TERAPIA PEDAGOGICZNA-ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  

Terapia pedagogiczna -Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne


 

Prowadząca  zajęcia :Krystyna Gerwatowska

 „Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”.

 

Janusz Korczak

Główny cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.

Prowadzone przez terapeutę ćwiczenia  uaktywniają  pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Tym samym nie ogranicza  się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.

Ogólne wskazania terapeutyczne

· zachęcanie dziecka do pracy,

· nagradzanie dziecka za prawidłowo wykonane czynności,

· ukazywanie atrakcyjności wykonywanych zabaw,

· stopniowanie trudności,

· nie dopuszczenie do tego by zabawa była chaotyczna, nużąca.

Działania terapeutyczne:

 • Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej:

-kształtowanie wrażliwości słuchowej,

-ćwiczenia słuchu fonetycznego i fonemowego,

-doskonalenie umiejętności różnicowania głosek,

-ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej, poprawność wypowiedzi,

-ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej mowy,

-doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,

-doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, bogacenie słownictwa i wypowiadania się,

-wzbogacanie słownika czynnego i biernego.

 • Usprawnianie w sferze wzrokowej:

-usprawnianie analizatora wzrokowego,

-ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, litero podobnym i literowym,

-ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Usprawnianie w sferze ruchowej:

-usprawnianie motoryki dużej – lokomocja, sprawnie porusza się i pokonuje przeszkody,

-usprawnianie motoryki małej – manipulowanie przedmiotami,

-doskonalenie koordynacji ruchów ciała.

 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki:

-usprawnianie czynności manualnych,

-usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców,

-wyrabianie nawyku umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim,

-wdrażanie do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwzględniające napięcie mięśniowe rąk.

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

-wypracowanie nawyku poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego, plastycznego,

-wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania, czytania,

-przewiduje skutki działań – łączy przyczyny ze skutkiem,

-słuchanie, zapamiętywanie obrazków,

-koduje i odkoduje proste informacje w postaci obrazków, rysunków,

-kreślenie znaków litero podobnych .

 • Wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych:

-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

-doskonalenie rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,

-porównywanie liczebności zbiorów,

-grupuje obiekty wg. różnych kryteriów,

-porównywanie obiektów i określanie ich długości, ciężaru,

-kształtowanie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania na konkretach,

-dostrzega rytm i stałe następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

 • Usprawnianie w zakresie orientacji:

­ -w przestrzeni, w schemacie własnego ciała

 •  Usprawnianie w zakresie lateralizacji:

­ ustalenie dominującej ręki, nogi.

 •  Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania.
 •  Stosowanie ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych.
 •  Współpraca nauczyciela z rodzicami:

­ spotkania i wspólne omawianie postępów dziecka,
­ kierowanie do specjalistów, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
­ wdrażanie opiekunów do systematycznej pracy z dzieckiem

Plan działania w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

 1. 1.  Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej poprzez:

­  rozpoznawanie dźwięków pochodzących z otoczenia, środowiska,

­  różnicowanie, rozpoznawanie natężenia i częstotliwości dźwięków,

­  rozpoznawanie dźwięków mowy własnej i innych osób (reagowanie danym ruchem na określoną głoskę, wskazywanie właściwego obrazka w czasie słuchania tekstu, wskazywanie właściwego obrazka z pośród dwóch, których nazwy różnią się jednym fonemem np.: koza-kosa),

­  rozpoznawanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie – na podstawie nazw obrazków i usłyszanych wyrazów,

­  rozumienie znaczeń o dużym stopniu podobieństwa, przeciwstawnych ,

­  wskazywanie, segregowanie przedmiotów i obrazków według podanej sylaby lub głoski,

­  dobieranie obrazków do podanej sylaby lub głoski,

­  wyodrębnianie w słowach kolejnych sylab, głosek, liczenie ich,

­  łączenie głosek, sylab w słowa,

­  samodzielne tworzenie wyrazów z podanych sylab,

­  rozumienie poleceń, pytań, dłuższych wypowiedzi i opowiadań,

­  pamięciowe opanowanie rymowanek.

