PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2

 

PODSTAWA PRAWNA;

 

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14 LUTEGO 2017R.

 

(DZ. U. Z 2017RPOZ.356)

 

"Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że największą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu , odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania"

                                                                                                                             Janusz Korczak 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

Powyższy program opracowano na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów wspomagających i autorskich m.in. Przedszkolak w świecie dobrych obyczajów .

 

 

   

UMIEJĘTNOŚĆ FINALNA

                   
   

/podstawa programowa/

   

OSIĄGNIĘCIA

         

WARUNKI

 
   

Dziecko kończące przedszkole i

               
       

DZIECKA

   

UMIEJETNOŚĆ OPERACYJNA KSZTAŁCENIA

   

OSIĄGANIA

 
   

rozpoczynające naukę w szkole

             
                   

UMIEJĘTNOŚCI

 
   

podstawowej/.

                 
                       
                         
                         
 1. I.                   Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

1/Zgłasza potrzeby fizjologiczne,

A. Dba o higienę

- potrafi dbać o czystość osobistą;

 

samodzielnie wykonuje podstawowe

osobistą.

- potrafi umiejętnie wycierać nos;

 

czynności higieniczne;

 

- potrafi kontrolować swój wygląd, fryzurę, czystość twarzy i

 
     

rąk, schludność ubrania,

 
       
 

B.  Zna zasadę

- potrafi korzystać ze szczoteczki do zębów,

 
 

korzystania z

- potrafi korzystać z ręcznika do rąk;

 
 

przyborów

- potrafi umiejętnie korzystać z papieru toaletowego;

 
 

toaletowych.

- potrafi korzystać z chusteczek higienicznych;

 
   

- potrafi korzystać z lusterka;

 
         
 

C. Profilaktyka

-

zna podstawowe zasady profilaktyki zdrowotnej

Program Miejski-

 

zdrowotna,

 

/szczepienia, racjonalna dieta, wizyty kontrolne u lekarzy/,

Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym

   

-

potrafi przełamywać lęk przed zabiegami leczniczymi;

 
     

szczepienia ochronne, fluoryzację i leczenie zębów,

 
   

-

przestrzega zaleceń lekarza,

 
   

-

rozumie konieczność zaspakajania podstawowych potrzeb

 
     

fizjologicznych /sen, jedzenie/

 
   

-

potrafi zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu,

 
   

- rozumie prawo do ochrony zdrowia,

 
 

D. Stosuje zalecenia

-

rozumie znaczenie przyjmowania leków w formie tabletek,

 
 

lecznicze,

 

zastrzyków, stosując się do zaleceń lekarzy,

 
   

-

potrafi  sygnalizować złe samopoczucie, skaleczenie, czy

 
     

inną dolegliwość zdrowotną,

 
   

-  rozumiecelowość zaleceń np. w noszeniu okularów, butów

 
     

ortopedycznych, /…/

 
         

 

2/ Wykonuje czynności samoobsługowe; ubieranie i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików i wiązanie sznurowadeł;


A. Jest samodzielny w

- potrafi samodzielnie się rozebrać i ubrać,

 

zakresie rozbierania i

- potrafi założyć obuwie, kapcie /prawy, lewy/,

 

ubierania,

- potrafi złożyć swoje ubranie,

 
 

- potrafi złożyć ubranie w kostkę w trakcie przebierania się w

 
 

strój gimnastyczny,

 
 

- potrafi zapinać guziki;

 
 

- potrafi zasuwać zamek błyskawiczny,

 
 

- potrafi sznurować sznurowadła,

 
 

- potrafi dostosować ubrania do temperatury, pory roku,

 
 

warunków atmosferycznych,

 

B. Zna przeznaczenie i

- potrafi właściwie korzystać z toalety /spuszczanie wody po

 

zastosowanie

każdorazowym użyciu /;

 

toalety

- zna zasadę mycia rąk po wyjściu z toalety;

 
     

C.  Dba o swoje

- potrafi pilnować osobistych rzeczy /zabawki, książki,/,

 

rzeczy.

