PROCEDURA MPP 2 - koronawirus- Dla Rodziców

                                                                  NOWE INFORMACJE    TWARZ W MASECZCE - Ułóż Puzzle Online za darmo na Puzzle Factory

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: aktualne
Autor:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rodzaj:
poradnik
Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59,
oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).
Organizacja opieki w podmiocie:
• Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali
(zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
• Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości
organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
• Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5
dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby
dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże
powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.*Do
przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia,
pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych,
magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować
powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.
Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w
niej się znajdujących.
• W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je
dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
• Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich
zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
• Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
• W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która
uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny
przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
• Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
• Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem
zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z
dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
• W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic /
opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa
osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć
dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w
placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu
społecznego co najmniej 1,5 m.
• Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
• Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
• Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
• Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1
termometr na podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku
posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego
dezynfekcji po każdym użyciu.
• Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
• Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2
m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
• Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma
takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
• W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu
zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z
użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci
będą miały dostęp.
• Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości
należy zabezpieczyć go przed używaniem.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
• Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby
dorosłe, wchodzące do podmiotu.
• Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub
zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
• Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
• Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
• Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni
być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej
sytuacji).
• Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
• Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia
• Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych
dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w
przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
• Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości
odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
• Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,
w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i
poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w
zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
• Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
• Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
• W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i
personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
• Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
• Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące
założenia:
• Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące
założenia:
1) Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną.
3) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
• Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz
https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.
• Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
Materiały
Wytyczne żłobki przedszkola - IV aktualizacja
Jak skutecznie myć ręce
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
Jak prawidłowo nałozyć i zdjąć maseczkę
Jak prawidłowo dezynfekować ręce

 

 

                                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania ornamenty ozdobne grafika

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

 z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2

w czasie okresie stanu  epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Zakres procedury :


Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci oraz przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa na terenie przedszkola.

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bolesławcu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS podczas przyprowadzania oraz odbierania dzieci z placówki należy stosować się do następujących zasad :

1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni . Podczas drogi do i z placówki rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.

2.Rodzic/opiekun prawny  jest zobowiązany do zabrania środków indywidualnej ochrony dziecka ze sobą.

3. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi/pomocy nauczyciela przed drzwiami do placówki.

4.Odpowiedzialność przedszkola za dziecko zaczyna się w momencie przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola.

5.Nauczyciel przedszkola ani żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku,

4. Przed drzwiami do budynku znajdować się może tylko rodzic/ rodzice/ opiekun prawny jednego dziecka, ewentualnie rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz z zachowaniem dystansu  – 2 metrów.

5. Przy wejściu do placówki  rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do nieściągania maseczek/ przyłbic ochronnych.

6. Rodzice mają na uwadze, że proces przyprowadzenia dziecka do przedszkola znacznie się wydłuży, dlatego powinni rozważyć, by pojawić się z zaplanowanym znacznym zapasem czasu, by uniknąć nerwowych sytuacji w czasie czekania na swoją kolej.

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (potwierdzonym stosownym oświadczeniem  rodzica/ opiekuna prawnego).

8. Jeżeli  dziecko ma symptomy alergiczne,  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka.

9.Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce, pracownik przedszkola zauważy niepokojące oznaki chorobowe u dziecka ,informuje telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego , który jest zobowiązany w ciągu godziny od powiadomienia odebrać dziecko z przedszkola. Dziecko do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego pozostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu.

10. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić placówkę o diagnozie lekarskiej dziecka.

11. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu , pod którym będzie z nim kontakt lub sposobu innej, szybkiej komunikacji oraz stałego kontrolowana połączeń podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

13.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola

14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

15.  Rodzic/opiekun prawny wypełnia informację na temat zdrowia dziecka każdego dnia  i zgodę na pomiar temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu -podpisuje i pozostawia w placówce .Rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola, musi codziennie dostarczyć oświadczenie,

16. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych  przedmiotów lub zabawek,  w tym także napojów i jedzenia. 

17. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do przedszkola.

18. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną  telefonicznie.

19. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

20. W czasie odbioru dziecka, rodzic/opiekun prawny zgłasza nauczycielowi/pomocy nauczyciela swoje przybycie i czeka na dziecko przed drzwiami placówki.

21. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszej procedury. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice/opiekunowie prawni.

 

Podstawa prawna:

Wytyczne  przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli  z dnia 05.05.2020 r.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Dz. U z 2017, poz.356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 401 ze zm.) – § 2, § 4a, § 4b§ 4d,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 1,

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781

 

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja).