ZARZĄDZENIA DYREKTORA

 

Zarządzenie Nr 10 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 

z dnia 03.12.2020 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu 

w Bolesławcu  

ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2 a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Zawiesza się w całości na czas oznaczony prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych    w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr  2 w Bolesławcu  w okresie od dnia   01.12.2020 do dnia 11.12.2020 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i pozostałych pracowników*. 

§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowe Przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                ......................................

                                                                                                                                   (podpis Dyrektora)

                                

                                                                                               Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika

 

Zarządzenie Nr 5

                                                               Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2  w Bolesławcu

                                                                                                   z dnia 23.03.2020

 

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

 

zarządzam, co następuje:

                                                                                                                  § 1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2  w Bolesławcu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.

 

§ 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

                                                                                                           § 3.

1.    Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

a)   zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora z dnia 23.03.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b)   nauczyciel zapewnił  rodzicom dzieci źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,

c)   każdy rodzic  dziecka   posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d)   nauczyciel przekazał każdemu rodzicowi informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit.c,

e)   nauczyciel proponuje sytuacje edukacyjne w celu rozwijania kreatywności dzieci oraz   przyrostu ich wiedzy i umiejętności zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oaz daje możliwość dodatkowych działań dzieciom.

f)   w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia specjalnego oligofrenopedagogiki ,terapii pedagogicznej  oraz logopedii w celu współorganizowania kształcenia dzieci  - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g)   nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej, e-mailowej  -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu specjalistyczne zajęcia,

h)   dopuszcza się możliwość  pracy zdalnej nauczyciela  do korzystania z  urządzeń prywatnych komputerów nauczycieli ,telefonów ,poczty elektronicznej , wprowadzenie szyfrowania przesyłanych danych i korzystania z bezpiecznych oprogramowań w celu ochrony danych osobowych.

2.    Informowanie o prowadzonych zajęciach z dziećmi , o którym mowa w ust.1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności strony przedszkola www.mpp2.boleslawiec.szkolnastrona.pl, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, poczty elektronicznej, komunikatorów oaz  telefonu.

3.    Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia dzieci realizacją zleconych zadań.

 

§ 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż 10. % zajęć ogółem prowadzonych w danej grupie w okresie zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2  w Bolesławcu z  przyczyn, o których mowa w § 1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1 lit.g.

1. Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej  lub innej formy   komunikacji nauczyciel może udostępniać  rodzicom:

a. propozycje do wykonania kreatywnych zajęć ,prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;

b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;

c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

e. zajęcia  ruchowe , z zakresu samoobsługi i bezpieczeństwa.

2. Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych.

                                                                                                       § 5.

 Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2  w Bolesławcu

                                                                                                      § 6.

1.    Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola i na tablicy ogłoszeń

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.