- potrafi prawidłowo rozmieścić poszczególne części

 
 

garderoby w szatni,

 
 

- potrafi odkładać osobiste przedmioty na miejsce /zabawki,

 
 

spinki do włosów/,

 
 

- zna zasadę szanowania cudzej własności,

 
 

- bierze czynny udział w akcjach na rzecz środowiska

 
 

przyrodniczego/np.; Sprzątania Świata, zbiórki baterii/,

 
 

- aktywnie uczestniczy w dbaniu o zasoby przyrody /np.;

 
 

oszczędność wody, energii/,

 

D.  Dba o porządek w

- potrafi po zabawie odłożyć zabawki na miejsce,

 

swoim otoczeni.

- potrafi szanować książki i zabawki,

 
 

- potrafi porządkować miejsce pracy,

 
 

- zna przeznaczenie kosza na śmieci,

 
 

- potrafi korzystać z wycieraczki do butów,

 

E. Zna skutki

- potrafi rozróżniać i nazywać charakterystyczne zapachy

 

niewłaściwego

(przyjemne i nie przyjemna),

 

postępowania z

- rozumie zagrożenia wynikające z niektórych zapachów.

 

lekarstwami i

- przestrzega zakazu zażywania lekarstw bez nadzoru osoby

 

środkami

dorosłej,

 

chemicznymi.

- zna prawidłowe stosowanie środków chemicznych z

 
 

najbliższego otoczenia,

 

 

     

- wie, jakie środki ostrożności należy zachować stosując środki

 
     

czystości (rękawice ochronne…)

 
       

3. Spożywa posiłki z użyciem sztućców,

A. Zna ogólnie

- potrafi nakryć do stołu,

Program

nakrywa do stołu i sprząta po posiłku

 

przyjęte zasady

- potrafi samodzielnie jeść i pić,

„Zdrowo jemy , zdrowo rośniemy”.

   

zachowania przy

- potrafi posługiwać się sztućcami /łyżką, nożem, widelcem, /

Autorski -Wiem co jem

   

stole.

- potrafi mówić umiarkowanym głosem podczas posiłków,

 
     

- potrafi prawidłowo korzystać z serwetki,

 
 

B. Zna zalecenia

- zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie

 
   

prozdrowotne w

organizmu w stanie zdrowia (określone w „Piramidzie

   

zakresie

Zdrowia”),

 
   

racjonalnego

- zna wpływ wartości niektórych środków pożywczych na

 
   

żywienia.

funkcjonowanie wybranych organów (np. wit. A na wzrok,

 
     

wit. D na kościec),

 
     

- zna zalecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków

 
     

spożywanych w ciągu dnia,

 
     

- potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia,

 
     

- potrafi „komponować zdrowe posiłki” i aktywnie

 
     

uczestniczyć w ich przygotowaniu,

 
 

C. Zna czynniki

- zna produkty i ich składniki powodujące szkodliwy wpływ na

 
   

zagrażające

zdrowie,

 
   

zdrowiu,

- rozumie konieczność ograniczania spożycia niektórych

 
   

związane z

produktów (np. słodyczy, chipsów, coca-coli, …), z powodu

 
   

żywieniem.

możliwości narażenia się na choroby, tj.: otyłość,

 
     

cukrzyca,…

 
     

- rozumie, że niektóre produkty mogą wywoływać alergie u

 
     

niektórych osób, pomimo, że powszechnie uznawane są za

 
     

korzystne dla zdrowia,

 
 

D.

Zachowuje

- potrafi rozpoznać wiarygodność reklam np. słodyczy przez

 
 

dystans wobec

pryzmat posiadanej wiedzy na temat ich wpływu na zdrowie,

 
 

reklam środków

- rozumie faktyczny cel emitowanych reklam produktów

 
 

spożywczych.

spożywczych.