 1. 2.  Usprawnianie w sferze wzrokowej:

­  dobieranie figur geometrycznych ze względu na kształt, wielkość, barwę,

­  wyszukiwanie obrazków, figur, liter, znaków graficznych wśród innych, w tle, w tekście itp. (domino, loteryjki, puzzle, karty)

­  wyszukiwanie różnic w obrazkach,

­  segregowanie obrazków w grupy tematyczne,

­  dobieranie obrazków, przedmiotów do ich konturów,

­  odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, figur geometrycznych),

­  dobieranie części do całości obrazka,

­  wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie,

­  utrwalanie kształtu, położenia liter w osi pionowej i poziomej (p - g; b - d)

­  kończenie zaczętych rysunków,

­  różnicowanie znaków graficznych, segregowanie ich,

­  układanie kompozycji z figur geometrycznych według wzoru, z pamięci,

 1. 3.  Usprawnianie w sferze ruchowej:

­  zabawy z elementami płynnych ruchów obu ramion

­  kreślenie płynnych ruchów różnego typu linii w powietrzu, na podłodze, na gazecie itp.

­  chodzenie po linii, wyznaczonym torze,

­  podnoszenie przedmiotów i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu,

­  ćwiczenia kierowania ruchów do celu, rzuty do celu,

­  ćwiczenia z zakresu samoobsługi zapinanie guzików, zawiązywanie, sznurowanie,

­  zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięci mięśni,

­  ćwiczenia relaksacyjne.

 1. 4.  Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki :

­  ćwiczenia wytwarzające koordynację obu rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, wdrażanie do kontroli wykonywanego ruchu – wydzieranka, wycinanka, pogrubianie konturów, rozcinanie, rozdzieranie, przewlekanie, zwijanie, ugniatanie itp.,

­  ćwiczenia podnoszące poziom graficzny pisma od dużych powierzchni do miniatury np.: malowanie farbami na dużych płaszczyznach,

­  modelowanie w plastelinie,

­  precyzyjne wykonanie czynności grafomotorycznych w obrębie wyznaczonych konturów, linii, po śladzie, kreślenie odręczne figur, mających różne kształty, proporcje i położeni przestrzenne,

­  ćwiczenia rytmu regulujące napięcie i rozluźnienie mięśni rąk np.: ugniatanie gumowych krążków, przypinanie klamerek itp.

­  rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter,

­  ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, rozmachowe.

 1. 5.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

­  określanie miejsca i kierunku na kartce papieru np.: narysuj kółko w prawym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynając od lewej strony kartki,

­  kreślenie linii pionowych (z góry do dołu); linii poziomych (od lewej do prawej); rysowanie kół (przeciwnie do ruchów wskazówek)

­  zapamiętywanie obrazków i ich elementów, 

­  składanie pociętych liter,

­  słuchanie opowiadań, bajek terapeutycznych ,

­  czytanie z lukami, obrazkami.

 1. 6.  Wspomaganie rozwoju w zakresie pojęć matematycznych:

­  posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

­  rozpoznaje figury geometryczne i nazywa je,

­  porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo, porządkuje je

­  porównywanie obiektów i określanie ich długości, ciężaru,

­  dodaje i odejmuje na konkretach,

­  orientacja czasowa: nazywanie następujących po sobie dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

 1. 7.  Usprawnianie w zakresie orientacji:

­  kształtowanie orientacji w schemacie ciała – określenie lewa i prawa ręka, wyznaczenie osi symetrii,

­  rzutowanie schematu ciała w przestrzeni i pokazywanie, co się znajduje na prawo, a co na lewo,

­   kształtowanie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru,

­  układanie przedmiotów lub obrazków według instrukcji słownej – po lewej, po prawej, na górze, na dole, za, przed,

­  wskazywanie przedmiotów i obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie położenia,

­  układanie kompozycji przestrzennych z klocków, kółeczek, patyczków, itp.

 1. 8.  Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania:

­  wykorzystanie systemu PUS i tablicy interaktywnej do ćwiczeń

­  słuchanie muzyki, opowiadań ,bajek ,

­  ćwiczenia relaksacyjne.

 

W pracy z dziećmi wykorzystuje się różnorodne, specjalistyczne , kreatywne i ciekawe pomoce edukacyjne oaz gry edukacyjne.