają swój adres zamieszkania,

- poprawnie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach,

- jest gotowy nieść pomoc potrzebującym,

- umie rozwiązywać konflikty bez agresji,

- rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,

- potrafi kulturalnie zachować się przy stole, w miejscach publicznych,

- jest świadom swoich praw i obowiązków,

- posiada twórczą wyobraźnię, wrażliwość i poczucie estetyki,

- efektywnie działa w zespole, umie znieść porażki,

- umie okazywać uczucia, mówić o nich w grupie rówieśniczej,

- rozpoznaje i nazywa uczucia własne i innych.

     

Program podlega corocznej ewaluacji.

Opracowały: optymistyczne nauczycielki i optymistyczni rodzice MPP nr 2 w Bolesławcu