 
       

4. Komunikuje potrzebę ruchu,

A. Mówi o swoich

- potrafi wyrażać swoje potrzeby, myśli, uczucia w sposób

 

odpoczynku;

 

potrzebach.

zrozumiały dla otoczenia,

 
         

 

5. Uczestniczy w zabawach ruchowych, w

A. Nabywa

potrafi sprawnie i swobodnie poruszać się w przestrzeni

 

Program autorski

 

tym rytmicznych, muzycznych,

umiejętności

/sala, ogród,../

 

profilaktyki wad

 

naśladowczych, z przyborami lub bez

ruchowe

- potrafi podczas zabaw i ćwiczeń korzystać z przyrządów,

 

postawy, -    Jestem

 

nich, wykonuje różne formy ruchu;

 

- potrafi biegać w różnych kierunkach, omijać przeszkody,

 

zdrowy

     

bieżne, skoczne, z czworakowaniem,

 

zatrzymywać się na sygnał,

 

więc

 
                     

rzutne;

 

-  potrafi prawidłowo wykonać określony ruch /chodu, skoku,

 

 Ćwiczę”

   
   

czworakowania, biegu,..../

     
                   
   

- potrafi miękko i płynnie wykonać serie podskoków,

 

Program

 
   

- potrafi sprawnie wykonywać rzuty, toczenie, celowania,

     
   

- potrafi rzucać oburącz, prawą i lewa ręką i do określonego

     
   

celu,

 

„Przedszkole w ruchu ‘

 
   

- potrafi prawidłowo chwytać podczas wpinania się na

       
               
   

przyrządach, drabinkach,

     
   

- potrafi naśladować sposoby poruszania się różnych zwierząt,

                   
   

- potrafi uczestniczyć w zabawach ze śpiewem z

                   
   

zastosowaniem różnorodnej formy ruchu;

                   
 

B. Zna zasady i reguły

potrafi słuchać i rozumie treść poleceń,

                   
 

zabaw /w sali i w

potrafi orientować się w bliższym i dalszym otoczeniu,

                   
 

terenie /

potrafi reagować na gest i ruch,

                   
   

potrafi umiejętnie ustawiać się w kole, rzędzie, rozsypce i

                   
   

parami,

                   
   

- potrafi współdziałać w grupie lub zespole podczas

                   
   

różnorodnej aktywności ruchowej,

                   
   

- potrafi umiejętnie pokonywać przeszkody w warunkach

                   
   

naturalnych,

                   
   

- potrafi pokonać strach przed podejmowaniem prób i

                   
   

przegraną,

                   
   

- potrafi rywalizować rozumiejąc zasadę fair play,

                   
   

- rozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia

                   
   

/hartowanie ciała/,

                   
 

C. Zna formy

- rozumie pozytywne znaczenie świeżego powietrza i

                   
 

spędzania walnego

aktywnego wypoczynku,

                   
 

czasu w przedszkolu i

- przestrzega zakazu zabawy w pobliżu dróg i tras

                   
 

w domu służące

komunikacyjnych,

                   
 

zdrowiu.

                     
                           

 

   

- potrafi dokonać wyboru miejsca, osoby, zabawy, …

 
   

(dlaczego tak, dlaczego nie),

 
   

- dokonuje wyborów z pełną świadomością i przewiduje

 
   

skutki,

 
   

- analizuje i koryguje błędne wybory.

 
 

D. Rozumie potrzebę

- przestrzega zakazu poruszania się po drogach bez opieki

 
 

przestrzegania

dorosłych,

 
 

zasad

- przestrzega zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych (

 
 

bezpieczeństwa

przejazdów kolejowych, ulic)

 
 

związanego z

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się na

 
 

ruchem drogowym.

przystankach i w środkach lokomocji publicznej

 
   

- przestrzega, jako pasażer samochodu osobowego zasady

 
   

siedzenia w foteliku i zapinania pasów,

 
   

- zna potrzebę noszenia elementów odblaskowych w czasie

 
   

poruszania się po drogach.

 
 

E. Zna czynniki

- potrafi określić niewłaś