PROCEDURA MPP 2 - koronawirus- Dla Rodziców

 NOWE INFORMACJE

 

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych 
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 

 

 
 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w
związku z otwarciem przedszkoli

       

GIS- wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli

 

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w

związku z otwarciem przedszkoli 

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

2. Instrukcja mycia rąk

 https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png

 3. Instrukcja dezynfekcji rąk

https://dokumenty.men.gov.pl/Dezynfekcja_rak_MZ.jpg

4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

https://dokumenty.men.gov.pl/maseczka-MZ-PIS.png

5. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

https://dokumenty.men.gov.pl/rekawiczki.png

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2

w czasie okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Zakres procedury :


Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci oraz przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa na terenie przedszkola.

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bolesławcu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS podczas przyprowadzania oraz odbierania dzieci z placówki należy stosować się do następujących zasad :

1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni . Podczas drogi do i z placówki rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.

2.Rodzic/opiekun prawny  jest zobowiązany do zabrania środków indywidualnej ochrony dziecka ze sobą.

3. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi/pomocy nauczyciela przed drzwiami do placówki.

4.Odpowiedzialność przedszkola za dziecko zaczyna się w momencie przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola.

5.Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku,

4. Przed drzwiami do budynku znajdować się może tylko rodzic/ rodzice/ opiekun prawny jednego dziecka, ewentualnie rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz z zachowaniem dystansu  – 2 metrów.

5. Przy wejściu do placówki  rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do nieściągania maseczek/ przyłbic ochronnych.

6. Rodzice mają na uwadze, że proces przyprowadzenia dziecka do przedszkola znacznie się wydłuży, dlatego powinni rozważyć, by pojawić się z zaplanowanym znacznym zapasem czasu, by uniknąć nerwowych sytuacji w czasie czekania na swoją kolej.

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (potwierdzonym stosownym oświadczeniem  rodzica/ opiekuna prawnego).

8. Jeżeli  dziecko ma symptomy alergiczne,  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka.

9.Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce, pracownik przedszkola zauważy niepokojące oznaki chorobowe u dziecka ,informuje telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego , który jest zobowiązany w ciągu godziny od powiadomienia odebrać dziecko z przedszkola. Dziecko do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego pozostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.

10. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić placówkę o diagnozie lekarskiej dziecka.

11. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu , pod którym będzie z nim kontakt lub sposobu innej, szybkiej komunikacji oraz stałego kontrolowana połączeń podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

13.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola

14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

15.  Rodzic/opiekun prawny wypełnia informację na temat zdrowia dziecka każdego dnia  i zgodę na pomiar temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu -podpisuje i pozostawia w placówce .Rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola, musi codziennie dostarczyć oświadczenie,

16. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych  przedmiotów lub zabawek,  w tym także napojów i jedzenia. 

17. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do przedszkola.

18. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną  telefonicznie.

19. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

20. W czasie odbioru dziecka, rodzic/opiekun prawny zgłasza nauczycielowi/pomocy nauczyciela swoje przybycie i czeka na dziecko przed drzwiami placówki.

21. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszej procedury. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni.

 

Podstawa prawna:

Wytyczne  przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli  z dnia 05.05.2020 r.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U z 2017, poz.356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 401 ze zm.) – § 2, § 4a, § 4b§ 4d,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 1,

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781

 

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).